Lerøy vurderer landbasert lakseproduksjon i Norge

Lerøy leverer sterkere tall enn ventet, og avslører planer om flere prosjekter for landbasert lakseproduksjon i Norge.

GÅR PÅ LAND: Lerøy og konsernsjef sjef Henning Beltestad.
Publisert:

Sjømatkonsernet Lerøy leverte et driftsresultat før verdijusteringer på 441 millioner i fjerde kvartal 2020, ned fra 769 millioner i fjerde kvartal 2019.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 385 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Ifølge selskapets kvartalsrapport skyldes nedgangen primært svakere prisoppnåelse.

«Den globale pandemien Covid-19 påvirker etterspørselen negativt og har gitt lavere priser både for rødfisk og hvitfisk», heter det i rapporten.

Går på land

Her kommer det også frem at konsernet er i forhandlinger om eventuell videre utbygging av et nytt såkalt RAS-anlegg i Vestland fylke, for produksjon av stor laksesmolt på land, i tre steg.

«Siste steg vil også kunne nyttes til postsmolt, men kan også bli brukt til å produsere laks frem til slaktestørrelse. Lokasjonen, herunder koblingen til konsernets havbruksvirksomhet på vestlandet, vil kunne gi gode samspillseffekter mellom sjø og land. Denne læringen vil eventuelt, om ønskelig, også kunne nyttes til realisering av landbaserte prosjekt også i andre regioner», skriver Lerøy.

Det opplyses at utbyggingen vil skje stegvis, men at et foreløpig estimat tilsier at de to første stegene vil ha en byggekostnad på rundt én milliard kroner.

Utbyggingen er beregnet å gi en årlig økt produksjon i sjø på 8-10.000 tonn, og er forventet å kunne ferdigstilles i løpet av 2023.

Venter økt volum

Lerøy driver lakseoppdrett fra tre norske regioner, samt fangst og foredling av torsk og annen hvitfisk.

Lakseproduksjonen oppnådde et driftsresultat per kilo på 6,1 kroner i fjerde kvartal, ned fra 14 kroner året før. Kostnad per kilo opplyses å være noe redusert sammenlignet med samme periode året før.

«Vi har hatt en positiv utvikling i vår kostnad per kilo slaktet fisk i 2020, og fjerde kvartal bekrefter denne utviklingen», skriver konsernsjef Henning Beltestad i rapporten.

Han skriver videre at Lerøy forventer en betydelig vekst i produksjonsvolum i 2021, som et resultat av senere års tiltak og investeringer, som vil «skalere kostnadsbasen og gi oss lavere kostnader».

Nedstengte restauranter og hoteller gjennom 2020 hadde en svært negativ effekt på etterspørselen etter sjømat, og lakseprisen så langt i 2021 er den laveste på mange år.

«Starten av 2021 er også betydelig påvirket av negative etterspørselseffekter av restriksjoner knyttet til Covid-19. Det er ikke mulig for ledelsen og styret å si noe presist om hverken varigheten eller følgene av pandemien, men opplever at den volumveksten som er i dagligvaremarkedet gir grunn til optimisme», heter det i rapporten.

«Det synes som om sjømat stadig bedrer sin posisjon hos forbrukerne og vi er derfor optimister med tanke på den underliggende fremtidige utviklingen for sjømat», skriver Lerøy.

Publisert: