Finanstilsynet etter stresstest: Norske banker utsatte for internasjonal uro

Finanstilsynet mener norske banker er bedre rustet nå enn tidligere, men vil at bankene skal øke egnekapitalen ytterligere i 2016. Grunnen er stor sårbarhet for internasjonal uro og historisk gjeldsrekord hos norske husholdninger.

BEKYMRET: Vi har et historisk høyt gjeldsnivå, påpeker finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.
Publisert:

Finanstilsynet har stresstestet norske banker og dommen er klar: Bankene er bedre rustet nå enn tidligere, men ennå føler ikke Finanstilsynet seg trygge. De ber om økningen i egenkapitalen også i 2016. Grunnen er at norske banker er utsatte for internasjonal uro i penge- og kapitalmarkeder. I tillegg frykter tilsynet at bankenes tap kan bli betydelige dersom norsk økonomi begynner å bremse enda mer enn den gjør nå.

Videre kommenterer tilsynet at norske banker har høy eksponering mot bolig- og næringseiendom. Stort konsolideringsbehov i husholdingssektoren og kraftig fall i eiendomsmarkedene vil påføre bankene betydelige tap, skriver tilsynet.

– Gjeldsgraden er kommet opp i 216 prosent. Det er historisk sett rekord og det er også veldig høyt i internasjonal sammenheng. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg fremover. Vi i Finanstilsynet frykter at denne veksten i gjeld vil kunne fortsette noe tid selv om vi har lavere vekst og økt usikkerhet i norsk økonomi. En viktig drivkraft bak dette er lave renter og forventninger om lav rente, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Han fortsatte presentasjonen med å si at Finanstilsynet ser med uro på utviklingen i det norske boligmarkedet. Den høye boligprisveksten bidrar til gjeldsveksten.

Næringseiendom i faresonen

– Dersom ringvirkningene fra norsk oljesektor blir større, så vil bankene få større tap på utlånene sine til næringslivet. Særlig næringseiendom er en konjunkturutsatt bransje, sier Baltzersen.

Næringseiendom utgjør 16 prosent av norske bankers totale utlån. Den største utlånsposten er personmarkedet som utgjør 50 prosent.

Les også

Finanstilsynet om de lave rentene: Øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang

Også oljeservice og supply-bransjen ble nevnt av Balterzen. Til sammen utgjør disse lånene 90 milliarder kroner.

– Tapsavsetningene til de bankene som er mest eksponert mot offshore og oljeservice er moderate, sett opp mot det vi har observert. Vi forventer at det blir større tap i denne sektoren fremover, sier Baltzersen.

Ny stresstest

Finanstilsynet har gjennomført en stresstest av norske banker hvor det ser på hvordan bankene ville klart en dyster fremtidssituasjon. I scenarioet faller boligprisene med 18 prosent frem til 2020 og oljeprisen forblir lav.

– Stresstesten viser at tapene ville blitt store, men ikke like store som under bankkrisen på nittitallet, sier direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen.

To av bankene i stresstesten fikk negative resultater allerede i 2016 i Finanstilsynets scenario. Ett konsern klarte seg imidlertid gjennom hele testperioden frem til 2020 med positive resultater.

Generelt klarte de små bankene seg bedre enn de store konsernene.

I slutten av 2020-scenarioet var det kun to av de største bankene som tilfredsstilte egenkapitalkravene for systemkritiske banker. Det var dessuten eksklusive de nye og strengere kravene som fases inn 1. juli, de såkalte Pilar 2-tilleggene. Pilar 2 øker egenkapitalkravet til systemkritiske banker til 13,5 prosent og 11,5 prosent for øvrige banker.

– Samlet sett har norske banker et bedre utgangspunkt for å møte tilbakeslag enn tidligere. Testen viser at bankene kan klare et relativt sterkt tilbakeslag i norsk økonomi, men at enkelte banker ikke er rustet for å stå imot store utlånstap, sier Steffensen.

Publisert:

Her kan du lese mer om