Statsbygg stilte ingen miljøkrav i offentlig anbud – nå avlyser de anbudskonkurransen

Statsbygg lyste ut en anbudskonkurranse på avfallshåndtering for Regjeringskvartalet og Folkehelseinstituttet uten å stille miljøkrav. Det strider mot statens egen handlingsplan, mener Avfall Norge og Norsk Industri.

Illustrasjonsbilde i fugleperspektiv av det nye regjeringskvartalet. Planlagt ferdigstillelse er i 2029.
Publisert:

Nå dropper Statsbygg anbudskonkurransen og vil utlyse en ny – med miljøkrav.

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker. De utlyser anbud på vegne av offentlig sektor.

I en anbudskonkurranse om avfallshåndtering for Regjeringskvartalet og Folkehelseinstituttet er det ikke stilt miljøkrav, hverken til biler, gjenvinning, sporbarhet eller hvor avfallet blir behandlet.

– Dette strider så fundamentalt mot hva politikerne sier skal være offentlig sektors bidrag i en overgang til en mer grønn og sirkulær økonomi, sier administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge til E24 etter at anbudet ble kjent.

E24 har stilt Statsbygg spørsmål om hvorfor de ikke stiller miljøkrav i anbudet, og om de har valgt å se bort fra forskriften om offentlige anskaffelser hvor det står at oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

– Det er riktig at det ikke ble stilt krav til miljø i denne konkurransen, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Hun skriver at Statsbygg normalt har miljø som et høyt vektet tildelingskriterium.

– Det viser seg at det var utfordringer knyttet til hvordan kravet best kunne kontrolleres i kontraktsperioden, og før dette var diskutert grundig nok hos oss, falt kravet ut av denne konkurransen, sier Aschim.

Dette er selvsagt ikke godt nok, og på bakgrunn av vår egen vurdering av at utelatelse av kravene i konkurransen ikke ivaretar miljøhensyn som pålagt – og i tillegg henvendelser fra både Avfall Norge og en leverandør som etterlyser miljøkrav, har vi besluttet å avlyse konkurransen, sier hun videre.

Aschim opplyser også om at miljøkravene skal inn igjen i den nye konkurransen som lyses ut etter jul.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier til E24 at de nå avlyser anbudskonkurransen uten miljøkrav.

600 milliarder kroner

I høst la regjeringen frem en ny handlingsplan som skal øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser.

Dette kommer etter flere år med utredninger for å finne ut av hvordan offentlig sektor kan bidra til grønn omstilling og innovasjon.

Til sammen kjøper offentlig sektor inn varer og tjenester for rundt 600 milliarder kroner i året.

Ifølge Miljødirektoratet bidrar de offentlige anskaffelser til rundt 16 prosent av Norges klimafotavtrykk.

I handlingsplanen trekkes blant annet Statsbygg frem som en av nøkkelvirksomhetene som skal bane vei for å øke andelen klima- og miljøvennlige innkjøp.

– Krav fra offentlige innkjøpere er et svært godt virkemiddel for å nå miljøpolitiske mål og for å skape et robust hjemmemarked for miljøvennlige produkter og tjenester som trengs i det grønne skiftet, påpeker Lind fra Avfall Norge.

– Da er det direkte grelt at det nå kommer ut anbud fra store offentlige selskaper med null miljøkrav, sier hun.

Administrerende direktør Cecilie Lind i Avfall Norge mener det er direkte grelt at store offentlige selskaper lyser ut anbud uten å stille miljøkrav.

Lind har sett gjentatte eksempler på at offentlig sektor utlyser anbud uten å stille miljøkrav. Stortinget stilte for eksempel ikke miljøkrav da de satte avfallshåndtering ut på anbud i fjor. Lind er positivt til at Statsbygg nå snur.

– Det er jo for så vidt bra for dette enkeltstående tilfellet, men jeg utelukker ikke at det har en effekt av at dere tok kontakt med dem, sier hun og påpeker at det er summen av hva offentlig sektor gjør med anskaffelsene som utgjør den store forskjellen.

Hun mener det må være naturlig at offentlig sektor stiller miljøkrav til kjøretøy, sporbarhet på avfall og gjensorteringsgraden.

– Må være sitt ansvar bevisst

Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, mener det er skuffende at en offentlig innkjøper som Statsbygg ikke stilte miljøkrav.

– Statsbygg trekkes frem som en nøkkelvirksomhet som skal bane vei for økt andel klima- og miljøvennlige innkjøp i viktige markedssegmenter, i kraft av sin kompetanse, størrelse og markedsposisjon i myndighetenes handlingsplan for å øke andelen klima og miljøvennlige anskaffelser, så her må de være sitt ansvar bevisst, sier Grini.

Hva tenker dere om at Statsbygg nå vil avlyse konkurransen og skal stille miljøkrav?

– Det er bra og en nyhet som vil bli godt mottatt. Gjenvinningsbransjen ønsker å bli målt på miljø og kvalitet og det er viktig at Statsbygg, som er en stor og kompetent innkjøper, bidrar til dette, sier han.

Gunnar Grini, bransjesjef for gjenvinning i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, mener det er bra at Statsbygg nå avlyser anbudskonkurransen og skal stille miljøkrav.

På spørsmål om hvorfor det er viktig å stille miljøkrav, svarer Grini at dersom det skal være interessant for industrien å utvikle og ta i bruk ny miljøteknologi, må dette også etterspørres når det offentlige foretar innkjøp.

Dessuten er det noe medlemmene i Norsk Industri etterspør.

– Vår erfaring er dessverre at miljø- og innovasjon ikke vektlegges nok ved offentlige innkjøp eller at anbudskonkurranser innrettes slik at det uansett er pris som blir avgjørende for tildelingen, sier Grini.

Norsk Industri mener derfor at regelverket innen offentlige innkjøp må skjerpes inn, slik at klima og miljø blir vektlagt tyngre.

Les også

Statlige ledere må ta større ansvar for å få i gang sirkulærøkonomien

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om