Equinor-rapport: – Enorm utfordring å nå klimamål

For å nå 1,5 gradersmålet, ser oljeselskapet for seg at bruken av fossilt brensel enten må avta helt eller kompenseres av karbonfangst innen 2050.

DRAMATISKE ENDRINGER må til for å nå 1,5 gradersmålet. Dagens omstilling går for sakte, påpeker Equinor i en fersk rapport.
Publisert: Publisert:

– Å nå målene i Parisavtalenmålene i ParisavtalenMålet er å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 prosent sammenlignet med førindustriell tid (1850-1900) er en enorm utfordring, og vil kreve kontinuerlig engasjement, samarbeid og forpliktelse fra myndigheter, industri, investorer og forbrukere, sier Equinors konsernsjef Anders Opedal.

Uttalelsen kommer i forbindelse med en fersk rapport om energiutsiktene, laget av analytikere i oljeselskapet.

På grunn av usikkerheten, blant annet som følge av krigen i Ukraina, opererer Equinor med to alternative fremtidsscenarioer, uten at de er ment som forutsigelser.

Det ene, kalt Vegger, beskriver en utvikling der man følger dagens omstillingstakt, men ender opp med å bryte 1,5 gradersmålet. Det andre, kalt Broer, viser hvilke drastiske endringer som kreves for å oppfylle målet.

Les på E24+

Frøya (18) er offshorearbeider, men ikke i oljebransjen: – Dette er fremtiden

– En skarp todeling dukker opp mellom langsom, gradvis endring som kjennetegner energiomstillingen vi ser i dag, og akselerasjonen som er nødvendig for å oppnå radikale endringer som kreves for å flytte verden over på en virkelig bærekraftig vei, heter det i rapporten.

Equinor-sjef Anders Opedal sier det er en enorm utfordring å nå Parismålene, og at det trengs radikale endringer.

Teknisk oppnåelig, men salgbart?

I scenarioet der målet nås, ser Equinor for seg at etterspørselen etter fossilt brennstoff (som olje og kull) når en topp allerede i 2025, og at den deretter faller raskt.

Innen 2050 er all resterende bruk av fossilt brensel enten helt redusert eller kompensert av karbonfangst.

Samtidig ventes gassetterspørselen å falle til rundt en fjerdedel av dagens nivå i 2050.

– Dette ambisiøse scenarioet illustrerer den enorme utfordringen verden står overfor. Det er teknisk innen rekkevidde, men om det også er praktisk og økonomisk oppnåelig, og salgbart for velgerne når alle implikasjonene er klare, er åpent for debatt, skriver Equinors analytikere.

I scenarioet som følger dagens takt uten å nå målet, venter Equinor at etterspørselstoppen nås i 2026. Deretter følger en svakt nedadgående bane, uten tempoet som trengs for å oppnå målet.

Her når ikke gassetterspørselen toppen før i 2041, og er rundt ti prosent høyere enn dagens nivå i 2050.

– Forandring skjer rett og slett ikke raskt nok.

BRATT: Nedgangen i etterspørselen etter fossilt brennstoff er bratt hvis målet fra Parisavtalen skal nås.

Akselerert elektrifisering

Mens elektrifiseringen i Vegger-scenarioet øker stabilt med halvparten av dagens nivå mot 2050, skjer det en massiv akselerering før 2030 i Broer-scenarioet. Innen 2050 vil andelen overgå 50 prosent, to og en halv ganger så mye som i dag.

Samtidig er vindkapasiteten 12 ganger større, og solenergi 27 ganger større i 2050 enn dagens nivå.

I begge scenarioer erstatter elektriske kjøretøy dagens bensin og dieseldrevne kjøretøy på veiene. I Broer-scenarioet oppnår man ytterligere fordeler ved å øke bruken av hydrogenbasert drivstoff i luft- og sjøtransport.

VIND OG SOL: Andelen energi fra vind og sol må økes drastisk for å sikre en bærekraftig utvikling.

Forverret samarbeidsklima

Selv om det altså er teknisk mulig å oppnå målet, er forutsetningene nå forverret.

– Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år har ikke bare på tragisk måte påvirket livene og livsgrunnlaget til de direkte berørte, men de medfølgende geopolitiske spenningene har også ytterligere forverret det globale samarbeidet og handels- og forsyningsflyten som en bærekraftig energiomstilling er helt avhengig av, sier Eirik Wærness, sjeføkonom i Equinor.

Å klare målet på en rettferdig og bærekraftig måte for alle, gjør også målet enda vanskeligere.

Forventninger mot 2025

På kort sikt ser Equinor stor risiko både på opp- og nedsiden for oljeprisen, og spår fortsatt høy markedsvolatilitetmarkedsvolatilitetUstabilt marked, store svingninger.

På den ene siden skaper sanksjoner mot Russland og risiko for at Opec+ ikke klarer å opprettholde avtalt produksjon, frykt for forsyningsmangel.
Samtidig kan nedrevidering av global økonomisk vekst, fortsatte nedstengninger i Kina og høye priser føre til redusert etterspørsel.

Equinor påpeker også at med svært begrensede muligheter for å øke kortsiktig gassforsyning, er de globale gassmarkedene volatilevolatileUstabile og svært følsomme for forstyrrelser i tilbudet og sesongvariasjoner.

Amerikansk flytende naturgass kan være en buffer, men bare nok til å løse problemene på kort sikt. Flaskehalser i infrastruktur, samt retningslinjer og reguleringer gjør det heller ikke lettere.

– Fokus på kort sikt er derfor på effektivitetsgevinster og alternativer for å lette byrden, skriver Equinor.

Publisert: