Det blir ingen grønn omstilling uten nok kraft

En vellykket klimapolitikk er summen av mange tiltak. Felles for dem alle er at de må bidra til at vi mer enn halverer utslippene innen 2030, og at vi styrer mot netto null i 2050.

  • Espen Barth Eide
    Klima- og miljøpolitisk talsperson for Ap
  • Bjørnar Skjæran
    Nestleder i Ap
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Tilstrekkelig tilgang på fornybar kraft til både industri og samfunn er selve kjernen i dette. Derfor er økt produksjon og bruk av fornybar energi en avgjørende forutsetning for å lykkes med den grønne omstillingen.

Energinasjonen Norge står nå på trappene av en ny fase av energialderen. I en fremtid der økonomien er sirkulær, fornybar og bærekraftig skal vi vinne fram gjennom å satse på grønn industriutvikling. Det betyr å kutte utslipp, skape jobber og legge grunnlaget for nye eksportinntekter – samtidig. Om lag halvparten av vår nasjonale energibruk kommer i dag fra fossile kilder. På vei mot nullutslipp må hele energisystemet bli fornybart og utslippsfritt. Det vil kreve et politisk krafttak.

Å omdanne hele energisystemet skjer ikke over natten. Rapporten fra det internasjonale energibyrået IEA slår fast at verden vil trenge en massiv utbygging av vind-, vann- og solkraft, om vi skal lykkes. Vi vil i tillegg trenge store arealer og en mengde mineraler. Knapphet på tid gjør det hele desto vanskeligere. Det grønne skiftet blir med andre ord ikke fritt for krevende avveininger. For vi kommer ikke utenom at utbygging av fornybare energikilder krever inngrep i naturen. Da må vi evne å prioritere hvordan vi bruker den kraften vi skaffer til veie.

Energieffektivisering vil hjelpe et stykke på vei på fremtidens kraftbehov. Derfor må vi sørge for at all energi utnyttes så effektivt som mulig. Samtidig må vi være ærlige på at selv om vi med vår økte satsing på ny teknologi vil utnytte energien mye mer effektivt, vil vi likevel få behov for betydelig mer kraft i årene fremover. Karbonfangst og lagring, elektrifisering av sokkelen, grønn skipsfart, hydrogen, ammoniakk, batterier, elbilsatsing og utslippskutt i prosessindustri er noen av områdene som vil kreve mye kraft.

Dagens kraftoverskudd vil ikke vare lenge når vi både skal bruke kraft til en rekke nye næringer samtidig som vi skal elektrifisere enda mer av det vi allerede gjør. Vi må øke kraftproduksjonen og sørge for at infrastruktur og konsesjonsprosesser ikke er flaskehalser for grønn industriutvikling. Arbeiderpartiet vil at tilgang på rikelig med rimelig og ren norsk kraft fremdeles skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

En aktiv stat og sterke partnerskap mellom myndigheter og næringslivet vil være katalysatorer for en grønn industrivekst. Rommet for å ta lederposisjon i fornybarrevolusjonen er nå, men det haster. Landene rundt oss er allerede i full gang med å tiltrekke seg store industriinvesteringer, og en mer aktiv industripolitikk kommer nå tilbake, i land etter land.

Arbeiderpartiet vil ha en kraftigere og mer målrettet industri- og energipolitikk enn det høyreregjeringen har ført. Vi ønsker en strategisk og samlet satsing på teknologi og produksjon av fornybar kraft for å ta markedsposisjoner som skapes av EUs grønne giv. Energimeldingen som ble lagt fram før sommeren, var et godt steg på veien, men likevel ikke nok for å gripe muligheten foran oss. Det er særlig tre grep som vil være sentrale: øke anslaget for kraftbehovet, få kraften fram dit den trengs gjennom bedre nett samt å heve klimaambisjonen.

2030 nærmer seg med stormskritt. I løpet av bare to stortingsperioder skal vi mer enn halvere Norges samlede utslipp. Vi sier ikke at det blir lett. Men så store kutt på så kort tid er mulig dersom myndigheter, næringsliv og fagbevegelse spiller på lag, og samler seg om positive virkemidler som utvikler, ikke avvikler, norsk industri.

De menneskeskapte klimaendringene truer livsgrunnlaget på jorda. Vår tids store samfunnsoppgave er å sørge for en grønn vekst som både kutter utslipp og skaper jobber, samtidig. Vi vet det er mulig. Etterspørsel etter varer og tjenester som er fornybare, sirkulære og bærekraftige, skyter fart, ikke minst i Europa, vårt viktigste eksportmarked.

Norske utslipp må ned, og omstillingen av norsk økonomi må skje raskt slik at vi både trygger eksisterende arbeidsplasser og skaper grunnlag for nye, store eksportnæringer i Norge.

Arbeiderpartiets nye program slår klart fast at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Omstillingen Norge skal gjennom må ikke minst være rettferdig.

Vi skal nemlig ikke bare omstille landet vårt. Vi skal også bygge et mer rettferdig samfunn, og sørge for at alle kan ta del i det grønne skiftet uavhengig av hvor de bor og størrelsen på lommeboken.

Da er tilgang på ren kraft selve navet i en rettferdig omstilling av norsk økonomi.

Publisert: