DNB økte resultatet med en halv milliard

Sterkt kvartal for Norges største bank.

Publisert:

DNB-sjef Rune Bjerke kan slå i bordet med et resultat på 5.062 millioner kroner i årets annet kvartal.

Det er 508 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et resultat på 4.839 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Storbanken forklarer oppgangen med volumvekst, bedrede innskuddsmarginer og økte
provisjonsinntekter.

– Vi er veldig godt fornøyde med resultatet for kvartalet, sier konsernsjef Rune Bjerke, i en kommentar.

– Vi har en robust portefølje og lave nedskrivninger på utlån, og tapsutsatte engasjementer viser nedgang. I tillegg lykkes vi med å øke inntektene fra andre produkter enn utlån, for eksempel eiendomsmegling og rente- og valutasikring. Vi ser at kundene setter pris på DNB som totalleverandør av finansielle tjenester, sier
han.

GODT KVARTAL: DNB slår forventningene i årets annet kvartal. Konsernsjef Rune Bjerke under fjorårets Q2-presentasjon.

Slår forventningene

Netto renteinntekter kan kort fortalt forklares som forskjellen mellom rentene banken tjener på sine lånekunder fratrukket rentene bankene betaler til innskuddskundene og de andre som har lånt penger til banken.

DNB hadde netto renteinntekter på 8.728 millioner kroner i annet kvartal.

Det er sterkere enn ventet. På forhånd hadde analytikerne sett for seg nett renteinntekter på 8.672 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Lavere tap

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 667 millioner kroner, en økning på 113 millioner fra annet kvartal 2014.

På forhånd var det ventet utlånstap på 739 millioner kroner, ifølge SME Direkt.

DNB tror også banken vil tape mindre penger på nedskrivninger.

– Vi har tidligere anslått at nedskrivninger på utlån vil ligge mellom 3 og 4 milliarder kroner i 2015. Det er nok litt høyt. Basert på første halvår, og det vi vet nå, forventer vi nedskrivninger på i underkant av 3 milliarder kroner, sier Bjerke.

Flere låner, flere innskudd

DNB skriver at bankens utlån økte med 9,6 prosent, og innskuddsvolumene økte med 7,3 prosent fra andre kvartal 2014.

Valutakurseffekter bidro til den sterke volumveksten.

Utlånsmarginene gikk noe ned, mens innskuddsmarginene gikk opp.

Kostnadsgraden endte på 42,8 prosent.

Svak krone – høyere lønnsomhet

Norges desidert største næring, oljebransjen, er inne i en kraftig nedgangsperiode. Det hersker stor usikkerhet rundt hvor kraftig nedturen vil bli. For å dempe fallet har Norges Bank kuttet styringsrenten to ganner, en gang i desember og en gang nå i juni. Det er utsikter for ytterligere rentekutt i høst. Rentekutt bidrar til å svekke kronekursen.

– Norsk økonomi har viktige støtdempere som likevel gjør at landingen blir myk. Rentekutt bidrar til å støtte opp under husholdningenes kjøpekraft og til å holde kronen svak. En svak krone betyr høyere lønnsomhet og bedret konkurranseevne for eksportørene, som i tillegg opplever et oppsving i etterspørselen fra utlandet, sier Bjerke i pressemeldingen.

Publisert:

Her kan du lese mer om