Oslo Børs: Uenig med Finanstilsynet om hvem som skal følge opp viktig regel

Hvem skal følge opp at aksjonærer behandles likt? Det diskuterer Oslo Børs og Finanstilsynet.

MÅTTE SVARE: Finanstilsynet ba Oslo Børs gjøre rede for hvilke vurderinger og undersøkelser den har gjort i forbindelse med en emisjon Flyr varslet tidligere i år. Her børsdirektør Øivind Amundsen og Flyr-sjef Tonje Wikstrøm Frislid. Bildet ble tatt i forbindelse med børsnoteringen av Flyr i fjor vinter.
Publisert:

Småaksjonærer raser over at de blir sittende igjen med smuler etter at det kriserammede flyselskapet Flyr nok en gang henter penger.

Den nylig gjennomførte kapitalinnhentingen er ett av mange eksempler på såkalte rettede emisjoneren kapitalinnhenting der selskapet trykker nye aksjer og tilbyr dem til utvalgte investorer gjort av selskaper på Oslo Børs.

Loven sier at aksjonærer i børsnoterte selskaper skal behandles likt.

Hovedregelen er at enkelte aksjonærer ikke skal få en «urimelig fordel» på bekostning av andre aksjonærer når selskapet henter penger ved å trykke nye aksjer.

Les på E24+

Datoen som vil avgjøre børsenes videre ferd

Spørsmålet er i hvilken grad regelen om at aksjonærene skal likebehandles følges opp, og hvem som skal følge den opp.

Finanstilsynet og Oslo Børs har en pågående sak der de diskuterer hvor dette ansvaret skal ligge.

Børsen måtte i forlengelse av diskusjonen svare om hvilke vurderinger og undersøkelser den gjorde knyttet til en emisjon Flyr varslet tidligere i år.

Var tema i møte

Børsdirektør Øivind Amundsen mener ansvaret for likebehandlingsregelen ikke bør ligge hos et regulert marked som Oslo Børs.

«Finanstilsynet har hatt en annen oppfatning», sier Amundsen i en uttalelse via e-post til E24.

Rettede emisjoner er ment å være et unntak, men har i praksis blitt normalt for Oslo Børs-noterte selskaper på pengejakt.

Eksisterende aksjonærer som ikke får mulighet til å delta i slike emisjoner kan bli utvannet. Det kan skje ved at utvalgte investorer får kjøpe nye aksjer til en rabatt i forhold til kursen aksjen blir handlet til på Oslo Børs.

I et møte 29. april i år, ble det reist spørsmål om oppfølgingen av likebehandlingsregelen var en naturlig oppgave for Oslo Børs. Det går frem av et brev datert 12. mai i år sendt fra Finanstilsynet til Oslo Børs.

Brevet har tittelen «Oppfølging av emisjoner og likebehandling» og er signert seksjonsleder Knut Haugan og tilsynsrådgiver Lars-Erik Oppi i Finanstilsynet.

Har du opplysninger om denne saken eller lignende saker? Kontakt E24s journalist på eb@e24.no eller via Signal eller Whatsapp på +4748159242.

Peker på markedets integritet

Finanstilsynet mener at Oslo Børs har en plikt til å følge opp likebehandlingsregelen. Tilsynet mener dette er fornuftig også ettersom markedsplassen har et aktivt forhold til utstederne, står det i brevet.

Tilsynet skriver at oppfølgingen er nødvendig for å sikre en velordnet handel og ivaretagelsen av markedets integritet på Oslo Børs' markedsplasser.

«Saken er til behandling, og vi gir ingen kommentarer før den er avsluttet», sier Finanstilsynets direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy, i en e-post til E24.

Diskusjonen om hvem som skal følge opp likebehandlingsregelen kommer etter et forslag om endringer i loven.

Forslaget innebærer å overføre noe ansvar fra Oslo Børs til Finanstilsynet.

Det inkluderer oppfølgingen av informasjonsplikten og oppgaven som tilbudsmyndighet.

Det er ikke bestemt når dette eventuelt skjer. Inntil da ligger ansvaret hos Oslo Børs.

Måtte svare om Flyr-emisjon

I brevet om oppfølging av emisjoner og likebehandling, viste Finanstilsynet til en emisjon flyselskapet Flyr varslet tidligere i år. 

Flyr har hatt i alt fire kapitalinnhentinger siden selskapet ble notert på Oslo Børs, og flere har skapt reaksjoner

Etter at Flyr varslet en rettet emisjon 5. mai i år, ba Finanstilsynet Oslo Børs om å redegjøre for hvilke undersøkelser og vurderinger som er gjort knyttet til den rettede emisjonen, går det frem av brevet.

Børsen skriver i et svarbrev datert 21. juni i år til Finanstilsynet at det «rutinemessig» har analysert emisjonen «i forhold til de parametere børsen har ansett for å være av betydning for likebehandling av aksjonærer».

Her vises det til størrelse, pris, rabatt, begrunnelse for emisjon, begrunnelse for å avvike fra likebehandlingsprinsippet og reparerende tiltak.

Etter å ha gått gjennom offentlig informasjon og bedt selskapet om utfyllende informasjon, landet Børsen på at den ikke har funnet grunnlag for å gå videre med saken.

Flyr vurderte kapitalinnhentingene i lys av regler om å likebehandle aksjonærer, og selskapet mener emisjonene er i aksjonærenes og selskapets felles interesse, går det frem av meldingene 9. november og 5. mai i år.

Ved emisjonen i november viste Flyr blant annet til selskapets finansielt anstrengte situasjon. Tid, kostnader og risiko ved en alternativ finansieringsmetode ble trukket frem i mai.

Et unntak i loven gir rom for forskjellsbehandling av aksjonærer. Vilkåret er at forskjellsbehandlingen er «saklig begrunnet» ut fra selskapet og aksjonærenes felles interesse.

Flyr har ikke svart E24s henvendelser om saken.

E24 skrev først ved en feil at brevet datert 12. mai i år er signert juridisk direktør Kjell Vidjeland og direktør for markedsovervåkning Linn Cathrin Slettedal. Det riktige er at brevet er signert seksjonsleder Knut Haugan og tilsynsrådgiver Lars-Erik Oppi i Finanstilsynet. Dette ble rettet 21. november 2022 klokken 08.43.

Publisert:
Gå til e24.no