Finanstilsynet med kritikk etter forvalters handel med rentepapirer

Forvalteren handlet handlet obligasjoner både privat og til fondet vedkommende forvaltet på samme tid, en «åpenbar» interessekonflikt, ifølge tilsynet.

Fire verdipapirforetak opplyser at de har endret rutiner etter Finanstilsynets undersøkelser.
  • Maiken Svendsen
  • Svein Olav Sæter
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Finanstilsynet har undersøkt handlene til en porteføljeforvalter, som tilsynet mener har brutt med flere bestemmelser i verdipapirhandelloven, ifølge et brev Finanstilsynet har lagt ut torsdag.

Undersøkelser har vist at den aktuelle forvalteren, som tilsynet ikke navngir, har handlet i obligasjonsutstedelser, altså rentepapirer, både privat og til fondet vedkommende forvaltet samtidig.

Forvalteren solgte seg ut igjen umiddelbart etter tildeling, skriver Finanstilsynet. Det har skjedd ti ganger i perioden august 2018 til november 2019, ifølge tilsynets undersøkelse.

– Den iboende interessekonflikten som ligger i slike parallelle handler, fremstår etter Finanstilsynets oppfatning som åpenbar, skriver tilsynet.

Ifølge tilsynet innebar handlene også brudd på bestemmelser om egenhandel, bindingstid og såkalt motpartsbegrensning.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

– Førte til marginalt lavere tildeling for fondet

Finanstilsynet så også på om tildelingen til forvalteren gikk på bekostning av tildeling til fondet han forvaltet. Tilsynet finner at det gjorde det, men kun i begrenset omfang.

– Tildeling til forvalteren privat førte til marginalt lavere tildeling for fondet og andre tegnere. Effekten er imidlertid svært begrenset, skriver Finanstilsynet.

Tilsynet har også bedt om redegjørelse fra fire meglerhus som håndterte obligasjonshandlene.

Tilsynet har anonymisert både forvalteren og meglerhusene i brevet, og E24 kjenner ikke til identiteten deres.

Ett av disse fire verdipapirforetakene skal ha fanget opp forvalterens handlingsmønster før Finanstilsynet. De konfronterte forvalteren med det, hvilket resulterte i at forvalteren sluttet å bruke dette foretaket, ifølge tilsynet.

Et annet verdipapirforetak spurte forvalteren om handlene var greit med forvalters arbeidsgiver. Finanstilsynet skriver at forvalteren ikke klarerte med arbeidsgiver, men hadde sin egen oppfatning av regelverket.

Verdipapirforetakene sier ifølge Finanstilsynet at handlingsmønsteret var såpass sjeldent at det var vanskelig å oppdage.

– Det er også forhold som kan tyde på at det har vært gode relasjoner mellom forvalteren og enkelte obligasjonsmeglere, noe som kan ha medført velvillighet for handelsmønsteret, skriver Finanstilsynet.

Har endret rutiner

Finanstilsynet har bedt de fire verdipapirforetakene som håndterte handlene om å redegjøre for sin håndtering, hvilke undersøkelser og tiltak de har gjort av forvalterens handler privat.

I brevet kommer det frem at tilsynet også har undersøkt forvalterens tidligere og nåværende arbeidsgiver i denne saken.

«Etterlevelsen av internt og eksternt regelverk knyttet til egenhandel påhviler primært den ansatte og dens arbeidsgiver», skriver Finanstilsynet.

«Verdipapirforetaket har imidlertid også et ansvar for å sikre at foretaket, ledere, og ansatte etterlever sine forpliktelser etter lover, forskrifter og internt regelverk, blant annet etterlevelse av kravene til håndtering av interessekonflikter og god forretningsskikk», skriver tilsynet.

Alle verdipapirforetakene som har blitt undersøkt opplyser ifølge brevet at det er iverksatt nye kontroller, og endrede kontrollrutiner. Det er også satt inn opplæringstiltak for å forhindre at noe lignende skal skje igjen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet

Flere artikler

  1. Finanstilsynet ilegger gebyr til Sparebanken Sogn og Fjordane

  2. Eiendomsmegler Krogsveen får gebyr for brudd på hvitvaskingsregler

  3. Hyttemegler får gebyr på 250.000 fra Finanstilsynet

  4. Krypto-Sunde mener banken har brutt hvitvaskingsregelverket

  5. Norske meglere fikk seks dager på å komme seg ut av Danmark