Finanstilsynet: Meglerhus har gitt galt bilde av høyrisikable produkter

Finanstilsynet har hørt telefonsamtaler mellom Prize Capital Markets og potensielle kunder. De mener rådgivere har underkommunisert tapsrisikoen og omtalt bare én del av de høye kostnadene som kunder må betale for de avanserte spareproduktene.

FÅR KRITIKK: Ved tilsyn med Prize Capital Markets, her ved daglig leder Fredrik Kvale, har Finanstilsynet funnet flere brudd på verdipapirlovens bestemmelse om god forretningsskikk.
 • Hans M. Jordheim
Publisert: Publisert:

Finansforetaket Prize Capital Markets selger avanserte og risikofylte investeringsprodukter, som i all hovedsak er tilrettelagt av svenske Garantum, til ikke-profesjonelle kunder.

Både Prize Capital Markets (heretter Prize) og Garantum Norge har fått kritikk for hvordan de har tilbudt disse produktene til norske privatpersoner.

I en rapport som ble offentliggjort i januar konkluderer Finanstilsynet med at Prize ikke har gitt kunder relevant informasjon om kostnader og gebyrer eller hensiktsmessig advarsel om risiko.

Tilsynet skriver blant annet at Prize i møter og telefonsamtaler med kunder har underkommunisert risikoen for tap.

Myndigheten mener også at Prize har unnlatt å opplyse kunder om betydningsfulle kostnader.

Aksjekuponger for over en milliard

Finanstilsynet har undersøkt Prizes salg av aksjekuponger og aksjeobligasjoner.

Dette kalles enten strukturerte eller sammensatte spareprodukter, en samlebetegnelse for investeringsprodukter satt sammen av flere finansielle instrumenter.

Utsteder, som svenske Garantum, bestemmer hvilke egenskaper plasseringene skal ha i form av risikonivå, avkastningsmulighet, investeringshorisont, og hvilke aktivaklasser investeringen skal være koblet mot.

Garantum er blant de største aktørene i markedet for strukturerte produkter og er tilrettelegger for plasseringene Prize selger.

For eksempel kan man nå gjennom Prize investere i et produkt med fem års løpetid som er koblet mot de fire børslokomotivene Yara, DNB, Hydro og Telenor. Plasseringen er laget slik at man kan få god avkastning også i et marked som går sidelengs. Samtidig vil man tape hele eller store deler av investeringen dersom ett av selskapene faller under risikobarrieren på 60 prosent av startkursen.

Strukturerte produkter har lenge vært omdiskutert. I 2008 ble reglene skjerpet, da nordmenns utestående investeringer i norske banker utgjorde 50 milliarder kroner.

Det som hadde vært en utstrakt lånebasert finansiering, ble i praksis stanset. Men salget av avanserte, sammensatte spareprodukter lever videre.

Prize Capital Markets opplyser på egen hjemmeside at de har solgt aksjekuponger, også kjent som autocall, for over en milliard kroner siden 2016. Dette har ikke vært lånefinansiert, ettersom Prize ifølge daglig leder Fredrik Kvale la ned tilbudet av slike produkter ved årsskiftet 2015/16.

Les på E24+

Begrepene du bør kunne som ny i aksjemarkedet

Skal ha sidestilt ulike skalaer for risiko

I henhold til lovens bestemmelse om god forretningsskikk er det i hovedsak to ting Finanstilsynet reagerer på i sitt tilsyn med Prize Capital Markets. Det dreier seg om hvordan selskapet har opplyst potensielle kunder om kostnader og om risiko.

Når det gjelder risiko peker tilsynet blant annet på skalaen som brukes til å indikere hvor høy risiko produktene deres har. Denne går fra 1–7.

Dette er imidlertid ikke samme skala som man bruker på klassiske aksjefond. Et strukturert produkt med risikoscore 7 har nemlig mer enn tre ganger så høy risiko som et aksjefond med risikoscore 7.

Finanstilsynet skriver at de har hørt telefonsamtaler mellom Prize-rådgivere og kunder hvor rådgiver sidestiller de to skalaene. Slik skal det også ha vært i «egnethetstesten» som kunder må gjennom før de får gjøre en investering.

«For ikke-profesjonelle kunder vil det kunne fremstå som om en aksjekupong med risiko 5 har samme tapspotensial som et UCITS-fond med risiko 5, noe som ikke er tilfelle», skriver tilsynet.

Prize erkjenner ifølge rapporten at forskjellene mellom de to skalaene burde vært presisert bedre og at enkelte meglere har gitt et upresist bilde av dette i samtaler med kunder. Meglerhuset skal ha tatt grep for å minimere sannsynligheten for fremtidige misforståelser.

Les på E24+

Eksperter: Dette er Børsens største bjellesauer

«Usynlig» kostnad

Finanstilsynet mener at Prize også har gitt kunder mangelfulle opplysninger om kostnader.

Tilsynet har hørt telefonsamtaler hvor rådgiver kun omtaler tegningshonoraret på inntil 3 prosent, og ikke selskapets egen «tilretteleggermargin» eller utsteders margin.

Sistnevnte går til banken som har laget produktet. I de undersøkte produktene er det Goldman Sachs og UBS som er utstederne. Utsteders margin er «usynlig» ved at den er bakt inn i kursen og utgjør det banken forventer å tjene på plasseringen.

Denne kostnaden påvirker avkastningen kunden får i negativ retning.

– Har fulgt bransjestandard

Størrelsen på storbankenes margin har tidligere ikke vært spesifisert noe sted, hverken i presentasjon, brosjyre eller i dialog med kunden, påpeker Finanstilsynet.

Prize Capital Markets-sjef Fredrik Kvale skriver i en e-post til E24 at han mener selskapet har opplyst om omkostninger på korrekt vis ved å ha fulgt Finansforskrift og bransjestandard.

Det holder ikke, mener Finanstilsynet, som i rapporten holder fast at uavhengig av hva som er bransjestandard, må Prize sørge for at også dette kostnadselementet blir fremhevet på en like synlig og forståelig måte som de andre kostnadselementene.

Til tross for uenigheten skriver Fredrik Kvale at Prize «likevel har rettet seg etter Finanstilsynets merknader og tallfester nå utsteders margin. Denne er normalt på om lag 0,5 prosent.»

Finanstilsynet har fått svarene de trenger og har avsluttet tilsynssaken.

Har avsluttet saken

Finanstilsynets konklusjon hva gjelder god forretningsskikk lyder som følger:

«Foretaket har ikke gitt kunder og potensielle kunder hensiktsmessig veiledning og advarsel om risiko eller relevant informasjon om kostnader og gebyrer, og Foretaket har ikke sørget for at all informasjon til kunder eller potensielle kunder er balansert, klar og ikke villedende. Finanstilsynet tar til etterretning Foretakets gjennomførte tiltak knyttet til informasjon og veiledning om risiko og kostnader.»

Ytterligere reaksjoner etter tilsynssaken får ikke Prize Capital Markets mot seg.

Seksjonssjef Roy Halvorsen i Finanstilsynets seksjon for verdipapirforetak sier at Finanstilsynets konklusjoner står i forhold til omfanget og alvorligheten av det de har funnet.

– Hos Prize har vi funnet enkelte eksempler på brudd og da er vår reaksjon at vi påpeker dem og sier at dette må rettes opp.

Halvorsen forteller at Finanstilsynet enten har fått dokumentasjon på at de påpekte avvikene er rettet opp, eller at de har fått forsikringer om at det vil skje. Saken er dermed avsluttet fra Finanstilsynets side. 

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Finanstilsynet

Flere artikler

 1. Strukturerte spareprodukter: Ingen vet hvor mye nordmenn har investert

 2. Knut Gisle (70) ble overtalt til å sette sparepengene i høyrisikabelt produkt – satt igjen med smuler

 3. Umulig å klage på investeringsrådgiveren: – Uholdbar situasjon

 4. Betalt innhold

  Slik kan du investere i råvarer

 5. Betalt innhold

  Selskaper vurderer søksmål mot Hitecvision: – Vi føler oss lurt