Oljefondet: Selskapene må investere i mennesker

Fornøyde ansatte og avkastning går hånd i hånd. Hvordan selskaper investerer i mennesker blir stadig viktigere for verdiskapning og lønnsomhet.

  • Carine Smith Ihenacho
    Carine Smith Ihenacho
    Direktør for eierskap og etterlevelse, Norges Bank Investment Management
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Derfor vil vi nå prioritere dette i vårt eierskapsarbeid, og vi publiserer i dag nye selskapsforventninger om forvaltning av humankapital.

Alle selskaper er avhengige av mennesker, ofte kalt selskapets humankapital. Humankapital er den økonomiske verdien av de samlede ferdighetene, utdannelsene, erfaringene, kunnskapen og motivasjonen til selskapets arbeidstagere. Og hvordan selskapene forvalter sin humankapital blir stadig viktigere. For de 500 største selskapene i USA utgjorde immaterielle verdier, inkludert humankapital, 17 prosent av selskapsverdien i 1975. Da var fabrikker og maskiner mer viktig. Nå er andelen økt til om lag 90 prosent, og humankapital er en viktig driver for dette. 

Mennesker er blitt selskapenes viktigste ressurs.

Vi er overbevist om at selskaper som investerer strategisk i sin humankapital vil være de mest lønnsomme i det lange løp. Dette støttes av forskning som viser at fornøyde ansatte bidrar til bedre avkastning. Trygge arbeidsforhold og en god selskapskultur gir grunnlag for innovasjon, motivasjon, økt produktivitet og vekst. Dette er avgjørende for om selskaper lykkes i et presset arbeidsmarked, der konkurransen om kunnskap og kompetanse er stor. 

Det å investere i mennesker er derfor lønnsomt for bedriftene. Det er i kjernen av ansvarlig forretningspraksis. Det er god risikohåndtering. Og det vil gi bedre avkastning til Oljefondet, som en langsiktig investor i over 9000 selskaper.

Dette er bakgrunnen for at vi i dag lanserer et nytt forventningsdokument om forvaltning av humankapital. Forventningene er rettet mot selskapenes styrer. Vi forventer at selskapene har en strategi, forankret i styret, for hvordan det vil investere i sine arbeidstagere for å sikre vekst, innovasjon og gode og trygge arbeidsplasser. Strategien bør også omfatte arbeidstagere i verdikjeden, ikke minst der selskapene har alternative modeller for arbeidstagere. Dette gjelder for eksempel mange selskaper i den såkalte gig-økonomien, kjennetegnet av en mer fleksibel arbeidsstruktur med uavhengige arbeidstakere og kontraktsarbeid.

Et eksempel er Tesla, som er blitt anklaget for dårlige arbeidsforhold knyttet til rasisme, trakassering og retten til å organisere seg.

Når man ser på selskaper som gjør det bra og selskaper som gjør det dårlig, er kultur viktig. Et fellestrekk ved mange selskapsskandaler de siste årene er nettopp dårlig selskapskultur. Utslippsskandalen i Volkswagen er et godt eksempel. Et annet er spillselskapet Activision Blizzard, som står ovenfor flere søksmål for trakassering og diskriminering. Aksjeprisen i selskapet har falt betydelig siden anklagene først kom i 2021.

Selskapskultur er tett knyttet til selskapers forvaltning av humankapital. Dette er også et område hvor det er vanskelig for en investor å få informasjon. Vi forventer mer og bedre rapportering fra selskapene om arbeidet som gjøres. Med bedre rapportering og mer dialog med selskapene, vil vi få bedre innsikt.

De nye forventningene vil bli fulgt opp i eierskapsarbeidet vårt gjennom dialog og stemmegiving. Vi har allerede begynt med dette. Hittil i år har vi tatt opp temaet i 260 selskapsmøter. Et eksempel er Tesla, som er blitt anklaget for dårlige arbeidsforhold knyttet til rasisme, trakassering og retten til å organisere seg. Selskapet har blitt fjernet fra S&Ps ESG-indeks, blant annet på grunn av manglende forvaltning av humankapital. Vi diskuterte selskapets arbeid med humankapital og våre forventninger om trygge arbeidsforhold og arbeid mot diskriminering og seksuell trakassering. 

Humankapital kommer også stadig oftere opp på agendaen på selskapenes generalforsamlinger. Særlig i USA er det et økende antall aksjonærforslag. Hittil i år har vi stemt på 64 forslag om humankapital, sammenlignet med 52 i hele 2021. Vi har også støttet flere aksjonærforslag enn i tidligere år. Vi støttet blant annet et forslag til Microsoft om mer informasjon om selskapets arbeid mot seksuell trakassering. Totalt 78 prosent av aksjonærene var enige om dette, og i etterkant har Microsoft tatt grep for å følge opp dette tydelige signalet fra eierne. 

Med dagens lansering av vårt nye forventningsdokument gjør vi det klart for selskapene at humankapital vil være et prioritert område i vårt eierskapsarbeid fremover. Vi er klare på hva våre forventninger er. Vi vil påvirke selskapene gjennom dialog og stemmegivning, og vi vil holde styrene til ansvar.

Slik vil vi se resultater over tid.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om