Advokat kritiserer Høyesterettsdom etter seier

Investorene ble frikjent i en dom som omtales som «en nær selvmotsigelse».

VANT: Investorene vant saken i Høyesterett, men deres advokater er skeptiske. Fra venstre forsvarerne Anders Brosveet og Halldor Tjoflaat, sammen med daghandler Svend Egil Larsen.
Publisert:

Høyesterett har forkastet politiets anke i den såkalte «robotsaken», men advokat Anders Brosveet til tiltalte Peder Veiby er ikke fornøyd med dommens ordlyd:

- I forhold til rettsavklaringsverdi, så har vi ikke kommet noe lengre med denne dommen, sier Brosveet til E24.

Investorene Svend Egil Larsen og Peder Veiby ble dømt i tingretten og frikjent i langmannsretten. De to investorene ble opprinnelig dømt for 72 tilfeller av markedsmanipulasjon.

Og på tross av denne seieren, er Brosveet kritisk til dommen, som han mener inneholder en nær en selvmotsigelse:

- De sier at disse handlene objektivt sett rammes av to av alternativene i loven. Det må være galt. Det ene er alternativet som går på at det skal gi falske eller villedende signaler. Først kommer de til at det gjør det, men senere begrunner de frifinnelsen nettopp med at de tiltalte har handlet i full åpenhet og ikke har gitt uriktige opplysninger. Her mener jeg de går en unødvendig og ulogisk omvei.

Splittet Høyesterett

Høyesterett mener det er flere argumenter for at de tiltalte har drevet ulovlig markedsmanipulasjon.

«På den annen side har de sakkyndige – og en rekke markedsaktører – gitt uttrykk for at de tiltaltes handlemåte anses allment akseptert i markedet», skriver retten, og fortsetter:

«Handlemåten er dessuten med på å fremme lovens formål ved å fjerne en ineffisiens i markedet, ved at Timber Hill sluttet med sin irrasjonelle justering av kursen ved enhver transaksjon(…)».

Med argumenter i begge retninger havner Høyesterett – under tvil – på at Larsen og Veiby skal frifinnes.

«På denne bakgrunn har jeg under tvil kommet til at den generelle rettsstridsreservasjonen gjør at de tiltalte må frifinnes, og at anken må forkastes», skriver dommer Bergljot Webster.

Dommer Bård Tønder er ikke enig, og mener de tiltalte har handlet lovstridig. Tønder får støtte av en dommer, mens Webster får støtte fra to dommere.

- Det andre alternativet i loven som Høyesterettsdommerne i utgangspunktet mener at er oppfylt, er det som rammer transaksjoner 'som sikrer at kursen ligger på et unormalt eller kunstig nivå', sier advokat Brosveet.

- Her unnlater de å gå inn på tunge rettskilder - herunder en relativt fersk finsk doktoravhandlingom temaet, som slår fast at det fra EU-lovgivernes side her er ment å ramme tilfeller der man misbruker markedsmakt, mao bruker økonomiske muskler i markedet for å kontrollere kursen. Hvorfor de først velger å unnlate å avgrense rekkevidden av lovens ordlyd ved tolkningen, for deretter å innskrenke anvendelsesområdet ut fra en "rettsstridsreservasjon", fremstår nokså ulogisk for meg, sier advokat Brosveet.

- Ikke skjønt noe

Svend Egil Larsens advokat, Halldor Chr. Tjoflaat holder heller ikke tilbake i kritikken mot Høyesterett:

- Vi skal nå studere dommen nøye, men det viktigste er selvfølgelig at min klient har blitt frikjent, sier Tjoflaat til E24.

- Mitt førsteinntrykk er at Høyesterett ikke skjønt noen verdens ting om verdipapirmarkedet og aktørenes behov. Det er i dommen ikke trukket noen linjer av betydning for forståelsen av loven, verken nasjonalt eller internasjonalt.

Les også:

Publisert: