Santander får overtredelsesgebyr på 150 mill. fra Finanstilsynet

Tilsynet mener banken har alvorlige mangler i sin etterlevelse av hvitvaskingsloven og at det gir grunnlag for gebyr. Santander aksepterer gebyret.

Santander Consumer Bank tilbyr blant annet forbrukslån til norske kunder.
Publisert:

Finanstilsynet har hatt tilsyn med storbanken Santanders norske virksomhet og avdekket det tilsynet mener er alvorlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven.

«Alvoret forsterkes av at det etter tidligere tilsyn er avdekket alvorlige
overtredelser av hvitvaskingsregelverket i banken, der banken også er ilagt overtredelsesgebyr», skriver Finanstilsynet i en tilsynsrapport onsdag.

Tilsynet mener dermed det er grunnlag for å ilegge Santander et overtredelsesgebyr på 150 millioner kroner.

Santander melder samtidig om gebyret i en børsmelding.

Av den går det frem at banken aksepterer gebyret.

Bes utarbeide risikovurdering

Santander får i tillegg pålegg om retting av en rekke forhold, deriblant at banken må utarbeide en risikovurdering «som på en fullstendig måte identifiserer og vurderer risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, produkter, kundeforhold, type kunder, kundegrupper og geografiske forhold».

Banken får frist til 1. februar 2023 for å rette forholdene.

Førte tilsyn i september i fjor

I børsmeldingen skriver Santander at det var banken selv som i april 2021 informerte Finanstilsynet om noen svakheter den hadde oppdaget knyttet til kontrollrutinene med hvitvasking og terrorfinansiering.

Finanstilsynet førte tilsyn med Santanders norske virksomhet i september 2021, og utarbeidet deretter en foreløpig rapport som pekte på en rekke svakheter i bankens systemer og rutiner. Tilsynsrapporten fra Finanstilsynet onsdag er en oppfølging av den foreløpige rapporten.

Santander påpeker videre at banken har vært klar over og jobbet med å rette opp i forholdene både før og etter tilsynet.

«Det er viktig å understreke at det ikke er mistanke om hvitvasking i noen konkret sak,» skriver banken.

Publisert: