Aksje-NM 2016:
Konkurranseregler

Aksje-NM 2016 går av stabelen 25. januar. Her er konkurranseregler og vilkår for deltakelse.

REELLE BØRSKURSER: I E24 sitt aksjespill får deltakerne 100.000 fiktive kroner hver til å kjøpe aksjer for på Børsen. Deltakeren som har høyest avkastning ved konkurransens slutt vinner.
Publisert:

Startskuddet for Aksje-NM 2016 går i det Oslo Børs åpner mandag morgen 25. januar.

Konkurransen avsluttes ved børsslutt fredag 4. mars.

E24s aksjespill består av en hovedkonkurranse og seks delkonkurranser.

Deltagerne får 100.000 fiktive kroner som kan brukes til å handle aksjer på Oslo Børs. Hver fredag etter at børsen har stengt kåres en ukevinner, som får en premie.

Deltageren som har høyest avkastning ved konkurransens slutt vinner.

MELD DEG PÅ HER!

Har du spørsmål til konkurransen kan du sende e-post til aksjenm@e24.no.

Allmenne konkurransevilkår

Gjeldende fra og med 30. april 2013.

E24 Næringsliv AS (heretter E24), org. nr. 989 517 627, tilbyr leserne å delta i konkurransen Aksje-NM i samsvar med underslående vilkår. Gjennom å søke om deltagelse i Aksje-NM aksepterer og godkjenner deltagerne disse Allmenne Vilkår samt Særskilte Konkurransesvilkår (til sammen vilkårene). E24 ber om at vilkårene leses nøye gjennom innen man søker om deltagelse i Aksje-NM.

1. Aksje-NM

En nærmere beskrivelse av Aksje-NM fremgår av Særskilte Konkurransesvilkår samt på nettstedet.

2. Deltagelse og registrering

Søknad om deltagelse i Aksje-NM skal gjøres på det registreringsskjemaet som finnes på nettstedet. For å kunne bli registrert som deltagere må deltageren i søknadsskjemaet bekrefte at vedkommende har lest gjennom og aksepterer vilkårene, samt registrert og logget inn med SPiD (du blir bedt om innlogging når du går inn på https://aksjenm.e24.no/game/#/).

Som registrert deltager i Aksje-NM, og under forutsetning av at deltageren følger vilkårene, får deltageren rett til å delta i konkurransen Aksje-NM i et personlig og ikke-kommersielt formål i det omfang som fremgår av vilkårene.

Deltagerens registrering i Aksje-NM er personlig og får ikke overlates til eller utnyttes av andre (Unntak gjelder for deltagende lag, se punkt 7).

3. Umyndige

Tjenesten Aksje-NM retter seg i utgangspunktet ikke mot personer under 18 år. Man må derfor i utgangspunktet være fylt 18 år før man registrerer seg i Aksje-NM. Personer under 18 år har derimot rett til å delta i Aksje-NM med samtykke fra foresatte. Slikt samtykke må sendes skriftlig til E24 på aksjenm@e24.no før deltageren registrerer seg.

4. Begrenset handel for visse personer m.m.

Personer som finnes i innsideregister får ikke delta i Aksje-NM ved å handle med de aksjer som er angitt i registret. Innsidelovgivningen kan være egnet for Aksje-NM.

5. Avgift

Det er gratis å delta i Aksje-NM.

6. Sanne og korrekte opplysninger

Deltageren er pliktig å gi E24 sanne og korrekte opplysninger. Gjennom å sende registreringsskjemaet samtykker deltageren i at de opplysninger som er gitt, og de opplysninger deltageren senere kommer til å avgi til E24, er sanne og korrekte.

7. Brukernavn og passord

Deltageren må angi brukernavn og passord når deltageren skal logge inn på Aksje-NM (via SPiD).

Brukernavn og passord skal ikke avsløres til uvedkommende og skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse opplysningene. Om det finnes anledning til å anta at brukernavn og/eller passord har blitt avslørt for – eller på annen måte blitt misbrukt av – uvedkommende, skal E24 straks kontaktes via aksjenm@e24.no. E24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade som følge av uvedkommendes anvendelse av deltagerens brukernavn og/eller passord.

Deltageren kan holdes ansvarlig for tap som blir påført E24 og/eller selskapets samarbeidspartnere på grunn av at en uvelkommen anvender deltagerens brukernavn og/eller passord.

Studentgrupper, enkeltbedrifter og vennegrupper har anledning til å delta som lag. Dette vil medføre at flere deltagere deltar med samme brukernavn/passord. E24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade som følge av eventuelt misbruk av brukernavn og/eller passord i slike tilfeller.

8. Deltagelse i Aksje-NM m.m.

Deltagelsen i Aksje-NM får kun skje med privat og ikke-kommersielt formål. Deltagelsen i Aksje-NM får ikke skje slik at E24 eller andre rammes av ubeleilighet eller skade.

Ved deltagelse i Aksje-NM er deltageren pliktig å iaktta vilkårene, gjeldende lover, regler, E24s anvisninger samt allment aksepterte etiske og moralske vurderinger.

Deltageren plikter å følge verdipapirhandelloven. Ved mistanke om juks og lov- og reglementsbrudd vil deltageren uten forvarsel kunne bli utestengt og E24 vil informere Oslo Børs Markedsovervåkning om det aktuelle forholdet.

Mer generelt innebærer vilkårene og de generelle regler at deltageren ikke skal:

benytte Aksje-NM til rundspørringer, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, direktereklame, masseutsendelse av e-post eller noen form for gjentatte eller uønskede kunngjøringer (kommersielle eller andre),

trakassere, diskriminere, forfølge eller true andre eller på noe annet sett krenke andres rettigheter (for eksempel retten til privatliv)

publisere, poste, overføre, distribuere eller spre informasjon eller material som innebærer hets mot folkegrupper, baksnakkelser, barnepornografibrudd, voldsskildringer, brudd på taushetsplikt eller oppfordringer til brudd eller noe som på annet vis strider mot lov eller er støtende, vulgært, obskønt eller uanstendig.

overføre filer som inneholder virus, trojanske hester, kjedevirus etc., skadede filer eller andre program som kan skade funksjonaliteten i en annen persons data eller eiendom.

annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for noen kommersiell virksomhet eller

skape en falsk identitet med den hensikt å villede andre.

9. Informasjon som gjøres tilgjengelig for andre

Deltageren kan medvirke i Aksje-NM gjennom å legge inn informasjon eller materiale på nettstedet. E24 gransker ikke slik informasjon innen den gjøres tilgjengelig for andre og den omfattes ikke av det utgiveransvar som gjelder på E24. Det innebærer at deltageren selv er ansvarlig for slik informasjon samt at deltageren kan stilles til ansvar for informasjonen. Det innebærer videre at deltageren ikke har det samme kildevernet som ellers gjelder om deltageren kontakter E24. E24 kan ikke heller garantere for deltagerens anonymitet.

Deltageren har kun rett til å anvende Aksje-NM til å publisere informasjon som står i overensstemmelse med vilkårene. Om E24 blir (gjort) oppmerksom på at informasjon som blir gjort tilgjengelig direkte på nettstedet strider mot vilkårene, har E24 rett til umiddelbart å ta bort slik informasjon.

10. Lenker til samarbeidspartneres nettsteder

Innenfor rammen for Aksje-NM stilles lenker til samarbeidspartneres nettsteder til rådighet. Disse nettstedene kontrolleres ikke av E24 og E24 har derfor ikke ansvar for innholdet på et lenket nettsted eller for webutsendinger eller andre typer av overførsler som skjer fra lenkede nettsteder. E24 har heller ikke ansvar for at disse nettsteder fungerer. Deltageren er selv ansvarlig for å følge de brukervilkår og den sikkerhetspolicy som gjelder for de lenkede nettstedene.

E24 svarer ikke for deltagerens interaksjon eller kontakt med E2s4 samarbeidspartnere og kan ikke holdes ansvarlig for noen form for forsømmelse fra en samarbeidspartners side.

11. Innsendt materiale

E24 har rett til kostnadsfritt, ved ett eller flere tilfeller, å kopiere, lagre, vise og publisere materiale som deltageren har sendt inn til E24 under tiden for deltagelsen i Aksje-NM, slik som eksempelvis historier om deltageren, spørsmål, fotografier etc. Denne retten gjelder også etter at konkurransen er avsluttet. Gjennom å akseptere vilkårene samtykker deltageren i at E24 har rett til å utnytte slikt materiale i samsvar med hva som er angitt over.

Om deltageren ikke vil tillate bruksrett for E24, må deltageren ettertrykkelig angi dette i samband med oversendelsen av materialet.

E24 har ingen særlige plikter i forbindelse med publisering eller annen behandling av innsendt materiale fra deltageren. E24 har ikke heller noen plikt til å returnere innsendt materiale (slik som eksempelvis fotografier).

Gjennom å sende inn materiale til E24 garanterer deltageren at denne innehar opphavsretten, varemerkeretten og/eller andre immaterielle rettigheter tilhørende materialet som deltageren sender inn til E24 og at deltageren kan stille til rådighet bruksrett til E24 i samsvar med vilkårene eller, alternativt, at deltageren har fått tillatelse til å anvende materialet samt stille til rådighet for E24 å benytte det i samsvar med vilkårene fra den som innehar rettighetene til det. Deltageren er pliktig å holde E24 fri for krav rettet fra tredjemann som følge av E24s benyttelse av det materialet deltageren sender inn til E24.

12. Sikkerhet m.m.

Deltageren får ikke forsøke å omkringgå E24s sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å anvende andre deltageres innloggingsopplysninger eller gi vekk sine egne innloggingsopplysninger til andre, forsøke å teste nettstedets sikkerhet uten tillatelse fra E24, forstyrre kommunikasjonen for andre deltagere gjennom å sende ikke-bestilt, uønsket e-post eller virus. Deltageren får ikke anvende Aksje-NM på en måte som skulle kunne skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forverre nettstedet eller innskrenke andre personers eller deltagerens anvendelse av nettstedet. Deltageren får ikke forsøke å skaffe seg forbudt tilgang til noe datasystem eller nettverk som omfattes av nettstedet. Deltageren får heller ikke skaffe seg, eller forsøke å skaffe, materiale eller informasjon som ikke tilsiktet er gjort tilgjengelig via nettstedet.

Brudd mot, eller forsøk på brudd, mot sikkerheten eller datainntrengelse kan være straffbart. E24 kommer til å undersøke inntrengelser og forsøk på inntrengelser og kan ved behov involvere berørte myndigheter for å håndtere denne typen aktivitet.

13. Immaterielle rettigheter m.m.

All opphavsrett, varemerkesrett og/eller andre immaterielle rettigheter med tilknytning til Aksje-NM og dets tjenester innehas av E24 og/eller E24s samarbeidspartnere og deltageren erverver gjennom sin deltagelse i Aksje-NM ingen som helst rett til disse rettigheter.

14. Deltagerens ansvar

Det er, om ikke annet ettertrykkelig er angitt i vilkårene, ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, sende, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape verk som leder fra, eller overføre eller selge, informasjon, programvare, produkter eller tjenester som utgjør en del av Aksje-NM.

15. Fraskrivelse

Utover hva som for øvrig fremgår av vilkårene gjelder følgende fraskrivelser i forhold til E24s ansvar.

E24 utleverer ingen garantier vedrørende innhold, informasjon, produkter, tjenester m.m. som tilbys av eller gjennom E24 på nettstedet. E24 utleverer heller ikke garantier angående nettstedets eller tjenestenes funksjon, tilgjengelighet, kvalitet eller sikkerhet.

E24 tar ikke ansvar for ubehørig adgang til, eller endring av, material eller informasjon som deltageren sender inn til E24 eller material eller informasjon som deltageren tar imot. Videre har ikke E24 ansvar for lovbrudd som begås gjennom deltagelse i, eller anvendelse av, Aksje-NM slik som eksempelvis trusler eller ryktespredning, eller for obskøniteter eller forstyrrelser, krenkelser, upassende eller ulovlig innhold eller oppfordringer fra noen brukeres side. E24 tar heller ikke ansvar for misbruk av andres immaterielle rettigheter i forbindelse med deltagelse i/bruk av Aksje-NM.

E24 tar ikke ansvar for innholdet i den informasjonen som legges igjen i e-postbrev og er ikke skyld i skade eller tap i forbindelse med tap, forsinkelse, brudd, uteblivelse eller feilaktig leveranse av data eller omstendighet av lignende slag. E24 er heller ikke skadeskyldig om noen behørig eller ubehørig gjør inntrengelse i deltagerens eller annens dataressurs og skaffer tilgang til, forstyrrer eller kompliserer data eller informasjon.

E24 og dets samarbeidspartnere tar ikke ansvar for deltagerens eller andres oppførsel ved deltagelse i Aksje-NM. E24 tar heller ikke ansvar for andres bruk eller avsløring av informasjon som deltageren selv har levnet, eller selv har valgt å gjøre tilgjengelig for andre.

E24 tar ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av deltagelsen i eller anvendelsen av, eller i kraft av å delta i eller anvende, Aksje-NM og/eller dets material eller informasjon, eller eventuelle el-, tele- eller datafeil eller andre tekniske feil som kan oppstå under konkurransens gang.

Dette gjelder dog ikke om E24 har forårsaket deltageren skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet.

Fraskrivelsene i dette avsnittet gjelder i den grad annet ikke følger av tvingende lov.

16. Brudd mot vilkårene

E24 har rett til umiddelbart og uten advarsel til deltageren å utestenge denne fra konkurransen dersom deltageren forbryter seg mot noen av bestemmelsene i vilkårene eller om E24 på skjellig grunn antar at dette er tilfellet. Deltageren er pliktig å erstatte E24 for all direkte og indirekte skade som deltageren har forårsaket E24 i anledning av brudd mot vilkårene.

Dette innebærer eksempelvis at E24 kan utestenge deltageren fra konkurransen om det fremkommer at deltageren er under 18 år (og ikke har tillatelse fra foresatte). E24 har videre rett til å utestenge en deltager som har oppgitt feilaktige opplysninger, slik som feil personnummer ved påmeldingen til konkurransen eller om det viser seg at deltageren har jukset i konkurransen.

Utestenges deltageren fra konkurransen jf. dette punkt har deltageren ikke lenger rett til eventuelle premier.

E24 gjør også oppmerksom på at vi har alarmer som fanger opp unormale hendelser på Aksje-NM. Disse vil bli sjekket.

17. Personopplysninger

E24 lagrer og behandler visse personopplysninger med formål om å kunne administrere og kontrollere deltagelsen i Aksje-NM. E24 behandler også enkelte personopplysninger for markedsføringsformål. E24 er ansvarlig for personopplysninger.

Gjennom å søke om registrering som deltager i Aksje-NM samtykker deltageren i at E24 behandler dennes personopplysninger for formål som kan knyttes til Aksje-NM.

Videre samtykker deltageren i at E24, i den grad som deltageren har angitt på nettstedet i samband med registrering om deltagelse i Aksje-NM, kan komme til å bruke dennes personopplysninger for å sende informasjon eller reklame til denne om E24 og/eller E24s produkter og tjenester samt informasjon eller reklame fra og/eller om våre samarbeidspartnere. Om deltageren ikke lenger ønsker at E24 anvender dennes personopplysninger med formål å gjøre slik informasjon/reklame tilgjengelig, kan deltageren angi dette i samband med søknaden om registrering av deltagelse i Aksje-NM eller ved senere tilfelle. I all e-post som sendes til denne inneholdende informasjon/reklame om E24 og/eller E24s produkter og tjenester samt informasjon/reklame fra og/eller om E24s samarbeidspartnere fremgår det videre at deltageren via ett svar per mail kan meddele E24 Næringsliv at deltageren ikke lenger ønsker å motta denne typen e-post.

Deltageren samtykker videre til at E24 utleverer deltagerens personopplysninger til selskap i samme konsern som E24 samt til E24s samarbeidspartnere i den grad dette er nødvendig for å administrere og kontrollere deltagelsen i Aksje-NM. E24 Næringsliv kommer ikke å utlevere deltagerens personopplysninger til andre selskap.

Om deltageren vil ha informasjon om hvilke personopplysninger som berører seg og som behandles av E24 kan deltageren skriftlig begjære dette hos E24, adressen finnes i punkt 23. Om deltageren vil endre noen opplysning eller ønsker at noen opplysning skal tas vekk (enkelte opplysninger er dog nødvendige for deltagelsen i Aksje-NM) er deltageren velkommen til å kontakte E24 på adressen over. I deltagerens brev skal deltageren oppgi hvilke personopplysninger eller andre opplysninger deltageren ønsker å endre eller ta bort, og på hvilken måte deltageren vil at opplysningene i førstkommende tilfelle skal endres. Om deltageren ikke lenger ønsker å motta informasjon/reklame fra E24 og/eller samarbeidspartnere er deltageren velkommen til å kontakt E24 er post, via aksjenm@e24.no eller på måten som fremgår av den aktuelle informasjonen/reklamen.

18. Cookies

Aksje-NM benytter seg av såkalte cookies (informasjonskapsler). Cookies er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin og som inneholder informasjon. Cookien kan inneholde personinformasjon og anvendes for at deltageren skal kunne nå og anvende de tjenester deltageren abonnerer på. Cookies anvendes også for statistikk og annonsesystem.

19. Endringer

E24 har rett til å endre vilkårene uten å få deltagerens godkjennelse i forveien. E24 informerer om endringen minst en uke innen den trår i kraft. Informasjonen blir gjort kjent på nettstedet. Gjennom å fortsette deltagelsen i Aksje-NM etter at endringen har trådt i kraft, godkjenner deltageren endringen.

20. Avtaletid m.m.

Deltagerens registrering i Aksje-NM gjelder fra og med den dag deltageren har fått tilgang til Aksje-NM og frem til konkurransen Aksje-NM er avsluttet eller E24 har avsluttet deltagerprofilen i samsvar med vilkårene.

Avtale om deltagelse i Aksje-NM kan bare inngås på norsk.

21. Overlatelse

Deltageren har ikke rett til å overlate registreringen til Aksje-NM og tilhørende rettigheter og plikter til andre. E24 Næringsliv har dog rett til, uten samtykke fra deltageren, helt eller delvis, å overlate rettigheter og plikter henført til vilkårene og/eller Aksje-NM.

22. Tvist og rettsapparat

Vedrørende vilkårene skal norsk lov praktiseres. Tvist henført til vilkårene, til deltagere i Aksje-NM eller anvendelsen av nettstedet og/eller de tjenester som tilbys via nettstedet skal avgjøres av Forbrukerklagenemnda i den grad nemnda er behørig for å prøve tvisten og den skal løses i henhold til nemndas anbefaling. Om ikke Forbrukerklagenemnda avgjør tvisten, skal den avgjøres av en allmenn norsk domstol, hvorav Oslo tingrett skal være første instans.

Eventuelle tvister og uklarheter i konkurransespørsmål avgjøres av en jury bestående av Per Valebrokk (E24), Oslo Market Solutions og hovedsamarbeidspartner. Konkurransejuryens beslutning kan ikke overklages.

23. Kontakt

Vil deltageren ta kontakt med E24 kan deltageren gjøre dette via e-post på adressen

aksjenm@e24.no

Eller via brev til:

E24 A/S

Akersgata 55

0180 OSLO.

Organisasjonsnummer: 989 517 627

Særskilte konkurransevilkår

Gjeldende fra og med 7. mai 2013.

1. Aksje-NM

Aksje-NM er en finansiell konkurranse som arrangeres av E24 på nettstedet https://aksjenm.e24.no/game/#/ (nettstedet). Konkurransen håndterer ikke handel av verdipapirer, derimot ligger verdipapirenes kursutvikling på markedsplassen til grunn for utviklingen i deltagernes konto. Personer som er registrert som deltagere i konkurransen i samsvar med disse vilkår får delta i konkurransen. Nærmere beskrivelse av innholdet i konkurransen fremgår av disse vilkårene og beskrivelse på nettstedet.

2. Deltagelse i Aksje-NM

Deltagelse i Aksje-NM er gratis, dog kreves det at deltageren registrerer seg via SPiD (du får beskjed om å logge deg inn eller opprette bruker når du besøker https://aksjenm.e24.no/game/#/) og deretter melder seg inn i selve konkurransen (https://aksjenm.e24.no/game/#/). Gjennom godkjennelse av vilkårene aksepterer deltageren at E24 lagrer disse opplysningene. Hver deltager har rett til å delta med én portefølje. Ansatte og nærstående til ansatte hos E24 eller Oslo Market Solutions, eller datterselskaper til disse foretakene, får ikke delta i konkurransen.

Aksje-NM pågår fra og med 25. januar 2016 og til og med 4. mars 2016. Registrering av deltagere for konkurransen foregår i perioden 11. januar til 29. februar for hovedkonkurransen og ukekonkurransene. Etter tildeling av aksjekonto er deltageren ikke nødt til å plassere pengene med en gang, men kan i stedet velge å beholde pengene i kassen.

Hver fredag etter børsens stengetid, lanseres ukens vinnere. Dette regnes av spillernes avkastning denne uken.

Siste handel i Aksje-NM skjer ved de aktuelle markedsplassers stenging om ettermiddagen 4. mars 2015.

3. Handel

Startverdi for porteføljen er fiktive 100.000 NOK.

Under konkurransens gang får deltageren kjøpe og selge aksjer for å oppnå størst mulig verdiøkning.

Kurser som vises, er forsinket, men handel gjøres mot realtidskurser. Det kan handles i aksjer, egenkapitalbevis og ETFer. Enkelte verdipapirer kan være ekskludert.

Brukere kan kun handle i Børsens åpningstider.

Ved kjøp må brukeren ha dekning på konto. Gjeldende salgskurs benyttes og det må eksistere en salgsordre på børs.

Ved salg må brukeren inneha aksjene som selges. Gjeldende kjøpskurs benyttes, og det må eksistere en kjøpsordre på børs for å få gjennomført et salg.

En bruker kan maksimalt ha 25 prosent av porteføljens verdi i ett enkelt papir.

Daglig handel i instrumentet, inkludert kjøp og salg, kan ikke inkludere mer enn 10 prosent av normal omsetning i instrumentet (gjennomsnittlig omsetning siste 10 handelsdager).

Utbytte betales ut til kontokassen før børsåpning den dagen utbytte inntreffer (exdagen).

Renter beregnes ikke.

Følgende begrensninger finnes vedrørende hvilke aksjer deltageren får handle med i Aksje-NM:

Handelsstopp

Deltageren kan ikke handle med aksjer som er handelsstoppet. Aksjer som handelsstoppes under konkurransens gang vil bli i deltagerens konto fram til handel tas opp igjen. Under handelsstoppen vurderes aksjen til sist omsatte kurs. Om en handelsstoppet aksje finnes i en deltagers konto ved den avsluttende oppdateringen 4. mars, vil aksjeposten bli satt til sist omsatte verdi.

Avnotering

En aksje som skal avnoteres vil bli tvangssolgt på avnoteringsdagen og kan ikke handles på eller etter avnoteringsdagen.

4. Kurtasje

Det er ingen kurtasje med i spillet.

5. Oppdatering av aksjekurser m.m.

Oppdatering av konto skjer umiddelbart etter handel, og rankinglister hvert 5. minutt så lenge børsen er åpen.

Aksjekursene på nettstedet vises med 15 minutters forsinkelse.

6. Hendelser som kan påvirke aksjekursen

Kursen på en aksje kan påvirkes av flere ulike hendelser på børsen. Under kan deltageren lese om hvilke hendelser som håndteres i Aksje-NM og hvordan disse kan påvirke aksjekursen.

Splitt

Ved en splitt skapes flere aksjer. Om splitten eksempelvis er 2:1 (dobling) kommer deltageren til å få dobbelt så mange aksjer, mens kursen på hver aksje halveres. En splitt påvirker ikke verdien på kontoen.

Omvendt splitt

Ved en omvendt splitt minskes antallet aksjer. Om splitten er 1:2 (halvering) kommer deltageren til å sitte igjen med halvparten så mange aksjer, mens kursen på hver aksje dobles. En omvendt splitt påvirker ikke verdien på kontoen.

Fondsemisjon

For en aksjeeier påvirkes deltagelsen i en fondsemisjon på samme måte som ved en splitt, dvs. antallet aksjer forandres men totalverdien på aksjene er den samme. En fondsemisjon påvirker ikke verdien på kontoen.

Nyemisjon

Aksje-NM regner ut den teoretiske verdien på de tegningsretter deltageren har fått og selger disse automatisk, hvilket gir mer penger i kassen. Deltageren må eie aksjen på kvelden dagen før den blir handlet ”ex-rights” (dvs. dagen før nyemisjonen) for å få disse pengene. Pengene betales ut til spillkontoen før børsåpning på ex-dagen.

Utbytte

Om et selskap betaler ut utbytte, får deltageren tilgodesett dette som penger inn på konto. Deltageren må eie aksjen på kvelden dagen før retten til utbytte inntreffer (ex-dagen) for å få disse pengene. Pengene betales ut til konto før børsåpning på ex-dagen.

Øvrige hendelser

I enkelte tilfeller kan andre hendelser enn de som er nevnte ovenfor inntreffe, for eksempel ved tilbakekjøp av aksjer. Under slike forhold er det Aksje-NMs konkurransesjury som beslutter hvordan hendelsen påvirker de berørte kontoene i Aksje-NM.

Om en hendelse medfører at antallet aksjer ikke blir delelig med beholdningen, vil normal avrundingsregel tas i bruk («half up»).

Alle de ovennevnte hendelsene blir oppdatert mens børsen er stengt.

7. Vinnere i Aksje-NM

Premielisten for samtlige delkonkurranser i Aksje-NM finnes under ”Premier” på nettstedet.

Hovedkonkurranse

Den deltageren som har hatt best verdiutvikling på sitt konto i NOK fra start og til oppdateringen om kvelden 4. mars 2016 vinner hovedkonkurransen (avkastning beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100 000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer). Om flere deltagere skulle ha samme kontoverdi, vinner den deltageren som først har meldt seg på konkurransen.

Ukekonkurranse

Under konkurransens gang vil det bli gjennomført ordinære ukekonkurranser som starter mandag morgen og avsluttes fredag kveld etter børsens stenging. Den deltageren som i løpet av uken har best verdiutvikling av kontoen i NOK, vinner (avkastning beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100 000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer). Om flere deltagere ligger likt ved ukekonkurransens slutt, vinner den deltageren som først meldte seg på konkurransen.

8. Premier

Påmelding til Aksje-NM er personlig, hvilket innebærer at premier betales ut til den person som står som eier av vinnerkontoen. Premier kan ikke byttes mot kontanter eller andre premier. Eventuell gevinstskatt betales av vinneren selv. E24 har rett til å tilbakekalle utdelte konkurransepremier dersom juks eller manipulasjon blir oppdaget.

Profesjonelle bedriftsaktører vil ikke kunne motta pengepremier så lenge dette er, eller kan være, i strid med egenhandelsreglene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om