Agasti vil selge hele virksomheten til Blackstone

Den amerikanske investeringsgiganten Blackstone legger 215 millioner kroner på bordet for å overta hele virksomheten til norske Agasti.

SELGER: Blackstone vil bla opp 215 millioner kroner for investeringsselskapet Agasti. Selskapets leder er tidligere Swedbank og First-sjef Jørgen Pleym Ulvness, her avbildet i 2009.
Publisert:

Investeringsselskapet Agasti opplyser at selskapet har inngått en avtale med Blackstone om salg av Agastis eierandel på 66 prosent i Obligo Holding og resten av selskapets finansielle eierandeler.

Selskapets leder er Jørgen Pleym Ulvness.

Dersom Agastis eiere slår til på budet på 215 millioner kroner vil Agasti ikke lenger ha noen virksomhet å drive.

– Legger man til grunn den avtalte kjøpesummen vil verdiene være om lag doblet siden Agasti innledet diskusjoner med ulike internasjonale interessenter sent i 2014. Når vi også legger til grunn det faktum at forvaltningskapitalen og forvaltningsinntektene til Obligo vil reduseres betydelig i løpet av 2016 og 2017 og at utbyttekapasiteten til Obligo dermed vil være begrenset, er styrets flertall av den oppfatning at kjøpesummen representerer en fair pris og at transaksjonen er i Agastis og aksjonærfellesskapets interesse, uttaler styreleder i Agasti, Kathryn Moore Baker i en børsmelding.

En stormfull ferd

Agasti Holdings het tidligere Acta, og var innblandet i en svært omstridt investeringsrådgivning, som endte med at Acta mistet konsesjonen i 2012 – i kjølvannet av mange medieoppslag og fokus på problematikken i kjølvannet av den såkalte Røeggen-dommen.

Selskapet høstet massiv kritikk for måten det drev salg av finansprodukter til småsparere.

Rett før konkursen i Lehman Brothers høsten 2008 solgte Acta Kapitalforvaltning obligasjoner i meglergiganten til sine kunder i Sverige.

Det gikk fryktelig galt – og førte til at flere tusen kunder gikk til sak mot selskapet for å få dekket sine tap.

Det ble inngått forlik i flere av sakene, men Agasti sto igjen med om lag 400 søksmål mot seg.

Høsten 2012 kom derfor selskapet i en svært utfordrende situasjon.

Selskapet hadde flere tusen klagesaker med en samlet økonomisk risiko på mer enn 500 millioner kroner.

Siden den gang har Agasti avsluttet all tidligere virksomhet, herunder alle klagesaker og eliminert den økonomiske risikoen knyttet til disse, etablert en institusjonell investorplattform med Blackstone som eier og forretningspartner og skaffet kundene likviditet og exit-muligheter i form av utbetalinger på mer enn 10 milliarder kroner, heter det i dagens melding.

Etter turbulensen i 2012 endte Agasti opp som en ny forvaltningsvirksomhet organisert gjennom Obligo – et selskap som ble etablert i oktober 2015 etter at nettopp Blackstone inngikk avtale om å kjøpe 34 prosent av Agastis daværende operative virksomhet.

Fra samme tidspunkt ble Agasti et rent investeringsselskap, uten egen operativ virksomhet, men med en eierandel på 66 prosent i Obligo.

Avhengig av aksjonærenes velsignelse og ingen bedre bud

Gjennomføring av transaksjonen som sikrer Blackstone full styring på Agasti-butikken er betinget av godkjennelse fra generalforsamlingen i Agasti med to tredjedels flertall av avgitte stemmer.

Aksjonærer som representerer 39,89 prosent av aksjene i Agasti har på markedsmessige vilkår forpliktet seg til å stemme for transaksjonen, opplyses det i meldingen.

Styret i Agasti har anledning til å endre eller trekke tilbake sin anbefaling av transaksjonen dersom det blir fremmet et bedre bud på Agasti eller virksomheten enn det transaksjonen representerer.

Et mindretall i styret har ikke ønsket å anbefale budet, men å legge dette frem for generalforsamlingen. Styret oppfordrer hver enkelt aksjonær individuelt til å vurdere transaksjonen.

Det er ikke inngått avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for ledende ansatte eller styremedlemmer i Agasti. Ledelsen og enkelte nøkkelmedarbeidere i Obligo har imidlertid sammen med Blackstone diskutert muligheten for å investere hele eller deler av likvidasjonsprovenyet fra Agasti i Obligo, men det er ikke inngått avtaler på det nåværende tidspunkt.

Les også

Advarer mot selskapet bak Acta-klagekjøret

Les også

Småsparere saksøker Acta for nye 3,6 millioner

Les også

Blackstone gjør storinnhogg i Agasti

Publisert:

Her kan du lese mer om