BDO og PWC får milliongebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket

De to selskapene får et gebyr på totalt 5,4 millioner kroner etter at Finanstilsynet har gjennomført flere tilsyn.

OVERTREDELSESGEBYR: Finanstilsynet ilegger to revisjonsselskaper gebyr for overtredelse av hvitvaskingsregelverket. Her er direktør i Finanstilsynet Morten Baltzersen.
Publisert:

PWC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO ilegges et gebyr på 2,2 millioner kroner.

Begge for det Finanstilsynet mener er ulike brudd på hvitvaskingsloven. Det kommer frem i to ulike vedtak som tilsynet har offentliggjort mandag.

«Tilsynet avdekket en rekke brudd på revisjonsselskapets plikter etter hvitvaskingsregelverket», skriver Finanstilsynet i vedtakene mot begge selskapene.

Finanstilsynet mener at forholdene som er avdekket hos PWC viser «en gjennomgående svikt i revisjonsselskapets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.»

Les også

Finanstilsynet frykter priskrakk i boligmarkedet

I rapporten peker tilsynet på flere punkter i revisjonsselskapenes risikovurderinger, som de mener ikke tilfredsstiller kravene som er satt.

«Dokumentasjonen av revisjonsselskapets virksomhetsinnrettede risikovurdering er så mangelfull at Finanstilsynet mener det ikke kan legges til grunn av selskapet har gjennomført en risikovurdering i samsvar med hvitvaskingsloven», heter det blant annet i rapporten om revisorgiganten PWC.

MILLIONGEBYR: PWC er ikke enig i Finanstilsynets vurdering, men sier at de ser alvorlig på saken.

Revisorgigantene uenige

Ifølge rapporten er PWC uenig i Finanstilsynets vurderinger, og i overtredelsesgebyret. Ifølge en av rapportene har er også BDO uenig i både vurderingene og vedtaket.

Vedtakene kan påklages innen tre uker.

Blant annet har PWC under granskingen anført at Finanstilsynet ikke har avdekket saker der selskapet er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.

Finanstilsynet understreker imidlertid at dette ikke er avgjørende for vedtak om gebyr.

Les også

Finanstilsynet: Meglerhus har gitt galt bilde av høyrisikable produkter

Herman Skibrek, partner og leder for risiko og kvalitet i PWC, skriver til E24 at selskapet tar gebyret på alvor, og jobber hver dag for å forbedre rutiner og arbeidsprosedyrer.

– Finanstilsynet fant ingen indikasjoner på at våre kunder har vært involvert i hvitvasking. PwC hadde allerede på tidspunkt for tilsynsbesøk satt igang omfattende forbedringstiltak og vi har senere fulgt opp dette ytterligere, sier Skibrek.

Selskapet har foreløpig ikke tatt stilling til videre oppfølging av vedtaket.

MANGELFULLT: Finanstilsynet mener BDOs skriftlige rutiner er mangelfulle.

– Alvorlige mangler

I rapportene legger Finanstilsynet vekt på at revisorer har en viktig rolle i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering.

«Arbeid på dette området må derfor være inkludert i revisjonsselskapets styrings- og kontrollstruktur på linje med andre aktiviteter», heter det i rapporten fra Finanstilsynet.

Heller ikke BDOs rutiner tilfredsstiller tilsynet.

– Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, skriver Finanstilsynet.

– Finanstilsynets forvaltningspraksis er skjerpet

BDOs direktør for kvalitet og risikoledelse, Steinar Andersen, skriver i en e-post til E24 at selskapet tar med seg kritikken og innspillene i rapporten fra tilsynet.

– Vi har deres anmerkninger som utgangspunkt i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av kvalitet, og etterlevelse av lover og regler.

Han forklarer at selskapet har iverksatt tiltak for å møte innspillene knyttet til risikovurdering og intern kontroll, og har en handlingsplan for å rette opp i de to andre forholdene.

– Vil dere godta dette gebyret?

– Som en ansvarlig aktør ser BDO på arbeidet med bekjempelse av hvitvasking som en svært viktig del av vår virksomhet. Samtidig noterer vi oss at Finanstilsynets forvaltningspraksis er skjerpet, og retter vår oppmerksomhet mot tilsvarende forbedring av kvalitet, og etterlevelse av lover og regler, skriver Andersen.

– Hva mener dere om størrelsen på gebyret?

– Gebyret ser ut til å være i tråd med praksis fra andre bransjer. Vi tar den endrede forvaltningspraksisen til Finanstilsynet til etterretning, skriver Andersen.

– Skjønnsmessig vurdering

Markedsdirektør Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet skriver til E24 at gebyrene er fastsatt etter en samlet vurdering.

– Dette er en skjønnsmessig vurdering av flere forhold, der blant annet de mangler som ble avdekket, skyldgrad, selskapenes økonomiske evne, samt om selskapene antas å ha hatt besparelser knyttet til manglende etterlevelse inngår, skriver Bellamy.

Hun forklarer at slike besparelser knyttes til kostnader revisjonsselskapene ville hatt til etterlevelse av hvitvaskingsloven, og trekker blant annet frem utarbeidelse av rutiner, opplæring og gjennomføring av de tiltak regelverket forutsetter.

– Mangelfull gjennomføring av forpliktelsene vil derfor kunne gi reduserte kostnader sammenliknet med kostnadene for full oppfyllelse av kravene, skriver Bellamy.

– Hva må PwC og BDO gjøre, etter deres syn, for å rette opp feilene de har gjort?

– Tilsynsrapportene beskriver de avvik og mangler Finanstilsynet avdekket under de stedlige tilsynene. Finanstilsynet legger til grunn at disse forholdene korrigeres gjennom for eksempel oppdatering av rutiner og opplæring av ansatte. Selskapene har som del av tilsynsprosessen opplyst at flere av forholdene er eller vil bli adressert gjennom relevante tiltak. fortsetter Bellamy.

Les også

Finanstilsynet støtter ny krypto-advarsel: – Må være klar over den høye risikoen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om