Historikken gir Siv Jensen rett om oljeinvesteringer

Historien viser at oljeselskapene jevnt over ser for mørkt på fremtiden.

MINDRE PESSIMISTISK: Lavere oljeinvesteringer vil påvirke norsk økonomi neste år. Finansminister Siv Jensen venter i nasjonalbudsjettet et fall på 8 prosent, mens mange venter det dobbelte. Siv kan få rett, viser beregninger E24 har gjort.
Publisert:

En gjennomgang E24 har gjort av statistikken over forventede oljeinvesteringer, viser at oljeselskapene historisk har vært for pessimistiske i sine investeringsanslag for det påfølgende året.

Det er verdt å bite seg merke i når diskusjonen nå går om hvorvidt regjeringen er for optimistiske i sine anslag for oljeaktiviteten i Norge til neste år.

Blant de som nå ringer med alarmklokken er direktør Knut Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Han mener den pessimismen som har bredt seg blant oljeselskapene på norsk sokkel, er dramatisk.

- Det er åpenbart at dette får konsekvenser for norsk økonomi, sier Sunde.

Direktør Knut Sunde i NHO største forening, Norsk Industri

Venter dobbelt så stor nedgang

I statsbudsjettet for 2015 legger finansminister Siv Jensen til grunn at oljeselskapene skal investere 201 milliarder kroner på norsk sokkel.

Det er etter Sundes og mange økonomers syn et for høyt anslag. De mener regjeringen er for optimistiske. Økonomene tror investeringene vil falle brattere enn regjeringen legger opp til.

Blant dem er Nordea Markets, som opererer med en nedgang i oljeinvesteringene på det dobbelte av hva Siv Jensen legger opp til.

- Vi synes ikke at vi er veldig negative med dette anslaget, sier makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til E24.

- Informasjonen vi har fått frem til nå, tyder på at vi kommer til å se et betydelig fall i oljeinvesteringene i 2015 , sier han.

For pessimistiske

En viktig del av det informasjonsmaterialet - for både Nordea, offentlige myndigheter og alle andre - er statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som fire ganger i året spør oljeselskapene om hva de forventer å investere i inneværende og neste år.

De siste tellingene har vist et stupbratt fall i forventningene til 2015. I tellingen i august oppga oljeselskapene at de vil investere for 185 milliarder kroner neste år, altså 16 milliarder kroner mindre enn det regjeringen legger opp til.

SSB har gjort sine tellinger helt fra 1985, og E24 har gått gjennom statistikken fra da til og med 2013. Den viser at oljeselskapene i 20 av 29 tilfeller har oppgitt for lite når de i august har anslått sine investeringer for det påfølgende året.

Les også

Kronekjøp kan bli Norges Banks kattepine

I gjennomsnitt har investeringsanslagene fra oljeselskapene i denne perioden ligget drøyt 10 prosent under det de faktisk endte opp med.

Legger vi 10 prosent på augustanslaget for oljeinvesteringer i 2015, ender vi på 203,5 milliarder kroner, altså halvannen milliard mer enn det regjeringen legger opp til.

Nå skal det legges til at spriket i anslagene synes å ha blitt mindre de siste årene. For de siste 5 og 10 årene er avviket mindre enn 5 prosent, men ser vi lengre tidsserier blir avviket større enn 5 prosent.

- Våre siste prognoser fra september reflekterer at vi tror tallet for oljeinvesteringer neste år blir høyere enn det tellingen i august viser. Vi forventer at det blir satt i gang investeringsprosjekter neste år som det ennå ikke er levert «pud’er» for, spesielt det store Johan Sverdrupfeltet, sier forsker Torbjørn Eika i SSB til E24.

Eika ser også at oljeprisen har falt markant de siste månedene, men peker samtidig på at dollaren har styrket seg. Det gjør at den negative effekten oljeprisen har på investeringsviljen dempes.

Sladrespeilet

Knut Sunde er ganske sikker på at vi nå står overfor et år hvor oljeselskapene ikke har underrapportert sine investeringer.

- Fallet blir på minst - med strek under - 15 prosent. Både SSB, Norges Bank og Finansdepartementet er bakpå med sine anslag. Det er de alltid når det skjer store uforutsette endringer i økonomien. Endringene passer ikke inn i modellene og byråkratene svarer med å si at «dette tror vi ikke på». Først når det er ugjenkallelig tar de endringene inn i sine modeller, sier Sunde.

Les også

Renterådet: - Ingen kraft på kloden kan forhindre et svakt 2015

Han mener tallene E24 viser til, ikke er relevante nå.

- Det er å se i sladrespeilet når vi må se fremover. Empirien er ikke entydig. Det er store sprik i det tallmaterialet, sier Sunde.

Makrostrateg Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

Også Bernhardsen i Nordea Markets mener det er begrenset verdi av å se på historikken for oljetellingen fra SSB.

For det første peker analytikeren på at de endringene SSB gjorde sommeren 2013, nå gjør tallene mer treffsikre. Dernest mener han at de selv - og mange andre - allerede har tatt hensyn til disse tallene.

«Ja, det er slik at flere prosjekter har pleid å komme inn slik at tellingen blir oppjustert. Dette er noe vi vet og tar hensyn til når vi lager anslag», skriver Bernhardsen i en epost.

Ser på historikken

- Vårt anslag i nasjonalbudsjettet er basert på investeringstellingen for annet kvartal (den første tellingen i mai, journ. anm.), sier statssekretær Paal Bjørnestad til E24.

Statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet

Han bekrefter at Finansdepartementet ser på hvordan investeringstellingen har truffet historisk.

- Vi kan ikke bare se på råtallene. Vi må se på hvordan råtallene har utviklet seg tidligere og så korrigere for dette, sier statssekretæren.

Han peker blant annet på at flere pud-er (se faktaboks) vil komme inn, noe som trolig vil gjøre at oljeinvesteringene vil stige mer enn tellingen så langt har lagt til grunn.

- Men det vil alltid være en viss usikkerhet rundt disse tallene, sier Bjørnestad.

Les også:

Oljeselskaper: - Sunt med kostnadsgrepBedriftsleder: - Mange er nok litt redde for fremtidenOljeekspert mener SSB-anslagene er for lave

Publisert:

Her kan du lese mer om