Lovavdelingen til Sanner: Du kan instruere Norges Bank

Finanskomiteens innstilling om Nicolai Tangen er utsatt, og ventes rundt klokken 15. Det skjer etter at regjeringens egen lovavdeling slår fast at finansminister Jan Tore Sanner kan gripe inn i ansettelsen.

Nicolai Tangen tiltrer etter planen som ny sjef for Norges bank investment management (NBIM), og blir dermed oljefondssjef, 1. september.
Publisert:

Lovavdelingen i Justisdepartementet har kommet frem til at finansminister Jan Tore Sanner antagelig kan instruere Norges Bank i saken rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Det kommer frem i et brev fra finansministeren til Stortingets representantskap.

Lovavdelingen mener det finnes «gode holdepunkter» for at sentralbankloven «ikke generelt avskjærer» Sanner muligheten for å instruere Norges Banks hovedstyre i ansettelsen av daglig leder for fondet.

«Jeg vil legge Lovavdelingens uttalelse til grunn med hensyn til det handlingsrommet jeg nå har i saken», skriver Sanner i brevet.

Jan Tore Sanner kan (og må) nå peke ut retningen for Hovedstyret i Norges Bank i spørsmålet om ansettelse av ny sjef for Oljefondet. Men han kan dog bare gi «generelle instrukser», ifølge regjeringens jurister.

Kan instruere - på generelt nivå

Det er lovavdelingens tolkning av Sentralbanklovens § 2-13 som gjør at de mener finansminister Jan Tore Sanner kan instruere Hovedstyret i Norges Bank i spørsmål som gjelder ansettelse av ny Oljefondsjef. Men juristene mener samtidig at Sanner bare kan gi generelle instrukser, og ikke når gjelder konkrete personer.

«Det vil antakelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes. Mellom disse utgangspunktene finnes ulike typer instrukser», heter det i tolkningsuttalelsen fra Justisdepartementets lovavdeling.

Så er spørsmålet hvor inngripende slike generelle instrukser kan bli.

«Den nærmere vurderingen av hvor langt instruksjonsretten strekker seg, må vurderes konkret, og den kan tenkes å stille seg ulikt på ulike stadier av en prosess», heter det videre i tolkningsuttalelsen.

Arbeidsgivers styringsrett trekkes inn

I dette tilfellet er kandidaten ansatt, men han har ikke tiltrådt. Lovavdelingen ser Sanners instruksjonsrett i
sammenheng med arbeidsgivers styringsrett, og hvor langt styringsretten strekker seg.

«Styringsretten innebærer kompetanse for arbeidsgiver til ensidig, innenfor nærmere angitte rammer, å legge nye plikter på arbeidstakeren. Innholdet i ansettelsesavtalen vil ha vesentlig betydning når grensene for styringsretten skal trekkes opp. Når forholdet er grundig regulert i avtalen, kan det hevdes at muligheten for å pålegge nye plikter av tilsvarende karakter er meget begrenset», skriver juristene, før de kommer med et viktig men:

«Samtidig kan det faktum at et forhold er særskilt identifisert som utfordrende for ansettelsesforholdet, tilsi at arbeidsgiver også
har saklig grunn til ytterligere innskrenkninger av samme karakter om det viser seg nødvendig. Ansatte i ledende stillinger må, med grunnlag i lojalitetsplikten, finne seg i mer vidtgående innskrenkinger enn vanlige underordnede».

Og dermed ballen spilt over til Stortingets finanskomité. Hvilke «generelle instrukser» vil Stortinget pålegge Sanner å gi til sentralbanksjef Øystein Olsen og Hovedstyret når det gjelder ansettelsen av ny sjef for Oljefondet?

Hans Andreas Limi (Frp) og Hadia Tajik (Ap) har fått mer å snakke om etter at lovavdelingen i Justisdepartementet mener finansministeren kan gi generelle instrukser til Norges Bank i spørsmålet om ansettelse av ny Oljefondsjef.

– Det kan tolkes som en uvilje mot å foreta seg noe

Hadja Tajik (Ap) leder arbeidet med saken i finanskomiteen på Stortinget, og har følgende kommentar:

– De slår fast det flere av oss har ment hele tiden: At finansministeren kan ha kontakt med Norges Bank om ansettelsen. Lovavdelingen er et respektert juridisk miljø. Nå har de foreslått at det er adgang til generelle instrukser. Det er det nødvendig at vi formulerer premisser for.

Hun mener det er greit å få dette på plass så tydelig. Komiteen tar nå en pause, og møtes igjen klokken 12. Fristen for å komme med en instilling er utsatt til klokken 1500.

– Det er uheldig at det har vært uklarhet om dette, også skapt fra Finansdepartementet side, sier Tajik.

– Hva synes du om Finansdepartementets håndtering, og at avklaringen først kommer i siste liten?

– Det viser at det var et feiltrinn å be om denne utredningen fra et privat advokatfirma med bindinger til Nicolai Tangen, sier Tajik, og legger til:

– Det kan tolkes som en uvilje mot å foreta seg noe.

– Oppsiktsvekkende dårlig håndtering

Kari Elisabeth Kaski (SV) mener konklusjonen er tydelig.

– Jeg synes det har vært en oppsiktsvekkende dårlig håndtering av Finansdepartementet og Jan Tore Sanner, da fikk de en utredningen fra et privat byrå – med en mildt sagt uklar status – før de etter mye press bestiller fra Lovavdelingen. Den skulle ha kommet mye før. Nå har vi fått en utredning på bordet, som vi ikke rekker å håndtere så ryddig som den burde. Men konklusjonene er likevel tydelig.

– Hvor mye har konklusjonen å si for deres bestilling til Sanner?

– Den må få konsekvenser for hvor tydelig finanskomiteen og Stortinget skal være. Det kan ikke være interessekonflikter knyttet til den nye oljefondssjefen, og det må vi be Sanner om å sikre, sier Kaski.

Mudassar Kapur (H) åpner for at at finanskomiteen må gå noen ekstrarunder som følge av konklusjonene i tolkningssvaret til Justisdepartementets lovavdeling.

Høyre: Kan føre til utsettelse av Stortingets arbeid

Mudassar Kapur (H), leder av Finanskomiteen, åpner for at utredningen kan føre til utsettelse av Stortingets arbeid med Nicolai Tangens ansettelsesavtale.

– Komiteen og finansminister Jan Tore Sanner trenger tid til å sette seg inn i og vurdere konsekvensene av utredningen. Vi må sette oss ordentlig inn i dette nå.

– Påvirker utredningen arbeidet?

– Ja, det gjør den. Alt påvirker arbeidet, i første omgang ved at partiene vil trenge noe mer tid, sier Kapur.

Publisert:

Her kan du lese mer om