Piloter og kabinansatte vant over Norwegian

Asker og Bærum tingrett har gitt piloter og kabinansatte medhold i at Norwegian Air Shuttle ASA er deres reelle arbeidsgiver.

TAPTE I RETTEN: Norwegian led nederlag på to av tre punkter i Asker og Bærum tingrett.
  • Anders Park Framstad
  • Marius Lorentzen
Publisert:

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å få en avklaring på det som var en stor del av pilotkonflikten i 2015, men det er like viktig å få en dom på at man rett og slett ikke kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret og de pliktene som følger med det overfor de ansatte, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud til E24.

Stridens kjerne er hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret for Norwegian-personalet – morselskapet Norwegian Air Shuttle eller selskapets datterselskaper. Pilotene i selskapet ble overflyttet til sistnevnte i tidsrommet da selskapet var rammet av streik, og i den forbindelse varslet Parat søksmål.

Tingrettens dom gjelder syv pluss syv ansatte i Norwegian, flere av dem sentrale tillitsvalgte, som er behandlet i fellesskap.

Prinsipielt interessant

Advokat og ekspert på arbeidsrett, Sverre Langfeldt, sier dommen er prinsipielt interessant.

- Dette er et prinsipielt viktig spørsmål, som ikke har vært behandlet tidligere, sier Langfeldt.

- Denne dommen sier at forholdet mellom partene er et vanlig arbeidsgiver-arbeidstakerforhold. Det betyr at de ansatte kan kreve tariffavtale direkte med Norwegian, og ikke med datterselskapet. Hvis partene ikke blir enig, så har de ansatte streikerett ovenfor Norwegian, sier Langfeldt.

Juristen sier dette egentlig handler om utvikling av regler for virksomhetsoverdragelse.

- Et morselskap kan i dag uten videre fisjonere ut fra egen virksomhet et datterselskap og overføre ansatte til det, uten at det er i strid med tariffavtaler. De ansatte kan ikke ta med seg tariffavtalen sin. Det betyr at de etter vanlig lære må de forhandle fem en ny avtale med det nye datterselskapet. De kan naturligvis gå til streik mot sin nye arbeidsgiver, men morselskapet blir ikke rettslig berørt.

Morselskapet kan også ansette andre personer om de ansatte i datterselskapet skulle bryte ut i streik.

- Å ansette andre i morselskapet under streiken vil da ikke bli ansett som streikebryteri. Streikebryteri er vel og merke ikke et juridisk begrep, men mer et politisk, sier Langfeldt.

Ny tilnærming

Langfeldt mener dommen viser en ny tilnærming til arbeidsretten.

- Når retten nå legger til grunn at morselskapet er arbeidsgiver, er det en gjennomskjæring som nok kom overraskende på mange. Arbeidsretten er en ganske formell del av jussen, men her brytes det med formaljussen ved å skjære gjennom og si at man legger realiteten til grunn, sier Langfeldt.

I dommen heter det under rettens vurdering at:

«[…] arbeidsmiljøloven har et funksjonelt arbeidsgiverbegrep, som innebærer at arbeidsgiveransvaret ligger hos den som har utøvet arbeidsgiverfunksjoner. Det er altså realiteten som er avgjørende. Ved avgjørelsen av hvem som er arbeidsgiver, skal det derfor etter gjeldende rett blant annet legges vekt på hvem som i praksis har opptrådt som arbeidsgiver og som har utøvet arbeidsgiverfunksjoner, jf Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) punkt 6.2.4.»

Felt på to av tre punkter

Ansettelsesforholdet var et sentralt tema i streikeforhandlingene, men er en del av en lengre prosess relatert til Norwegians organisering for internasjonal vekst.

Pilotene ble overført det heleide datterselskapet Norwegian Air Norway i 2013, og senere til bemanningsselskapet Pilot Services Norway i samme tidsrom som streiken på vårparten i 2015.

De kabinansatte ble overført til selskapet Cabin Services Norway i 2014.

Saken er tredelt: De ansatte mener både at Norwegian Air Shuttle er reell arbeidsgiver, at Norwegian Air Norway har drevet ulovlig innleie av arbeidskraft og at den siste virksomhetsoverdragelsen er ugyldig fordi den skjedde under streik.

Når det kommer til det reelle ansettelsesansvaret skriver tingretten at de fleste arbeidsgiverfunksjonene ligger i hos Norwegian Air Shuttle, mens det i praksis er lite som tilsier at Pilot Services Norway og Cabin Services Norway fyller en slik funksjon utover på papiret.

Retten mener derfor at Norwegian Air Shuttle må anses som arbeidsgiver.

Også når det kommer til innleie av piloter og kabinansatte får de ansatte støtte i dommen. Retten mener at Norwegians praksis er ulovlig etter arbeidsmiljøloven.

Norwegian felles imidlertid ikke på det siste punktet. I dommen står det at retten har forståelse for at pilotene reagerer på tidspunktet for den siste virksomhetsoverdragelsen, og at dette fremstår som lite ryddig, men at den ikke er ugyldig.

Sammenligner med doping

Skjæggerud mener at den ferske dommen er av stor betydning for arbeidslivet som helhet.

– Vi ser dessverre at flere og flere arbeidsgivere prøver å finne kreative måter å organisere de ansatte på, nettopp for å slippe unna plikter man har som arbeidsgiver. Dette er en utvikling som ikke er bra og som vi ikke ønsker å være med på. Det handler om hvordan arbeidsliv vi vil ha i Norge, sier han.

Forbundet er harde i retorikken, og Parat-advokat Christen Horn Johannessen sammenligner Norwegian-modellen med doping.

– Vi må få tid til å lese dommen og vurdere om den skal ankes eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian, som for øvrig ikke ønsker å polemisere med Parat i media.

Bjørn Kjos har imidlertid tidligere uttalt følgende om de ansattes ansettelseskrav:

– Det er uaktuelt. Dette vil knekke vår mulighet til å finansiere de 240 flyene som er på vei inn. Med en slik modell ville vi ikke fått finansiering av bankene til å drive, sa Bjørn Kjos til VG.

Advokat Langfeldt tror ikke dommen kommer til å bli stående.

– Dette er en prinsipielt interessant sak, og vil nok bli anket, sier han.

Les også

LO Stat varsler streik i Avinor

Les også

LO og den gamle sangen om Ryanair

Les også

Norwegian-rettssak gjelder hele arbeidslivet, mener Parat

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian

Flere artikler

  1. – Dommen er feil

  2. Denne uken møter Norwegian igjen de ansatte i retten

  3. Arbeidsgiveransvaret i Norwegian opp for Høyesterett

  4. Norwegian-rettssak gjelder hele arbeidslivet, mener Parat

  5. Norwegian-striden havner i Høyesterett