Åge Remøys offshorerederi får bot av børsen

Oslo Børs kommer med skarp kritikk av offshorerederiets forskjellsbehandling av aksjonærer og måten man gjennomførte den påfølgende fusjonen med Solstad Offshore, der Kjell Inge Røkkes Aker er storaksjonær.

FÅR BOT: Offshorereder og investor Åge Remøy sitt offshorerederi Rem Offshore har fått ilagt en bot av Oslo Børs for forskjellsbehandling av aksjonærene. Her er han avbildet med næringsminister Monica Mæland under et besøk til Sunnmøre.
Publisert:

Styret ved Oslo Børs har besluttet å ilegge Rem Offshore et overtredelsesgebyr på 493.800 kroner for brudd på kravet om likebehandling av aksjonærene etter løpende forpliktelser.

Boten blir gitt i forbindelse med restruktureringen som ble gjort først, og den påfølgende fusjonen mellom Rem Offshore og Solstad Offshore.

Tidligere i sommer klarte Kjell Inge Røkke, Øyvind Eriksen og Aker å presse gjennom en fusjon ved at de kjøpte seg opp i obligasjonslånene til Rem Offshore. Deretter blokkerte de den redningsplanen Åge Remøy og rederiet hadde lagt på bordet, og tvang gjennom løsningen de mente var best for selskapene.

Røkkes Aker hadde allerede kjøpt seg opp i Solstad og bruker dette rederiet som et slags moderskip for å sluke andre rederier.

Børsen påpeker at restruktureringen innebærer forskjellsbehandling av aksjonærer i Rem, blant annet ved at hovedaksjonær Åge Remøy får opprettholde en betydelig eierandel gjennom en rettet emisjon, mens øvrige aksjonærer vannes ut i betydelig grad.

I forbindelse med den påfølgende fusjonen påpekes det videre at Remøy fikk A-aksjer, mens øvrige aksjonærer fikk B-aksjer i Solstad Offshore. E24 skrev i starten av september hvordan Solstad Offshore «sukret pillen» overfor Rem Offshores største aksjonær, Åge Remøy, for å få han med på fusjonen.

Nådeløs konklusjon

Da Rem Offshore skulle hente inn kapital plasserte man i realiteten storaksjonær og styreleder Åge Remøy på den ene siden og de andre aksjonærene i Rem Offshore på den andre siden. I den rettede emisjonen fikk Remøy alene delta med 150 millioner uten at andre fikk tegne seg. Dermed kunne Remøy også beholde kontrollen i rederiet.

Oslo Børs beskriver onsdag behandlingen av de andre aksjonærene som en «omfattende utvanning». I utgangspunktet krever regelverket at selskaper skal behandle aksjonærene likt, for eksempel når et selskap må hente penger. På den måten kan alle aksjonærer beholde eierandelen sin hvis de ønsker ved å bidra med en andel friske penger tilsvarende eierandelen sin.

Det finnes muligheter for å få unntak, men Oslo Børs er ikke nådig etter å ha gjennomgått alle transaksjonene i Rem Offshore:

– Oslo Børs finner at overtredelsen i saken er så alvorlig at det bør reageres med overtredelsesgebyr. Likebehandling er et grunnleggende prinsipp i verdipapirhandelretten. Prinsippet har stor betydning i det regulerte marked for å sikre markedets integritet og tillit, ved at det gir et minoritetsvern.

Rem vurderer anke

Åge Remøy har tidligere gjort det krystallklart at han er svært kritisk til utfallet av krisen for Rem, og har poengtert at han mener det er svært negativt for den maritime klyngen på Sunnmøre at Rogaland-baserte Solstad sluker rederiet hans.

Styret i Oslo Børs vedtok boten på et møte den 16. november og satte beløpet til tre ganger størrelsen av Rem Offshores noteringsavgift. Boten kan påklages til Børsklagenemnden.

I en børsmelding skriver Rem Offshore at styret er uenig i utfallet og at de foreløpig tar vedtaket til etterretning.

– Styret er uenig i utfallet gitt det handlingsrommet som forelå da restruktureringen ble besluttet. Styret vil gjennomgå Børsstyrets vedtak og vil basert på dette vurdere å påklage avgjørelsen til Børsklagenemden innen klagefristen på to uker, skriver Rem.

Les også

Sier nei til Akers fusjonsinvitasjon

– Utvannet til ingenting

Forskjellen mellom A- og B-aksjene i Solstad som Rem-aksjonærene skal få som oppgjør for fusjonen er stemmerettigheten hver aksje gir. Mens A- og B-aksjene gir de samme økonomiske rettighetene (til utbytte, blant annet), så gir A-aksjene ti ganger flere stemmer enn hver B-aksje.

I børsmeldingen som ble sendt ut fra Solstad Offshore i september ble det også klart at rederiet vil bruke B-aksjene som mulig betalingsform i mulige fusjoner med andre kriserammede rederier i fremtiden:

«Det er Solstads intensjon at de nye B-klasseaksjene kan være et instrument for ytterligere konsolidering i industrien», skrev Solstad.

Les også

Åge Remøy om offshore-fusjon: – Vemodig

Etter planen skal Rems aksjonærer mottar sin kompensasjon i form av de nye B-aksjene, nærmere bestemt 0,0696 Solstad-aksjer per REM-aksje.

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet har tidligere vært svært kritisk til forskjellsbehandlingen som skjedde i restruktureringen som ble gjennomført før fusjonen.

I én av analysene sine beskrev Hauglund prosessen som «noe av det sykeste innen utvanning som har skjedd noen gang».

– Eksisterende aksjonærer blir totalt oversett og utvannet til ingenting, skrev Hauglund.

B-aksjene skal på børs

I en egen børsmelding onsdag skriver Solstad Offshore at Børsstyret i dag har vedtatt å ta opp de nye B-aksjene til notering på Oslo Børs. Dette skal senest skje 2. januar, og etter børsdirektørens beslutning.

Solstad har fått dispensasjon fra en del krav for notering, blant annet at minst 25 prosent av aksjene som skal noteres skal være «spredt blant allmennheten». Solstad får seks måneder på seg til å innfri dette kravet.

Det har så langt ikke lykkes E24 å få en kommentar fra ledelsen i Rem Offshore.

Les også

Utelukker ikke at Aker Solutions blir tatt av fusjonsbølgen i oljeservice

Les også

Aker-sjefen bekrefter samtaler med flere supply-aktører

Les også

Rem Offshore-sjefen går av

Publisert:
Gå til e24.no