Finanstilsynet ilegger gebyr til Sparebanken Sogn og Fjordane

Tilsynet har funnet mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. Sparebanken sier den «tar myndighetenes kritikk på høyeste alvor».

ILEGGES GEBYR: Sparebanken Sogn og Fjordane.
Publisert: Publisert:

Sparebanken Sogn og Fjordane er ilagt et overtredelsesgebyr på 14 millioner kroner etter hvitvaskingsloven.

Etter Finanstilsynets vurdering har banken hatt «gjennomgripende mangler» i etterlevelse av grunnleggende krav i hvitvaskingsregelverket. Tilsynet skriver videre at vurderingen må sees i sammenheng med både manglende kompetanse og mangelfull forståelse av risiko tilknyttet egen virksomhet.

Gebyret ble varslet i februar 2021, og opprettholdes altså nå. Sparebanken Sogn og Fjordane har kostnadsført hele gebyret i regnskapet for 2020.

– Sparebanken Sogn og Fjordane tar myndighetenes kritikk på høyeste alvor. Da den foreløpige rapporten kom tok banken straks grep for å møte kritikken, og har gjort en rekke konkrete tiltak og investeringer for å sikre etterlevelse av regelverket, skriver banken i en melding.

Banken skriver at de har styrket bemanningen innenfor området, gjennomført nye risikovurderinger og gjennomført «et omfattende opplæringsprogram» for styret, ledelse og alle ansatte.

Les også

Finanstilsynet retter pekefinger mot finfluensere

Tror det finnes flere «mistenkelige» kunder

Tilsynet understreker også at de fleste lovkravene som ikke har blitt etterlevd var gjeldende også under hvitvaskingsloven av 2009.

De skriver videre at det er grunn til å anta at det også eksisterer flere kunder enn de som er avdekket gjennom «et begrenset antall stikkprøver» som har mistenkelige transaksjonsmønstre som ikke tilstrekkelig undersøkt eller rapportert.

– Manglene i etterlevelsen som er påpekt i denne rapporten, er alvorlige, skriver Finanstilsynet i rapporten.

Les også

Banktopp finansierte Aylar Lies luksuskjøp – uten å informere banken

«Omfattende mangler»

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn hos banken 10. og 11. mars 2020 for å gjennomgå bankens styring og kontroll av risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering.

Tilsynet viste i en foreløpig rapport til at intern- og eksternrevisor både i 2018 og 2019 påpekte «omfattende mangler ved bankens etterlevelse på hvitvaskingsområdet». Manglene påpekt var knyttet til mangel av rutiner, kundetiltak, svakheter i overvåkningssystem for transaksjoner og undersøkelser og rapporteringer til Økokrim.

De ga også uttrykk for at banken hadde for høy terskel til å rapportere mistenkelige forhold til Økokrim, og det er i rapporten gitt eksempler på kunder med store kontantinnskudd, og stilt spørsmål ved bankens oppfølging av disse.

I bankens tilsvar til Finanstilsynet erkjenner de at kundene burde vært rapportert til Økokrim, og at de har forståelse for at Finanstilsynet stiller spørsmål ved bankens vurdering av kundene.

Finanstilsynets vurdering er at banken med de tre siste forholdene ikke har etterlevd rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven.

Publisert: