Regjeringen vil styrke Oljefondets arbeid med klimarisiko

Regjeringen foreslår at fondet får et langsiktig mål om at selskapene det eier innretter seg mot nullutslipp. Samtidig skal fondet kunne doble investeringene opp mot 240 milliarder i unotert infrastruktur i fornybar energi.

Finansminister og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.
Publisert:

Regjeringen vil styrke Oljefondets langsiktige arbeid med klimarisiko og fjerner i den forbindelse det særskilte miljømandatet.

Det betyr ikke at fondets investeringer i klima- og miljørettet virksomhet må reduseres.

Oljefondet skal fortsatt kunne investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi innenfor gjeldende øvre grense på to prosent av fondets markedsverdi.

«Litt forenklet innebærer dette at taket for slike investeringer med forslaget i meldingen økes fra 120 milliarder kroner til om lag 240 milliarder kroner, gitt markedsverdien av fondet ved inngangen til året», heter det i meldingen.

Dagens verdi på Oljefondet er på i overkant av 11.600 milliarder kroner.

– Regjeringen vil gjøre Oljefondet verdensledende innen ansvarlig forvaltning og håndtering av klima- og naturrisiko. Samtidig må vi ha med oss at det er det bred politisk enighet om fondets finansielle formål og at det ikke er et virkemiddel i klimapolitikken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

Klimaendringer gir finansiell risiko

Regjeringen påpeker at klimaendringene påvirker både den økonomiske utviklingen og finansmarkeder globalt.

«Virksomheters inntjening påvirkes av klimapolitikk, teknologisk utvikling, endringer i aktørers preferanser og fysiske konsekvenser som følge av klimaendringene. Usikkerhet om disse forholdene gir opphav til finansiell risiko som investorer må håndtere,» skriver regjeringen videre.

Regjeringen har følgende forslag som skal styrke arbeidet med klimarisiko:

  • Forvaltningen skal være basert på et langsiktig mål om at selskapene virksomhet er i tråd med globale netto nullutslipp i henhold til Parisavtalen.
  • Norges Bank må også «fastsette et sett prinsipper for styring og måling av klimarisiko».
  • Samtidig skal fondet stressteste porteføljen. Det omfatter et scenario som er i samsvar med global oppvarming på 1,5 grader.
  • I tillegg vil regjeringen ha «regelmessig rapportering i tråd med anerkjente standarder og ledende rammeverk», samt at «arbeidet med den ansvarlige forvaltningen skal gjennomgås jevnlig».

Vil ikke endre sammensetningen

Det understrekes at klimarisiko ikke gir grunnlag for å endre sammensetningen av fondets referanseindeks, i tråd med anbefalinger fra en ekspertgruppe og Norges Bank.

«En bred, global markedsindeks er et godt utgangspunkt for å håndtere klimarisiko og sikre at fondet vil være eksponert mot de investeringsmulighetene som oppstår,» skriver regjeringen.

Ekspertgruppen, bestående av professorene Rob Bauer ved Universitetet i Maastricht, Charlotte Christiansen ved Aarhus Universitet og Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole, har gått gjennom forvaltningen av fondet.

Denne gruppen har gitt råd om at mandatet for forvaltningen skal inkludere et «langsiktig mål om nullutslipp av klimagasser fra selskapene der fondet er investert, i tråd med Parisavtalen».

– Som eier har SPU (Oljefondet) en finansiell interesse i at selskapene håndterer overgangen til et nullutslippssamfunn og at de rapporterer tilstrekkelig om dette. Bedre klimarelatert selskapsrapportering styrker finansmarkedenes evne til å prise klimarisiko, skriver regjeringen.

– Dette vil kunne bidra til en ordnet omstilling til globale netto nullutslipp og dermed en gradvis reduksjon i finansmarkedenes risiko knyttet til overgangen.

Spenning knyttet til klima

På forhånd var det knyttet spenning til Oljefondets klimamål. Senterpartiet og Arbeiderpartiet lovet i fjor i sin regjeringsplattform at fondet skal være «det ledende pensjonsfondet i verden» på klima- og naturrisiko.

Regjeringen har også lovet at Oljefondet «skal legge til grunn et langsiktig mål om nullutslipp» fra selskapene det eier.

Fremtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise var skuffet da fjorårets stortingsmelding ikke foreslo noe mål for fondet om netto null klimautslipp i 2050, slik store investorer som Blackrock og JP Morgan Chase har gjort.

– Hurra! Nå leverer regjeringa! Med å inkludere et langsiktig mål om nullutslipp har de virkelig gitt oss et stort taktskifte for Oljefondet, sier Riise nå.

Hun tilføyer at det likevel gjenstår en del før fondet blir verdensledende innen klima.

– Det er ingen tid å miste nå, det haster å omstille økonomien i møte med klimakrisa. Nå stoler vi på at finanskomiteen tar dette videre.

I høst foreslo et utvalg ledet av Martin Skancke å sette et overordnet, langsiktig mål om nullutslipp i de selskapene hvor Oljefondet er investert. Dette ble positivt mottatt av flere organisasjoner i sivilsamfunnet.

Fremtiden i våre henders leder Anja Bakken Riise sier dagens melding er et taktskifte for Oljefondet.

Hvert år legger regjeringen frem en melding til Stortinget om forvaltningen i Oljefondet (formelt kalt Statens pensjonsfond utland) og det mindre Folketrygdfondet (formelt kalt Statens pensjonsfond Norge).

Meldingen følges opp av en høring i Stortinget med finansministeren, sentralbanksjefen og ledelsen i fondene.

I løpet av våren skal finanskomiteen på Stortinget gå gjennom forslagene i meldingen og bli enige om eventuelle endringer. Så avgir de en innstilling. Eventuelle endringer som blir vedtatt gjelder vanligvis fra året etter.

Vedum holder en pressekonferanse om forvaltningen av Oljefondet og Folketrygdfondet klokken 14.

Les også

Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

Les også

Kritisk til at Oljefondet ikke får 2050-mål: – En klimasinke

Les også

Regjeringens melding om Oljefondet: Dette vil Siv gjøre

Les også

Blar opp 14 mrd. for havvind i Nederland: – Et fantastisk kjøp for fondet

Publisert: