Finanstilsynet kritiserer Odin Forvaltning for villedende inntrykk av avkastning

Odin Forvaltning får kritikk både for informasjon om avkastning, priser og manglende hvitvaskingsrutiner etter Finanstilsynets besøk.

Publisert:

Etter Finanstilsynets stedlige tilsyn hos Odin Forvaltning, påpekes det at selskapets informasjon om avkastning på rente- og kombinasjonsfond er «egnet til å villede». Ifølge Finanstilsynet har Odin sammenlignet egne fond med en indeks med mye lavere risiko og avkastning.

– Avkastningen, som vist i diagrammet i nøkkelinformasjonen, fremstår derfor som betydelig bedre enn hva forvaltningen faktisk har levert, heter det i rapporten.

Finanstilsynet påpeker at slik informasjonen fremstår, vil «porteføljen systematisk slå indeks over tid, samt ha en høyere volatilitet ettersom verdipapirfondets portefølje tar høyere risiko».

– For at ikke-profesjonelle skal kunne forstå betydningen, er det avgjørende å forklare at den historiske avkastningen målt mot referanseindeksen over tid vil fremstå som bedre enn hva den i realiteten er, skriver tilsynet.

Finanstilsynet «ser alvorlig på at forholdene ikke er fulgt opp godt nok», tre år etter at selskapet fikk beskjed om det.

Forventer at Odin innretter seg raskt

Odin Forvaltning har svart til tilsynet at de har fulgt opp forholdene og at indeksbruken i noen tilfeller er endret, i tillegg til at nøkkelinformasjon er tydeliggjort.

I tillegg til dette bemerker tilsynet at et bytte av indeks ikke retter opp «det villedende inntrykket av fondets historiske prestasjon», og at dette også må følges opp med god informasjon om historiske prestasjoner.

– Finanstilsynet forventer at foretaket innretter seg raskt, slik at ikke-profesjonelle investorer på bakgrunn av nøkkelinformasjonen kan settes i stand til å fatte investeringsbeslutninger på et informert grunnlag.

«Unødige kostnader»

Finanstilsynet er også kritisk til selskapets prisprosesser.

– Det er Finanstilsynets vurdering at Foretaket ikke har hatt en tilstrekkelig gjennomarbeidet, detaljert
og dokumentert prisfastsettelsesprosess som kan bidra til å sikre at fond og andelseiere ikke påføres
unødige kostnader, står det i rapporten.

Til dette svarer Odin at når det gjelder kostnader av ekstraordinær karakter, så har de en intern prosess før fondene kan belastes disse. Selskapet vil også sørge for at denne prosedyren blir nedfelt i egen rutine.

Odin har også opplyst at «andelseierne mottar en spesifisert kostnadsrapport minimum årlig, i fondenes årsrapport, og at transaksjonskostnader analyseres kvartalsvis for å sikre at fondene ikke påføres unødige kostnader».

– Tar kritikk på alvor

Når det gjelder rutiner for arbeid mot hvitvasking, påpeker tilsynet at det er manglende løpende oppfølging av kundetiltak i perioden forut for 2018, noe som anes som «kritikkverdig».

Hos Odin understrekes det at ressurser til dette arbeidet ble styrket i 2018, og at en ny lov om tilgang til
opplysninger fra Folkeregisteret vil være til hjelp fremover.

Fredag kveld sier pressetalsmann i Odin, Sindre Fjærtoft, at tilsynet har gjennomgått alle sider av virksomheten.

– Vi er fornøyde med at Finanstilsynet på de aller fleste områder ikke har hatt merknader til hvordan vi driver virksomheten vår. Vi har mottatt kritikk på enkelte områder. Dette tar vi selvsagt på alvor og har allerede iverksatt nødvendige tiltak på disse områdene, sier han til E24.

Odin Forvaltning, som er en del av Sparebank 1-gruppen hadde på tilsynstidspunktet 65 ansatte, og forvaltet 18 verdipapirfond. Samlet forvaltningskapital var ved utgangen av 2020 på 68,7 milliarder kroner.

Her finner du rapporten
Publisert: