Økt strømforbruk og havvind: Mener kraftnettet i sør må forsterkes

Kraftnettet i sørlige Norge må forsterkes for å håndtere havvindproduksjon og raskt økende forbruk, mener Statnett. – På Sør- og Østlandet planlegger vi for en tilnærmet dobling av dagens forbruk, sier konserndirektør.

Illustrasjonsbilde av kraftlinjer.
Publisert: Publisert:

Det er stort behov for nett i mange områder hvis Norge skal nå klimamålene sine og bygge ut mer industri, slik regjeringen har varslet.

Statnett har tidligere lagt frem områdeplaner som viser manglende nettkapasitet i Vestfold og Telemark, i Nord-Norge og i Østfold, Akershus og Osloområdet.

Det samme gjelder på Sør- og Østlandet. Statnett legger nå frem en områdestudie kalt «Forbruk, havvind og nett på Sør- og Østlandet», hvor selskapet påpeker hvordan det kan legge til rette for havvindproduksjon og kraftig økt forbruk.

Den siste tiden har E24 også omtalt en rekke rapporter som sier at klimamål og ny industri krever betydelige mengder strøm fremover, inkludert rapporter fra Miljødirektoratet, DNV og Pwc.

Les også

Statnett: Det trengs mer kraft og nett i Oslo-området

– Må forsterke nettet

På Øst- og Sørlandet vil det over tid være en betydelig etterspørsel etter kraft fra industrien, og det vil komme betydelige bidrag på produksjonssiden fra havvind, tror Statnett.

– På Sør- og Østlandet planlegger vi for en tilnærmet dobling av dagens forbruk (3.500-5.000 megawatt, MW) og tilknytning av 3.000-4.500 MW havvind fra Sørlige Nordsjø II i løpet av kommende 10-15 år, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Ifølge Statnett kan nettet håndtere en viss økning i forbruket både på Sørlandet og i Grenland og Vestfold før det blir behov for større nettforsterkninger. Men dette avhenger av hvor det nye forbruket kommer.

– For å kunne legge til rette for en realistisk vekst innen industriforbruk og havvind må vi forsterke nettet på hele strekningen fra Sørlandet til Østlandet, sier Løvås.

Han trekker frem behovet for en ny linje på 420 kilovolt mellom Arendalsområdet og Bamble. I tillegg må nettet oppgraderes til 420 kilovolt mellom Bamble og Flesaker og videre til Oslo og Østfold.

Konserndirektør Gunnar Løvås (i midten) i Statnett.
Les også

Slik vil han løse energikrisen: – Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering

Økt forbruk og økt produksjon

Dette er noe av behovet Statnett ser for seg at nettet må håndtere fremover:

  • Rundt 30 terawattimer (3.500 MW) økt samlet industriforbruk på Sør- og Østlandet
  • 20 TWh (4.200 MW) havvind fra Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord
  • Reinvestering av strømkablene Skagerak 1 & 2 mellom Norge og Danmark
  • Effektutvidelser og eventuelt pumpekraft i noen vannkraftverk på Sør-Vestlandet

Som E24 har omtalt tidligere er det en bekymring at forbruket de neste årene er ventet å øke mye mer enn produksjonen.

«De nærmeste årene ligger forbruksveksten i Norge an til å bli høyere enn veksten i produksjon da det per nå er tilnærmet full stans i utviklingen av vindkraft på land», skriver Statnett i rapporten.

«Til 2030 forventer vi at dagens kraftoverskudd i Norge er spist opp av økt forbruk, og at det kan bli et midlertidig underskudd i noen år før særlig havvind kommer inn med stor volumer utover på 2030 tallet», skriver Statnett.

– Vi trenger både mer energi og mer effekt i årene framover. Havvinden kan bidra med mye av energien, men det er også behov for økt kraftproduksjon flere steder de kommende årene, sier Løvås.

– For å sikre nok effekt i vindstille perioder, er det også behov for økt effekt fra vannkraftverkene, og økt fleksibilitet fra forbrukerne, legger han til.

Det er store endringer på gang i det norske kraftsystemet. Slik ser Statnett for seg den nye kraftproduksjonen fra havvind (grønne sirkler) fra Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, og det forventede økte forbruket i ulike regioner sør i landet (brune sirkler).

Vil koble havvind til Kvinesdal

Statnett anbefaler at den flytende havvinden som er planlagt i området Utsira Nord sendes til land på Karmøy i Rogaland.

Selskapet mener at den bunnfaste havvinden som planlegges i Sørlige Nordsjø II bør kobles til Kvinesdal, som allerede har sterkt nok nett til å ta mot mye kraft.

– Statnett har vurdert andre tilknytningspunkter som spenner seg fra Sør-Rogaland i vest til Holen i Telemark og Grenlandsområdet i øst. Vi ser at tilknytning av havvind til for eksempel Grenlandsområdet kan være en god løsning for fremtidige havvindutbygginger etter den første fasen, sier Løvås.

Publisert: