Emisjonspraksis under lupen: – Et blindspor

Finanstilsynet skal undersøke meglerhusenes rolle ved kapitalinnhentinger. Carnegie-sjefen mener dagens praksis blir unødig mistenkeliggjort.

FORSVARER SEG: Administerende direktør i Carnegie Norge, Christian Begby. Her fotografert ved en tidligere anledning i lokalene på Aker Brygge.
Publisert: Publisert:

Pengeinnhentinger på Oslo Børs har skapt reaksjoner, mens meglertopper avviser kritikken.

Norgessjef Christian Begby i Carnegie mener debatten om rettede emisjonerrettede emisjoneren emisjon er en kapitalutvidelse ved utstedelse av nye aksjer. Ved rettede emisjoner er det kun utvalgte investorer som får tilbud om å kjøpe aksjer og likebehandlinglikebehandlingloven sier at aksjonærer i et selskap i utgangspunktet skal behandles likt. Unntaket er når det er saklig begrunnet ut fra aksjonærenes og selskapets felles interesser er viktig, men at den blir forenklet og vinklet ut fra hvilke egeninteresser de som uttaler seg har.

– Mistenkeliggjøringen av rettede emisjoner er et blindspor, sier Begby.

Når børsselskaper henter penger fra utvalgte investorer, har småaksjonærer ved en rekke tilfeller endt opp med å tape penger.

Rettede emisjoner kan være mer effektivt for et selskap på kapitaljakt, men har reist spørsmål om likebehandling av aksjonærer – et sentralt prinsipp i regelverket.

Dette har vært med på å utløse en debatt om hvordan småaksjonærer behandles i investormiljøet.

Les på E24+

Dobbelt så mange tvangssalg blant småaksjonærer

Vedum måtte svare

Blant dem som har reagert er Nordnets Norgessjef Anders Skar. Nettmegleren spesialiserer seg på småsparere og private aksjonærer. Han etterlyste tidligere i vinter en avklaring i diskusjonen mellom Oslo Børs og Finanstilsynet, om hvor ansvaret for å følge opp likebehandlingsreglene skal ligge.

Politikerne Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Roy Steffensen (Frp) stilte finansminister Trygve Slagsvold Vedum spørsmål om saken, og nylig sendte Finanstilsynet et brev til norske meglerhus om praksisen.

I brevet, datert 19. desember i år, trekker Finanstilsynet frem at rettede emisjoner er «sterkt dominerende» i markedet i Norge.

Denne måten å hente kapital på «fraviker allmennaksjelovens hovedregel om at alle aksjeeiere har fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser», skriver tilsynet.

I svaret fra Vedum gikk det frem at Finanstilsynet ser på meglerhusenes rolle i emisjoner. Tilsynet har bekreftet dette til E24.
Finanstilsynet har sagt at det i 2023 vil følge opp meglerhusenes etterlevelse av lovens krav ved rådgivning, tilrettelegging og plassering av emisjoner. Tilsynet skal også se på hvordan Børsen ivaretar sine plikter.

Interessekonflikter

Begby i Carnegie sier at likebehandling er et viktig prinsipp. Utgangspunktet for en diskusjon om kapitalinnhenting er typisk en fortrinnsrettsemisjonfortrinnsrettsemisjonI fortrinnsrettsemisjoner får derimot alle aksjonærene i selskapet lik mulighet til å delta..

– Men i mange situasjoner vil det ikke fungere hensiktsmessig, og rettede emisjoner håndtert riktig blir dermed et godt verktøy i disse situasjonene.

Tidspress, vanskeligheter med å skaffe garantister og egenskaper ved aksjonærbasen er noen eksempler på forhold som kan tilsi at en emisjon bør være rettet og ikke basert på fortrinnsretter, ifølge Begby.

Meglertoppen mener det er en styrke i det norske markedet at man har anledning til å forfølge en rettet emisjon de gangene det er mer hensiktsmessig.

– Enhver emisjon har sine særtrekk, der noen emisjoner har høyere rabatt enn andre. Man må se på den enkelte situasjonen og hva som forårsaker rabatten, hvem som tegner seg, også videre.

Finanstilsynet trekker frem interessekonflikter i brevet til meglerhusene.

Tilsynet skriver at meglerhusene plikter å treffe alle egnede tiltak for å identifisere og for å hindre eller håndtere interessekonflikter mellom foretaket og kundene og kundene imellom.

Begby sier meglerhuset hele tiden jobber med å håndtere interessekonflikter. Det er en av de viktigste oppgavene for et meglerhus.

– Ofte vil meglerhusene ha klienter på begge sider av en handel, og det må gjøres ryddig.

Når det gjelder emisjoner, påpeker Begby at Carnegie har såkalte «chinese Wallschinese Wallsbeskriver en barriere som skal blokkere utveksling av informasjon mellom avdelinger i meglerhuset. Den er viktig for å håndtere interessekonflikter ». På den ene siden står de ansatte som jobber med selskapene på jakt etter kapital. På den andre siden står de ansatte som jobber med investorene som kan skyte inn penger.

Forsvarer praksis

Han peker også på at det er styrets beslutning hvilken emisjonsform som velges, etter innspill fra tilretteleggerne.

– Tilretteleggerne vil gjøre en vurdering av den konkrete situasjonen og de alternativene selskapet har, og gi et best mulig råd ut ifra den aktuelle situasjonen. Noen ganger er det riktig å velge fortrinnsrettsemisjon og andre ganger er det rettede emisjoner som er best.

Christian Jomaas, sjef i Pareto Securities, sier de er opptatt av likebehandling ved gjennomføring av emisjoner.

Han sier at valg av transaksjonsstruktur dokumenteres på en «god og etterprøvbar» måte.

Tilsynet har påpekt at det er viktig at meglerhusene dokumenterer råd og vurderinger på en slik måte at Finanstilsynet kan kontrollere etterlevelsen av pliktene virksomheten er underlagt.

«Brukt riktig gir rettede emisjoner effektiv tilgang til kapital, til beste for selskaper og aksjonærer», skriver Jomaas i en e-post.

Publisert:
Gå til e24.no