Det grønne skiftet

Mener finansbransjen må se på mer enn klima: WWF advarer mot «naturrisiko»

Finansbransjen er ikke klar nok over den finansielle risikoen knyttet til tap av natur, mener WWF etter dybdeintervjuer av 10 aktører. WWF vil at «naturrisiko» skal bli et begrep på linje med «klimarisiko».

HAR VERDI: WWF mener investorer bør ta like mye hensyn til naturrisiko som til klimarisiko. Tilgang på vann, ren luft og økosystemtjenester som insekters pollinering av planter tas ofte for gitt, men tap av slike tjenester eller politiske reguleringer for å unngå slike tap er en finansiell risiko, understreker WWF. Bildet viser en fransk birøkter.

FRED TANNEAU / AFP
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

De siste årene har mange investorer blitt opptatt av klimarisiko, men miljøorganisasjonen WWF er bekymret for at investorer ikke på samme måte har priset inn den finansielle risikoen knyttet til tap av natur.

WWF har gjort dybdeintervjuer med 10 norske finansinstitusjoner og oppsummert funnene i en fersk rapport kalt «Naturrisiko – Tap av naturmangfold som finansiell risiko».

Organisasjonen finner at finansbransjen i liten grad måler hvor avhengige selskaper er av natur og økosystemer, og hvordan naturskader kan true lønnsomheten i selskapene.

– Det varierer veldig hvor klare de er over denne risikoen. Noen anerkjenner at dette er en stor risiko, mens andre ikke har det på radaren i det hele tatt, sier seniorrådgiver for bærekraftig finans Else Hendel i WWF til E24.

– De som ser dette som en systematisk risiko har problemer med å måle og håndtere den, for det finnes ikke gode data og måleenheter på naturverdier og tap av natur, legger hun til.

– Hva er «naturrisiko», helt konkret?

– Det er blant annet pollineringstjenester, flomdemping og karbonlagring, naturgoder som er innsatsfaktorer i verdiskapingen og som ofte tas for gitt. Nå begynner vi å tape dem, og det må med i beslutningsgrunnlaget for investorer. De må også ta hensyn til risikoen for politiske tiltak og reguleringer, sier Hendel.

Verdt 577 milliarder dollar

FNs Naturpanel har anslått verdien av at bier pollinerer bær, frukt og nytteplanter til opptil 577 milliarder dollar i året, og hvis det blir færre pollinerende insekter kan det bli mer krevende og dyrere å forsyne verden med varer som kaffe, kakao og epler, bomull og byggematerialer.

WWF understreker også verdien av at man bevarer naturlige flomvern i naturen, at myrer lagrer CO₂, at fiskebestander ikke overbeskattes, at havet ikke er fullt av plast og at det finnes tilgang på rent ferskvann og ren luft.

Tjenester som naturen leverer kalles gjerne «økosystemtjenester».

I dag er ikke banker og finansinstitusjoner særlig bekymret for tap av natur, ifølge WWF. Men hendelser som de siste årenes tap av pollinerende insekter har fått flere aktører til å åpne øynene for disse spørsmålene.

«Det er en entydig forventning blant de intervjuede om at oppmerksomheten rundt tap av natur og naturmangfold vil øke fremover», skriver WWF i rapporten.

Storebrand: – Svært bekymret

Etter intervjuene har WWF inngått samarbeid med to finansaktører om hvordan naturrisiko kan prises inn i investeringene.

– Det som har vært veldig gøy med disse intervjuene, at mange i finansbransjen anerkjenner naturrisiko som et problem. Vi har hatt en workshop med Sparebank1 Østlandet, og det er en god start. Vi har ikke alle svarene på hvordan dette skal løses, men syns det er bra at vi kan samarbeide om det. Vi har også snakket med Storebrand om disse spørsmålene, sier Hendel.

Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, mener at selskaper bør kartlegge hvor utsatt de er for tap av natur, som tilgang på vann.

– Vi er svært bekymret. Det har lenge vært fokus på klimarisiko og klimaendringers påvirkning på investeringer. Det som har gått litt under radaren er tap av biomangfold og økosystemer som sliter, noe som også kan påvirke lønnsomheten i selskaper, sier Smith til E24.

Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

Bård Gudim

– Dette gjelder alt fra jordbruk og fiskeri til farmasisektoren som kanskje ikke får de medisinene som trengs hvis regnskogen raseres. Vi må ta hensyn til de økosystemtjenestene naturen gir oss. Bare verdien av rent vann er helt enorm. Får ikke industrien tak i ferskvann, må de skaffe det, eller stenge ned. Det koster penger, sier han.

– Hvor krevende er det å måle dette?

– Det er kjempevanskelig å måle, og dette er en av grunnene til at dette ikke har fått den oppmerksomheten det fortjener. Med klima kan du måle CO₂-utslipp kvantitativt. Men økosystemtjenester er vanskelig å måle for hver enkelt bedrift, sier Smith.

– Men når man har klart å identifisere hvordan bedrifter rammes av klimarisiko, så kan man overføre det samme tankesettet til naturrisiko, og legge ansvar på selskapene om at de må kartlegge denne risikoen, sier han.

Investorer tar klimagrep

De siste årene har finansaktører i økende grad tatt hensyn til klimarisiko. Det gjelder alt fra fysisk risiko til risiko for innstramminger i klimapolitikken eller utvikling av ny teknologi som kan true eksisterende forretningsmodeller, samt risikoen for å bli stilt til ansvar og avkrevd erstatninger for klimaskader.

Investorer, banker og forvaltere bør begynne å gjøre lignende vurderinger av risikoen for naturtap, mener WWF.

«WWF anbefaler at finansaktører etablerer en systematisk tilnærming til tap av natur for å forstå fysisk risiko knyttet til naturendringer som tap av pollineringstjenester, og overgangsrisiko knyttet til teknologiutvikling og politiske tiltak, for å ta vare på natur», skriver organisasjonen i rapporten.

«Eksternaliteter og summen av aktiviteter som kan føre til forringelse av natur og økosystemer blir ikke tatt med i beregninger og beslutningsgrunnlag», skriver hun.

NATURSKADE: Dette bildet er tatt etter den katastrofale ulykken ved Brumadinho-demningen i Brasil, som brast i januar og førte til store ødeleggelser.

DOUGLAS MAGNO / AFP

Håper på «Parisavtale» om natur

WWF håper at verdens land blir enige om nye mål for naturverdier under det viktige møtet i Kunming i Kina i 2020, slik at man kan få en slags «Parisavtale» for naturen. Parisavtalen om klima ble inngått i 2015.

Et viktig punkt for investorer er ifølge WWF å forstå hvordan lovlig aktivitet fra mange aktører til sammen kan føre til en bit-for-bit-nedbygging av naturen og økosystemtjenester som alle er avhengige av.

Slike følger kan også føre til at politikere og bedrifter senere må ta drastiske grep, noe som kan påvirke lønnsomheten i selskaper.

«Klimarisiko er et konsept som i økende grad brukes til å forstå de finansielle og forretningsmessige implikasjonene av overgangen fra fossilt til fornybart. Naturrisiko bør blir et tilsvarende konsept, i tillegg til at man fortsetter å vurdere risiko for direkte negativ påvirkning på natur», skriver WWF i rapporten.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det grønne skiftet
 2. WWF
 3. Natur
 4. Parisavtalen
 5. Storebrand
 6. FNs klimapanel
 7. Klimapolitikk

Flere artikler

 1. Nordea merker bærekraft-rush: – Vi oversvømmes av grønnvasking

 2. Eksperter spår at bærekraft blir normen i finansbransjen dette tiåret

 3. DNB har nektet kunder som forurenser å få lån: – Lavere utslipp gir lavere rente

 4. Annonsørinnhold

 5. Finanstilsynet ser økt fare for grønnvasking av investeringer

 6. – Kan ikke kalle deg ESG-investor hvis du investerer i olje