CO₂-rensing kan koste opptil 25 milliarder

En gjennomgang av prosjektene for fullskala fangst og lagring av CO₂ viser at regningen blir på opptil 25 milliarder kroner. Hoveddelen dekkes av staten.

Fortums avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud planlegger fangst av CO₂ som skal lagres på norsk sokkel. To slike fangstanlegg med lagring kan koste opptil 25 milliarder kroner, viser en fersk rapport.
Publisert:

Det viser en kvalitetssikringsrapport (KS2) som regjeringen har fått fra Atkins og Oslo Economics.

Fangst og lagring av CO₂ har vært et prestisjeprosjekt for Norges regjering i mange år. Forrige forsøk på et fullskalaanlegg skjedde på Mongstad, men prosjektet ble lagt bort fordi det ble for dyrt.

Atkins og Oslo Economics har nå gått gjennom prosjektene som planlegges hos Norcem i Brevik og på Fortums avfallsanlegg Klemetsrud. CO₂ som fanges her skal etter planen lagres på norsk sokkel av Equinor sammen med Shell og Total.

Totalkostnaden blir på mellom 18,6 milliarder og 25,1 milliarder kroner, alt om ett eller to anlegg velges, sier de.

Det inkluderer investering og drift i ti år av to fangstanlegg, transport med tre skip og CO₂-lager med to brønner. Eventuelle avviklingskostnader er også med.

Av dette må staten ut med mellom 14,6 milliarder og 20,4 milliarder kroner, fordi staten har lovet å ta rundt 80 prosent av kostnadene. Resten dekkes av aktørene.

«Statens andel av kostnadene er betydelig», skriver Olje- og energidepartementet i en melding.

Les også

CO₂-fangst: Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

– Kan være svært ulønnsomt

De samme to kvalitetssikrerne konkluderte i 2016 med at de norske planene for CO₂-rensing ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Dette gjentas også i denne rapporten. CO₂-prisen må tidobles hvis prosjektet skal ha en positiv verdi for samfunnet samlet sett, sier kvalitetssikrerne.

Med en CO₂-kvotepris på 25 euro (270 kroner) må altså EUs kvotepriser opp i rundt 2.700 kroner for at tiltaket skal være lønnsomt.

– Vi har vurdert den samfunnsøkonomiske analysen utført av Gassnova og vi er enige i at prosjektet kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, dersom man antar et globalt og ikke kun et norsk perspektiv i analysen og legger til
grunn en offensiv norsk og europeisk klimapolitikk i tråd med Parisavtalen, skriver Atkins og Oslo Economics.

– En slik offensiv klimapolitikk må i så tilfelle på sikt medføre tilhørende høye priser på utslipp av CO₂ (i størrelsesorden ti ganger høyere enn dagens
priser) for at det skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, skriver de.

Dersom levetiden på prosjektene blir kort, for eksempel ti år, eller det legges til grunn lavere prisbaner på CO₂, kan fangs og lagring bli en kostbar affære for samfunnet, påpeker kvalitetssikrerne.

– Våre følsomhetsanalyser viser samtidig at tiltaket også i flere tilfeller kan være svært ulønnsomt, skriver de.

Les også

Vil bruke 6,9 mrd. på prestisjetung CO₂-lagring

Anbefaler ett prosjekt: Norcem

Til å begynne med var det tre fangstprosjekter i industrien, men Yara la bort sitt prosjekt i Porsgrunn.

Nå sier kvalitetssikrerne at det kan være best å realisere ett fangstprosjekt i stedet for to. Det vil gi større lagervolum tilgjengelig for andre fangstprosjekter, og kutte kostnadene.

I så fall bør dette bli Norcem i Brevik, mens Fortums anlegg på Klemetsrud kan legges bort, ifølge Atkins og Oslo Economics.

«Etter kvalitetssikrers vurdering synes Norcems fangstanlegg å være å foretrekke fremfor Fortum Oslo Varmes, primært grunnet lavere livsløpskostnad», skriver Olje- og energidepartementet i sin melding.

Les også

Fortum har tatt investeringsbeslutning på Klemetsrud-anlegget

– Har ikke konkludert

Rapporten fra Atkins og Oslo Economics inngår i beregningsgrunnlaget for regjeringen som skal ta stilling til CO₂-lagringen i høstens statsbudsjett.

– Den vil inngå i beslutningsgrunnlaget vi arbeider med. Jeg har ikke konkludert på anbefalingene og vurderingene som er gjort av kvalitetssikrer, sier olje- og energiminister Tina Bru.

– Vi jobber fortsatt med å ferdigstille alle delene av grunnlaget for beslutningen vi skal ta, slik at regjeringen kan ta stilling til prosjektet i forbindelse med statsbudsjettet for 2021, legger hun til.

Les også

Sverige vil lagre CO₂ i Norge: – Det er veldig bra

Regjeringen har sagt at den ønsker fullskala CO2-rensing, men bare hvis dette fører til teknologiutvikling internasjonalt. Med andre ord vil det ikke lønne seg å investere i dette hvis ingen andre kommer til å ta teknologien i bruk.

Av de samlede kostnadene i prosjektene utgjør investeringene mellom 12,9 og 17,1 milliarder kroner, alt etter om det blir ett eller to fangstanlegg.

Driftskostnader for ti års drift vil ligge mellom 5,7 og 8,0 milliarder kroner, påpeker kvalitetssikrerne.

– Svært gledelig

Bellona-leder Frederic Hauge har kjempet for CO₂-rensing i mange år, og mener rapporten gir grunnlag for å bygge ut teknologien både hos Fortum og Norcem.

– Denne rapporten er svært gledelig, sier Hauge.

– Karbonfangst og -lagring er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene er godt innenfor tiltakskostnadene som for eksempel Klimakur har lagt til grunn for å kutte utslipp med 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor, sier Hauge.

Prisen på hvert tonn CO₂ som lagres blir lavere hvis det bygges to anlegg i stedet for ett, påpeker Hauge.

– CO₂-fangst på Klemetsrud og Norcem kan til sammen kutte to prosent av norske utslipp. Derfor vil det være uforståelig hvis regjeringen nå går inn for å finansiere kun ett anlegg, sier Bellona-lederen.

Les også

SSB: Klimakutt kan koste 7,6 milliarder kroner i 2030

Publisert: