Konkurranseregler for Aksje-NM

Her finner du konkurranseregler og vilkår for Aksje-NM.

REELLE KURSER: I Aksje-NM investerer deltakerne fiktive penger i aksjer på Oslo Børs, men den reelle kursutviklingen ligger til grunn for deltakernes portefølje.
Publisert:

Allmenne Vilkår Aksje-NM

Gjeldende fra og med 19. september 2022.

E24 Norges Viktigste Næringslivsavis AS er en del av Schibsted-konsernet. Schibsted Norge AS (heretter Schibsted ), org. nr. 996 334 767, tilbyr leserne å delta i konkurransene Aksje-NM i samsvar med understående vilkår. Gjennom å delta i Aksje-NM aksepterer og godkjenner deltakerne disse Allmenne Vilkår samt Særskilte Konkurransesvilkår (tilsammen Vilkårene).

Schibsted ber om at vilkårene leses nøye gjennom innen man registrer seg og deltar i Aksje-NM.


1. Aksje-NM

En nærmere beskrivelse av Aksje-NM fremgår av Særskilte Konkurransesvilkår samt på nettstedet www.aksjenm.no, heretter “Nettstedet”.

Aksje-NM og Nettstedet driftes av Infront ASA for Schibsted.


2. Deltakelse og registrering

For å bli med i spillet, gå til www.aksjenm.no. Du må bekrefte å ha lest gjennom og akseptere vilkårene, samt registrere deg som deltaker med din Schibsted-konto (du blir bedt om innlogging når du går inn på spillsidene).

Deltakerens registrering i Aksje-NM er personlig og får ikke overlates til eller utnyttes av andre.


3. Umyndige

Alle kan delta i Aksje-NM, men om man er under 15 år, kreves det et samtykke fra foresatte. Et slikt samtykke må sendes inn skriftlig til aksjenm@e24.no før deltakeren registrerer seg.
Merk (ref punkt 8 under Særskilte konkurransevilkår) at deltakere under 18 år ikke kvalifiserer til å vinne premier i spillet.


4. Begrenset handel for visse personer m.m.

Personer som finnes i Børsens innsideregister, får i Aksje-NM ikke handle med de aksjer de er knyttet til i registret. Innsidebestemmelsene i verdipapirhandelloven §§3-1 til 3-4 gjelder således tilsvarende for Aksje-NM, og brudd på disse vil føre til diskvalifikasjon.


5. Avgift

Det er gratis å delta i Aksje-NM.


6. Sanne og korrekte opplysninger

Deltakeren er pliktig å gi Schibsted sanne og korrekte opplysninger. Gjennom registreringen samtykker deltakeren i at de opplysninger som er gitt, og de opplysninger deltakeren senere kommer til å avgi til Schibsted, er sanne og korrekte.


7. Brukernavn og passord

Deltakeren må angi brukernavn og passord når deltakeren skal logge inn på Aksje-NM (via Schibsted-konto).

Brukernavn og passord skal ikke avsløres til uvedkommende og skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse opplysningene. Dersom det er grunn til å tro at brukernavn og/eller passord har blitt avslørt for – eller på annen måte blitt misbrukt av – uvedkommende, skal Schibsted straks informeres via aksjenm@e24.no. Schibsted kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade som følge av uvedkommendes anvendelse av deltakerens brukernavn og/eller passord.

Deltakeren kan holdes ansvarlig for tap som blir påført Schibsted og/eller selskapets samarbeidspartnere på grunn av at uvedkommende personer anvender deltakerens brukernavn og/eller passord.


8. Deltakelse i Aksje-NM m.m

Deltakelsen i Aksje-NM får kun skje med privat og ikke-kommersielt formål. Deltakelsen i Aksje-NM får ikke utføres på en slik måte at Schibsted eller andre påføres ulempe eller skade.

Ved deltakelse i Aksje-NM er deltakeren pliktig til å følge Vilkårene, gjeldende lover, regler, Schibsteds anvisninger samt allment aksepterte etiske og moralske vurderinger.

Deltakeren plikter særskilt å følge verdipapirhandelloven tilsvarende for konkurransen. Ved mistanke om juks og lov- og vilkårsbrudd vil deltakeren uten forvarsel kunne bli utestengt fra Aksje-NM, og Schibsted vil informere Oslo Børs Markedsovervåkning om det aktuelle forholdet når det er relevant.

Videre forplikter deltakerne seg spesifikt også til ikke å:

  • benytte Aksje-NM til rundspørringer, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, direktereklame, masseutsendelse av e-post eller noen form for gjentatte eller uønskede kunngjøringer (kommersielle eller andre),
  • trakassere, diskriminere, forfølge eller true andre eller på noen annen måte krenke andres rettigheter (for eksempel retten til privatliv)
  • publisere, poste, overføre, distribuere, spre eller oppfordre til å spre informasjon eller materiale som kan medføre straffeansvar (herunder barnepornografi), er ærekrenkende, rasistisk, diskriminerende, støtende (herunder vulgært, obskønt eller uanstendig) eller innebærer brudd på egen eller andres taushetsplikt.
  • overføre filer som inneholder virus, trojanske hester, kjedevirus etc, skadede filer eller andre program som kan skade funksjonaliteten i Schibsteds eller en annen persons data, utstyr eller eiendom.
  • annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for noen kommersiell virksomhet eller
  • skape en falsk identitet med den hensikt å villede andre.


9. Ansvar for lenker

Schibsted har ikke ansvar for innholdet på eksterne lenker på Nettstedet.


10. Sikkerhet m. m.

Deltakeren får ikke forsøke å omgå Schibsteds sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å anvende andre deltakeres innloggingsopplysninger eller gi vekk sine egne innloggingsopplysninger til andre, forsøke å teste Nettstedets sikkerhet uten tillatelse fra Schibsted, forstyrre kommunikasjonen for andre deltakere gjennom å sende ikke-bestilt, uønsket e-post eller virus. Deltakeren får ikke anvende Aksje-NM på en måte som skulle kunne skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forverre Nettstedet eller innskrenke andre personers eller deltakerens anvendelse av Nettstedet. Deltakeren skal ikke forsøke å skaffe seg forbudt tilgang til noe datasystem eller nettverk som omfattes av Nettstedet. Deltakeren får heller ikke skaffe seg, forsøke å skaffe eller bruke materiale eller informasjon som ikke tilsiktet er gjort tilgjengelig via Nettstedet.

Brudd mot, eller forsøk på brudd, mot sikkerheten eller datainntrengning kan være straffbart. Schibsted kommer til å undersøke inntrengning og forsøk på inntrenging og kan ved behov involvere berørte myndigheter for å håndtere denne typen aktivitet.


11. Immaterielle rettigheter m.m.

All opphavsrett, varemerkerett og/eller andre immaterielle rettigheter med tilknytning til Aksje-NM og dets tjenester innehas av Schibsted, selskaper i Schibsted-konsernet og/eller Schibsteds samarbeidspartnere. Deltakeren erverver gjennom sin deltakelse i Aksje-NM ingen rett, herunder bruksrett, til disse rettigheter.


12. Deltakerens ansvar

Det er, om ikke annet ettertrykkelig er angitt i vilkårene, ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, sende, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape verk som leder fra, eller overføre eller selge, informasjon, programvare, produkter eller tjenester som utgjør en del av Aksje-NM.


13. Ansvar

Utover hva som for øvrig fremgår av Vilkårene gjelder følgende begrensninger i Schibsteds og Schibsteds samarbeidspartneres ansvar:

Schibsted gir ingen garantier vedrørende innhold, informasjon, produkter, tjenester m.m som tilbys av eller gjennom Schibsted på Nettstedet. Schibsted garanterer heller ikke Nettstedets eller tjenestenes funksjon, tilgjengelighet, kvalitet eller sikkerhet. Schibsted og samarbeidspartnere kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap i forbindelse med feil, forsinkelse, nedetid, uteblivelse eller feilaktig leveranse av data eller andre feil i forbindelse med Aksje-NM og på Nettsiden.

Schibsted har ikke ansvar for deltakernes handlinger under Aksje-NM, herunder lovbrudd eller brudd på Vilkårene som begås gjennom deltakelse i Aksje-NM eller anvendelse av Nettsiden.

Schibsted er ikke ansvarlig for en deltakers misbruk av andres immaterielle rettigheter i forbindelse med deltakelse i Aksje-NM.

Schibsted er videre ikke ansvarlig dersom noen gjør inntrengning i deltakerens eller annens dataressurs og skaffer tilgang til, forstyrrer eller kompliserer data eller informasjon.

Ansvarsbegrensningene over gjelder dog ikke dersom Schibstedhar forårsaket deltakeren skade ved forsett eller grov uaktsomhet.

Ansvarsfraskrivelsene i dette avsnittet gjelder i den grad annet ikke følger av ufravikelig lov.


14. Brudd på Vilkårene

Schibsted har rett til umiddelbart og uten advarsel til deltakeren å utestenge denne fra konkurransen dersom deltakeren opptrer i strid med Vilkårene eller om Schibsted med skjellig grunn antar at dette er tilfellet. Deltakeren er i tilfelle pliktig å erstatte Schibsted for all dokumentert direkte skade som deltakeren har påført Schibsted som følge av brudd på Vilkårene.

Schibsted kan utestenge deltakeren fra konkurransen om det fremkommer at deltakeren er under 15 år og ikke har tillatelse fra foresatte. Schibsted har videre rett til å utestenge en deltaker som har oppgitt feilaktige opplysninger eller om det viser seg at deltakeren har jukset i konkurransen.

Utestenges deltakeren fra konkurransen jfr. dette punkt, har deltakeren ikke lenger rett til eventuelle premier eller andre krav mot Schibsted.

Schibsted gjør også oppmerksom på at vi har systemer som varsler oss ved unormale hendelser i Aksje-NM. Disse varslene vil bli fulgt opp, og informasjon knyttet til disse hendelsene kan, når det er aktuelt, tilfeller bli videreformidlet til relevante myndigheter.

15. Personopplysninger

Schibsted er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med deltakelse i Aksje-NM. Fullstendige kontaktopplysninger til Schibsted er angitt i punkt 21. Schibsted lagrer og behandler personopplysningene med formål om å kunne administrere, kontrollere og gjennomføre deltakelsen i Aksje-NM. Denne behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne delta i Aksje-NM, og det rettslige behandlingsgrunnlaget er GDPR art. 6(1b). Det er frivillig å delta i Aksje-NM, men behandling av personopplysninger med formål å gjennomføre deltakelsen er en forutsetning for deltakelse. Schibsted behandler også enkelte personopplysninger for markedsføringsformål, og baserer slik behandling på samtykke (GDPR art. 6(1a)). I forbindelse med registrering av deltakelse i Aksje-NM, bes deltakeren om samtykke til at Schibsted kan bruke deltakerens personopplysninger for å sende informasjon eller reklame om E24 og/eller Schibsted-konsernets produkter og tjenester samt informasjon eller reklame fra eller om våre samarbeidspartnere. Dette samtykket er frivillig å gi og er ikke nødvendig for deltakelse, og det kan trekkes tilbake når som helst. Om deltakeren ikke lenger ønsker at Schibsted anvender dennes personopplysninger med formål å gjøre slik informasjon/reklame tilgjengelig, kan deltakeren angi dette i samband med søknaden om registrering av deltakelse i Aksje-NM eller ved senere tilfelle. I all e-post som sendes deltakeren inneholdende informasjon/reklame fremgår det videre at deltakeren via ett svar per mail kan meddele E24 Dine Penger at deltakeren ikke lenger ønsker å motta denne typen e-post.

Personopplysningene behandles så lenge som er nødvendig for å gjennomføre deltakelsen i Aksje-NM, og vil deretter slettes. Dette innebærer at alle personopplysninger slettes etter konkurransen er avsluttet. Dette er normalt ett år etter konkurransen starter. En deltaker kan også slette sine data før konkurransen er avsluttet, og vil da fjernes som deltaker.

Deltakerens personopplysninger vil kunne bli delt med selskap i samme konsern som Schibsted samt til E24s samarbeidspartnere i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre, administrere og kontrollere deltakelsen i Aksje-NM. Eksempler på dette er databehandlere som drifter systemene. Schibsted kommer ikke til å utlevere deltakerens personopplysninger til andre selskap.

Deltakere har rettigheter knyttet til personopplysninger om seg i henhold til personopplysningsloven. Herunder har deltakeren rett til å få tilgang til/innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om vedkommende og rett til dataportabilitet, samt rett til retting og sletting av personopplysninger. I enkelte tilfeller har man også rett til å få behandling av personopplysninger begrenset. Deltakeren kan benytte seg av sine rettigheter til innsyn og sletting gjennom vår automatiske løsning som er tilgjengelig her: https://payment.schibsted.no/account/privacy . Alternativt og dersom man ønsker å benytte seg av andre rettigheter enn disse, kan man skriftlig kontakte oss som beskrevet i punkt 21. Om deltakeren ikke lenger ønsker å motta informasjon/reklame fra Schibsted og/eller samarbeidspartnere, og således trekke tilbake sitt samtykke, er deltakeren velkommen til å kontakte Schibsted per post, via aksjenm@e24.no eller på måten som fremgår av den aktuelle informasjonen/reklamen.

Ved spørsmål eller kommentarer knyttet til vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på e-postadressen angitt ovenfor, eller til den adressen som er angitt i punkt 21 i denne avtalen. Du har også anledning og rett til å kontakte vårt personvernombud på privacy@schibsted.com eller per post til samme kontaktadresse som angitt i punkt 23. Datatilsynet er tilsynsmyndighet for personopplysningsloven, og deltakeren har rett til å klage til tilsynet på vår behandling av personopplysninger.


16. Cookies

Aksje-NM benytter seg av såkalte cookies (informasjonskapsler). Cookies er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin og som inneholder informasjon. Cookien kan inneholde personinformasjon og anvendes for at deltakeren skal kunne nå og anvende de tjenester deltakeren abonnerer på. Cookies anvendes også for statistikk og annonsesystem. Mer informasjon om bruken av cookies er tilgjengelig på de aktuelle nettsidene.

17. Endringer

Schibsted har rett til å endre Vilkårene uten å få deltakerens godkjennelse i forveien. Schibsted informerer om endringen minst en uke innen den trår i kraft. Informasjonen blir gjort kjent på Nettstedet. Gjennom å fortsette deltakelsen i Aksje-NM etter at endringen har trådt i kraft, godkjenner deltakeren endringen.

18. Avtaletid m.m

Deltakerens registrering i Aksje-NM gjelder fra og med den dag deltakeren har fått tilgang til Aksje-NM og frem til konkurransen er avsluttet eller Schibsted har utestengt deltakeren i samsvar med vilkårene.

Avtale om deltakelse i Aksje-NM kan bare inngås på norsk.

19. Overlatelse

Deltakeren har ikke rett til å overlate registreringen til Aksje-NM og tilhørende rettigheter og plikter til andre. Schibsted har dog rett til, uten samtykke fra deltakeren, helt eller delvis, å overdra sine rettigheter og plikter i henhold til Vilkårene og/eller Aksje-NM.

20. Tvist og rettsapparat

Vilkårene skal tolkes i henhold til norsk lov. Tvister som måtte oppstå i forbindelse med Aksje-NM,Vilkårene, bruken av Nettstedet og/eller de tjenester som tilbys via Nettstedet skal avgjøres av Forbrukerklagenemnda i den grad nemnda kan prøve tvisten og skal da løses i henhold til nemndas anbefaling. Om ikke Forbrukerklagenemnda avgjør tvisten, skal den avgjøres i de alminnelige domstoler med Oslo Tingrett som rett verneting.

Eventuelle tvister og uklarheter i konkurransespørsmål avgjøres av en jury bestående av Lars Håkon Grønning (Schibsted og E24) og deltaker fra Infront ved konsensus. Juryens beslutning i konkurransespørsmål kan ikke påklages.

21. Kontakt

Vil deltakeren ta kontakt med Schibsted/E24, kan deltakeren gjøre dette via e-post på adressen:

aksjenm@e24.no

Særskilte konkurransevilkår

Gjeldende fra og med 19. september 2022.

1. Aksje-NM

Aksje-NM er en finansiell konkurranse som arrangeres av Schibsted på Nettstedet. Konkurransen håndterer ikke faktisk handel av reelle verdipapirer, men man legger verdipapirenes kursutvikling på markedsplassen til grunn for utviklingen i deltakernes konto. Personer som er registrert som deltakere i konkurransen i samsvar med disse Vilkår, får delta i konkurransen. Nærmere beskrivelse av innholdet i konkurransen fremgår av disse vilkårene og beskrivelse på nettstedet.

2. Deltakelse i Aksje-NM

Deltakelse i Aksje-NM er gratis. Det kreves at deltakeren registrerer seg via Schibsted-konto (du får beskjed om å logge deg inn eller opprette bruker når du besøker www.aksjenm.no) og deretter melder seg på selve konkurransen. Gjennom godkjennelse av vilkårene aksepterer deltakeren at Schibsted lagrer disse opplysningene i henhold til punkt 15 i de allmenne konkurransevilkårene. Hver deltaker har rett til å delta med én portefølje. Ansatte i Schibsted-konsernet og Oslo Market Solutions kan delta i konkurransen, men vil ikke kåres som vinnere.

Hver fredag etter Oslo Børs’ (“Børsen”) stengetid, lanseres ukens vinnere. Dette regnes av spillernes avkastning gjeldende uke.

3. Handel

Startverdi for deltakerens portefølje er fiktive 100.000 NOK.

Under konkurransens gang får deltakeren kjøpe og selge aksjer for å oppnå størst mulig verdiøkning på porteføljen.

Det kan handles i aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er. Enkelte verdipapirer kan være ekskludert.

Brukere kan kun handle i Børsens åpningstider.

Ved kjøp må brukeren ha dekning på konto. Gjeldende salgskurs benyttes og det må eksistere en salgsordre på børs.

Ved salg må brukeren inneha aksjene som selges. Gjeldende kjøpskurs benyttes, og det må eksistere en kjøpsordre på børs for å få gjennomført et salg.

Du kjøper til selgers kurs, og selger til kjøpers kurs.

En deltaker kan kun handle i et instrument tilsvarende 25 prosent av egen porteføljes verdi.

Daglig handel i et instrument, inkludert både kjøp og salg, kan ikke omfatte mer enn 10 prosent av gjennomsnittlig daglig omsetning av instrumentet over de siste 10 handelsdagene.

Utbytte betales ut til kontokassen før børsåpning den dagen utbytte inntreffer (exdagen).

Renter beregnes ikke.

Følgende begrensninger finnes vedrørende hvilke aksjer deltakeren får handle med i Aksje-NM:

Handelsstopp

Deltakeren kan ikke handle med aksjer som er handelsstoppet. Aksjer som handelsstoppes under konkurransens gang, vil bli i deltakerens konto fram til handel tas opp igjen. Under handelsstoppen vurderes aksjen til sist omsatte kurs. Om en handelsstoppet aksje finnes i en deltakers konto ved den avsluttende oppdateringen, vil aksjeposten bli satt til sist omsatte verdi.

Avnotering

En aksje som skal avnoteres, vil bli tvangssolgt på avnoteringsdagen og kan ikke handles på eller etter avnoteringsdagen.

4. Kurtasje

Hver handel gjennomføres med en kurtasje på 0,05 prosent av handelssummen, eller minimum 20 kroner.

5. Oppdatering av aksjekurser m. m.

Oppdatering av konto skjer umiddelbart etter handel, og rankinglister oppdateres hvert 15. minutt så lenge Børsen er åpen.

Aksjekursene på Nettstedet vises med 15 minutters forsinkelse. Handler i konkurransen skjer likevel i sanntid slik at brukere ikke skal kunne dra fordel av å ha tilgang til realtidskurser.

Med andre ord får man den kursen som er den reelle kursen på handelstidspunktet.

Har du abonnement på E24+ kan du aktivere sanntidskurser og dermed kurser til sanntid i spillet.

6. Hendelser som kan påvirke aksjekursen

Kursen på en aksje kan påvirkes av flere ulike hendelser på Børsen. Under kan deltakeren lese om de vanligste hendelsene som vil kunne finne sted og hvilke regler som gjelder for disse i konkurranse:

Splitt

Ved en splitt skapes flere aksjer. Om splitten eksempelvis er 2:1 (dobling), kommer deltakeren til å få dobbelt så mange aksjer, mens kursen på hver aksje halveres. En splitt påvirker ikke verdien på kontoen.

Omvendt splitt

Ved en omvendt splitt minskes antallet aksjer. Om splitten er 1:2 (halvering) kommer deltakeren til å sitte igjen med halvparten så mange aksjer, mens kursen på hver aksje dobles. En omvendt splitt påvirker ikke verdien på kontoen.

Utbytte

Om et selskap betaler ut utbytte, får deltakeren tilgodesett dette som penger inn på konto. Deltakeren må eie aksjen på kvelden dagen før retten til utbytte inntreffer (ex-dagen) for å få disse pengene. Pengene betales ut til konto før børsåpning på ex-dagen.

Emisjoner

I en emisjon vil det ikke bli tildelt nye aksjer etter en justeringsfaktor. Det vil derfor være deltakers ansvar selv å selge seg ut av aksjen før den blir handlet «ex-rights» (dvs. dagen før nyemisjonen) om ønskelig.

Øvrige hendelser

I enkelte tilfeller kan andre hendelser enn de som er nevnte ovenfor, inntreffe, for eksempel ved tilbakekjøp av aksjer. Under slike forhold er det Aksje-NMs konkurransesjury som beslutter hvordan hendelsen påvirker de berørte kontoene i konkurransen.

Om en hendelse medfører at antallet aksjer ikke blir delelig med beholdningen, vil normal avrundingsregel tas i bruk («half up»).

Alle de ovennevnte hendelsene blir oppdatert mens Børsen er stengt.

7. Vinnere i Aksje-NM

Hovedkonkurranse

Den deltakeren som har hatt best verdiutvikling på sin konto i NOK fra konkurransens start og til oppdateringen om kvelden for konkurransens avslutning som opplyst på Nettstedet, vinner hovedkonkurransen. Verdiutvikling beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100.000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer. Om flere deltakere skulle ha samme kontoverdi, vinner den deltakeren som først har meldt seg på konkurransen.

Ukekonkurranse

Under konkurransens gang vil det bli gjennomført ordinære ukekonkurranser som starter mandager når Børsen åpner og avsluttes fredag kveld etter Børsens stenging. Den deltakeren som i løpet av uken har best verdiutvikling på kontoen i NOK, vinner. Verdiutvikling beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100.000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer. Om flere deltakere ligger likt ved ukekonkurransens slutt, vinner den deltakeren som først meldte seg på konkurransen.

8. Premier

Premielister for alle konkurranser ligger på Nettstedet.

Påmelding til Aksje-NM er personlig, hvilket innebærer at premier betales ut til den person som står som eier av vinnerkontoen. Premier kan ikke byttes mot kontanter eller andre premier. Eventuell gevinstskatt betales av vinneren selv. Schibsted har rett til å tilbakekalle utdelte premier dersom juks eller manipulasjon blir oppdaget.

For å kunne vinne premier i Aksje-NM må du ha hjemstedsadresse i Norge, og være 18 år eller eldre ved den aktuelle konkurransen eller delkonkurransens på sluttdato.

Profesjonelle bedriftsaktører vil ikke kunne motta pengepremier så lenge dette er, eller kan være, i strid med egenhandelsreglene.

Publisert:

Her kan du lese mer om