Fiskeri og vindkraft – lærdommen fra vindkraft på land

Vindkraft til havs, både bunnfast og flytende, byr på store muligheter for norske bedrifter.

 • Odd Emil Ingebrigtsen (H)
  Odd Emil Ingebrigtsen (H)
  Fiskeri- og sjømatminister
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

For utbygging av vindkraft til havs ser vi en rask teknologiutvikling og lavere kostnader. Norske bedrifter må få gripe mulighetene innen denne nye næringen, og bidra til eksport av varer og tjenester. Her ser vi en ny æra innen fornybar energi, men det er avgjørende at havvind ikke påvirker fiskeriene negativt. Vi må finne løsninger som skaper vekstmuligheter for begge næringer.

Vi har alt åpnet for søknader om fornybar energiproduksjon i områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Et tredje område ble også vurdert; Sandskallen-Sørøya Nord. Vi merket oss fiskeri-organisasjonene syn på saken, som vi la stor vekt på. Fiskerinæringen er viktig for Norge, og det er viktig at det tas hensyn til fiskeriene i forbindelse med utbygging av vindkraft til havs. Sandskallen-Sørøya Nord ble derfor ikke åpnet. Vi er best tjent med å gå forsiktig fram, og sikre godt opplyste beslutninger når det gjelder havvind, for å ivareta livet og ressursene under vann.

Havvind kan påvirke fisk og sjøpattedyr ved fysisk fortrengning og tap av habitat. Støy fra både anleggs- og driftsfasen og elektromagnetiske felt, kan også ha en negativ effekt. Samtidig kan strukturer under vann virke tiltrekkende for fisk og sjøpattedyr, slik at vindkraftanlegg virker som kunstige rev. For å kunne vurdere virkningen av havvind for fisk og sjøpattedyr, må gyte- og vandringsområder være kjent. Man må også vite hvordan fisk og sjøpattedyr forholder seg til havvindanlegg atferdsmessig, og hvilke konsekvenser en eventuell atferdsendring kan medføre. Dette krever mer forskning i årene som kommer.

Vi tar flere grep for å redusere potensialet for konflikt ved utbygging i åpnede områder. Det skal settes en begrensning på hvor mye som kan bygges ut i hvert område, slik at det også etter utbygging vil være plass til andre interesser. Det vil også føre til at den nøyaktige plasseringen innenfor et område blir en viktig del av konsesjonsbehandlingen. I tillegg til høring, foreslår vi at departementet skal ha dialog med fiskeriorganisasjonen i arbeid med fastsetting av konsekvensutredningsprogrammet.

Fremover kan flere områder bli aktuelle for havvind. Dagens teknologi vil gi et bedre grunnlag for evaluering av fiskeriaktivitet enn ved forrige konsekvensutredning, som kom i 2012, ifølge Fiskeridirektoratet. En av de konkrete lærdommene fra vindkraft på land, er at det er viktig med et godt og ikke minst oppdatert kunnskapsgrunnlag. Det er hovedgrunnen til at vi ikke åpner opp areal utenfor Træna basert på konsekvensutredningen fra 2012.

For å finne frem til de beste samfunnsøkonomiske løsningene, som bidrar til god ressursforvaltning av alle våre ressurser, er det avgjørende at hensynene til sameksistens er med fra starten i slike utredninger. De to områdene som alt er åpnet for søknader byr på gode muligheter for tilpassing av prosjekter. Påvirkningen på andre interesser skal bli så liten som mulig, og fiskerinæringen skal få mulighet til å påvirke endelig plassering av vindparkene.

God dialog mellom de ulike næringsinteressene i tidlig fase er viktig for å legge til rette for sameksistens. Olje- og energiministeren har tatt initiativet til å opprette et samarbeidsforum for vindkraft til havs med næringsaktører, myndigheter, forskningsmiljøer, klynger og andre relevante interessenter. Et viktig mål med samarbeidsforumet er å etablere forutsigbare spilleregler for aktiviteten og sameksistensen med eksisterende næringer.

Fra 1. januar 2021 har det vært mulig å søke om konsesjon. Regjeringen legger opp til at hensynet til andre næringer, miljø og samfunn skal vurderes i flere ledd av konsesjons-prosessen, fra åpning av områder, til godkjent detaljplan. Vi har nylig gjennomført en høringsrunde om veilederen for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta. Forslaget handler om hvordan departementet skal velge ut hvilke aktører som skal få gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning og søke om konsesjon i de åpnede områdene. Nå skal vi grundig gjennomgå høringssvarene.

Når regjeringen nå setter i gang arbeidet med å identifisere nye områder for konsekvensutredning, er det viktig at fiskerinæringen er med og kommer med innspill til hvilke områder som kan åpnes og hvilke områder som absolutt ikke bør åpnes ut ifra et fiskerihensyn. Ikke glem at Sandskallen-Sørøya Nord utenfor Hammerfest ikke ble åpnet – nettopp på bakgrunn av innspill fra fiskerisektoren.

Publisert:
Gå til e24.no

Det grønne skiftet

Hold deg oppdatert på det viktigste som skjer innenfor det grønne skiftet

Her kan du lese mer om

 1. Vindkraft
 2. Havvind
 3. Fiskeri

Flere artikler

 1. Fiskarar om havvind: – Me druknar i ein sterk lobby

 2. Testsenter for havvind vil utvida. Møter kritikk

 3. Kjempet mot vindkraft i hyttekommunen – kan få saken på eget bord

 4. Betalt innhold

  Ny rapport: Havvind utanfor Bergen kan gje billigare kraft på heile Vestlandet

 5. Håper på norsk havvind før 2030: – Behov for straumen