Innleie i oljeindustrien: Kø av saker i retten

Industri Energi alene har rundt 50 saker som er eller skal til retten hvor innleide er involvert. Også andre fagforbund opplever konflikter knyttet til bruk av midlertidig arbeidskraft.

Konflikter knyttet til forskjellsbehandling, utfordringer på lik lønn og bonuser er noen av konfliktene som tillitsvalgte møter i bemanningsbransjen.
Publisert:

– Sakene våre dreier seg både om brudd på likebehandlingsprinsippet og uenigheter knyttet til når det er mulig å bruke midlertidighet. Vi opplever det som veldig krevende at retten til faste ansettelser utvannes i noen bransjer, sier Erling Holmefjord, leder i arbeidslivsavdelingen i fagforbundet Industri Energi.

Torsdag skrev Aftenbladet om tidligere Rosenberg-arbeider Per Alne som var innleid til Rosenberg i et halvår og hadde negative erfaringer som innleid.

Hovedmotivet er enkelt og greit profitt for selskapene hvor arbeidskraftprisen skvises

– Et enormt forbruk

Senterpartiet ønsker kraftig opprydding i bemanningsbransjen, mens Ap er noe vagere i tilnærmingen. Tiltak overfor bemanningsbransjen diskuteres i regjeringsforhandlingene på Hurum.

Henvendelser til fagforbund som Industri Energi, Safe og Fellesforbundet viser at tillitsvalgte bruker mye tid på å rydde opp i forhold hvor oljeselskaper og oljeservicebedrifter bruker bemanningsbyråer.

Industri Energi har for tiden rundt 50 saker som involverer innleide. Erling Holmefjord sier at bruk av innleide fra bemanningsbyråer har vært et økende problem i olje- og gassnæringen, men det er også en krevende navigasjonsøvelse for tillitsvalgte og selskaper, og det er de innleide arbeiderne som blir skadelidende

– Det er et enormt forbruk av bemanningsbyråer i hele olje- og gassbransjen. Ser du på subsea-bransjen er det en uforholdsmessig stor andel innleide framfor fast ansatte, fortsetter Holmefjord og understreker:

– Hovedmotivet er enkelt og greit profitt for selskapene hvor arbeidskraftprisen skvises.

Les også

Rødt vil rydde opp: – Folk står med lua å hånda og ber om jobb

Fagforbundet Safe har per i dag en sak som skal opp i rettssystemet. Saken gjelder en tvist om grunnlaget for innleie etter gjeldende tariffavtale, og er mot en brønnservicebedrift. Safe-advokat Elisabeth Bjelland forteller at det kontinuerlig er tvister rundt omfanget av innleie og bruk av midlertidige ansettelser. De tillitsvalgte krever ofte at grunnbemanningen skal økes og ikke erstattes av innleide eller midlertidige.

– Tvistene oppstår over hele linjen og i nesten alle bedrifter vi har medlemmer. Både operatørselskaper og andre selskaper. Det er stadig en pågående dialog med ledelse om grunnlaget for midlertidige ansettelser, forklarer Bjelland.

Norsk olje og gass: Ikke kjent med ulovligheter

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass vil ikke kommentere erfaringene fagforbundene har med bemanningsbransjen, men skriver følgende til AftenbladetE24.

– Norsk olje og gass er ikke kjent med ulovlig innleie hos våre medlemsbedrifter. Vi har dialog med medlemmene våre om innleie og oppfordrer til å følge arbeidsmiljøloven og tariffavtalenes bestemmelser.

Fellesforbundets Arild Håvik er klar på at det må skje en avvikling av dagens bemanningsbransje for å rydde opp i forholdene.

– Må avvikle

Også leder Arild Håvik i Fellesforbundets avdeling 25 i Stavanger opplever at de bruker veldig mye tid på rettledning og oppfølgingsarbeid av bemanningsselskaper. Håvik sier at situasjonen på Rosenberg, hvor bare rundt en fjerdedel av operatørene er faste ansatte og resten fra bemanningsbyråer dessverre er illustrerende for verft og leverandører i olje- og gassindustrien.

Rosenberg har rundt 360 faste operatører, mens tallet på folk fra bemanningsbyråer er rundt 1000, ifølge Fellesforbundets tall.

– Vi kunne sikkert hatt to personer på heltid bare for å jobbe med dette. Vi bruker utrolig mye tid på å rydde opp, men vi har også i enkelte bemanningsforetak bygget opp med tillitsvalgte og fått til et godt samarbeid med bedriften, men det hører til unntakene, sier Håvik.

Håvik har registrert at Fellesforbundets leder Jørn Eggum var spakere i sine uttalelser for innstramminger i bemanningsbransjen enn Fellesforbundet avdeling 25 sitt vedtak om å avvikle bemanningsbransjen helt. Likevel sier Håvik at eneste farbare vei for å rydde opp er å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form.

Polske sveisere som leies inn fra polske bemanningsbyrå til norske verft skal ha samme lønnsbetingelser som de faste ansatte. Her sveiser på Rosenberg i Stavanger (illustrasjonsfoto).

– Verftene havner i en skvis

Kaefer Energy-tillitsvalgt Atle Rostad vært helt sentral i Fellesforbundets kamp mot bruk av bemanningsbyråer i olje -og gassnæringen.

Rostad hevder at Petroleumstilsynets opprulling av ulovlig innleie i oljeserviceselskapet Kaefer bare er toppen av isfjellet.

– Bakteppet for er at mye av innleien legaliseres oftere i verftsindustrien, er at oljeselskapene stiller med stramme tidshorisonter. Verftene havner da i en skvis og de lager lokalavtaler som hjemler tidsbegrenset innleie i nesten så stort omfang som helst, sier Rostad.

Han mener avvikling er veien å gå.

– Samtidig som verftene og tillitsvalgte sier de har kontroll, sier de at det kan foregå ting de ikke vet om. Uansett er det en dårlig løsning, som undergraver lokal tilhørighet, medbestemmelse, organisering, kompetanseoppbygging, mener Rostad.

Atle Rostad, tillitsvalgt for Fellesforbundet i Kaefer Energy.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har tidligere referert til tall fra NHO som viser at bare 1,5 til 2 prosent av alle årsverk blir utført av bemanningsforetak.

Atle Rostad hevder NHOs statistikk ikke fanger opp alle bemanningsforetak. Han viser til LO-rapporten «Løsarbeid i byggebransjen i Oslo i 2021», hvor det kom fram at mange reelle bemanningsforetak er registrert som produksjonsbedrifter og dermed ikke blir fanget opp av tallmateriale NHO opererer med.

Les også

Forbud eller ikke? – Vi bør lytte til de som har skoene på

Stein Lier-Hansen, direktør i Norsk Industri.

– Svært mange går under radaren. Selv om innleien har vært skyhøy i Kaefer, ofte mellom 500 og 1000 årsverk, vil nesten ikke et eneste selskap vi leier inn fra inngå i statistikken til NHO. Dette skyldes dels at de kaller seg produksjonsbedrifter, samt at det for Kaefers del er opprettet et eget polsk bemanningsbyrå. I tillegg har vi et dansk utleieselskap og flere norske som nok aldri har hørt om NHO Handel og Service, hevder Rostad og fortsetter:

– Erfaringene fra olje- og gassindustrien viser at omfanget av innleie som ikke inngår i NHOs statistikker, er stort. Og det er her vi finner flerparten av de notorisk useriøse, og blant dem også de kriminelle bemanningsbyråene, sier Atle Rostad i Fellesforbundet.

– Avklarte forhold

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Fellesforbundet og fra tillistvalg Atle Rostad i Kaefer Energy om bemanningsbransjen i verft- og leverandørindustrien.

– Her lages det en problemstilling som ikke finnes. Det er helt vanlig at produksjonsbedrifter leier av hverandre etter gjeldende avtaler når de ikke har nok kapasitet selv. På dette feltet har vi og Fellesforbundet en klar enighet og vi løser de sakene som kommer. Nettopp derfor har vi ikke saker i rettssystemet, sier Lier-Hansen.

Når en bedrift vinner et stort oppdrag, har de gjerne en kjerne bemanning på mellom 200 og 300. Da kan de bruke fagfolk fra andre produksjonsbedrifter eller norske bemanningsforetak etter lovverket som gjelder, ifølge Lier-Hansen.

– Når det for eksempel leies inn fagfolk fra et polsk bemanningsbyrå skjer det også i henhold til avtale mellom ledelse og tillitsvalgte i innleiebedriften. Da skal likestillingsprinsippet følges, og dette er en problemstilling som er avklart mellom oss og Fellesforbundet.

Les også

Ståle Kyllingstad: – Norsk industri er helt avhengig av bemanningsbransjen

– Rett til samme lønn

Even Hagelin, bransjedirektør Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel, sier det er riktig at utenlandske bemanningsforetak ikke er medlem i NHO og følgelig ikke en del av statistikken. Hagelin understreker at de som er med i NHOs statistikker er bemanningsbedrifter som leier ut personell i henhold til arbeidsmiljøloven paragraf 14–12, og ikke fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie paragraf 14–13 (se fakta).

– Vi merker oss at det er en del misforståelser når det gjelder hva som definerer bemanningsbransjen. En bemanningsbedrift driver utleie av personell med hjemmel i AML paragraf 14–12 og er blant de mest gjennomregulerte arbeidsgiverne i Norge.

– Som følge av vikarbyrådirektivet ble det fra 2013 innført et likebehandlingsprinsipp for utleide medarbeidere i bemanningsbransjen som innebærer at de har rett til de samme lønns- og arbeidsforholdene som de ville hatt om de hadde vært ansatt hos innleiebedriften. Medarbeiderne i bemanningsbransjen ansettes i bemanningsbyråene og følger de samme reglene som gjelder for resten av arbeidslivet. Dette betyr at man som hovedregel ansettes fast i et bemanningsbyrå.

Publisert: