Foreslår innstramminger i strømbransjen

Forbrukertilsynet og NVE-myndigheten RME vil stramme inn på reglene for strømselskapene. Det skal gi bedre informasjon til kundene.

Forbrukertilsynet og NVE-myndigheten RME vil stramme inn kravene til prisinformasjon i markedsføringen av strømavtaler og informasjonen du får på strømregningen. Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Forbrukertilsynet og RME fører tilsyn med ulike regler og lover i strømbransjen (se faktaboks).

Nå foreslår de innstramminger i hvert sitt regelverk for å sikre at strømselskapene gir kundene tilstrekkelig informasjon:

  • Forbrukertilsynet vil forskriftsfeste krav om at strømselskapene må oppgi tydelige priser og avtalevilkår i markedsføringen av strømavtaler, og varsle tydelig om prisendringer
  • RME vil stille krav til at strømselskapene oppgir informasjon på strømregningen om priser og påslag, avtalenavn og avtalens lengde

Det kommer frem i et brev som Forbrukertilsynet har sendt til Barne- og familiedepartementet, og et brev som Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt til Olje- og energidepartementet.

– Dagens markeder er preget av mange aktører, kompliserte avtalevilkår og uklare priser, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

– Vi mener de foreslåtte tiltakene kan føre til et mer oversiktlig marked for forbrukerne, sier han.

Direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Har samarbeidet siden mars

Regjeringen har tidligere bedt RME og Forbrukertilsynet om å sette opp en arbeidsgruppe for å vurdere tiltak som skal sikre et velfungerende strømmarked. Samarbeidet startet opp i mars.

Forbrukertilsynet og RME kommer nå med noen foreløpige konklusjoner om tiltak. Arbeidet baserer seg blant annet på en rapport fra Oslo Economics.

Forbrukertilsynet foreslår blant annet å forskriftsfeste at strømselskapene skal oppgi flere standardopplysninger i markedsføringen av strømavtaler, inkludert strømpris i kilowattimer (kWh), kostnader i kWh og totalpris i kWh.

Målet er å gjøre strømavtalene mer oversiktlige for kunden.

Vil true med gebyr

Forbrukertilsynet ønsker også å forskriftsfeste et krav om at selskapene skal varsle kunder ved prisendringer. Det gir tilsynet mulighet til å gi gebyrer til selskaper som bryter med prinsippene.

«Forbrukertilsynet behandlet så sent som i år en rekke saker med selskap som brøt med disse prinsippene, til tross for at aktørene bør være vel kjent med kravene som stilles», skriver Forbrukertilsynet i sitt brev.

«En kodifisering i forskrift vil gjøre at det kan fattes vedtak om overtredelsesgebyr og bidra til at bransjen i større grad overholder prinsippene», skriver tilsynet.

Tilsynet sier at flere av kravene det foreslår er lette å innarbeide, men at det kan være behov for mer utredning av hvordan prisene skal oppgis i markedsføringen.

«Etter vår vurdering kan det være fordelaktig å nedsette en referansegruppe med tilsynsmyndigheter, bransje og interessegrupper for å gi innspill til det videre arbeidet», skriver tilsynet.

– Foreslår å stramme inn

I sitt brev til Olje- og energidepartementet peker Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) på en rekke mulige tiltak for å stramme inn overfor strømbransjen.

– Det er viktig at regelverket bidrar til oversikt og tillit i strømmarkedet, sier NVE-direktør Kjetil Lund i en melding.

– Nå foreslår vi å stramme inn regelverket på en rekke områder. Blant annet skal informasjon om gjeldende pris- og avtale til enhver tid komme tydelig frem på fakturaen, sier han.

Vil ha med avtaletid

Lund peker på at det er vanskelig for forbrukere å sammenligne prisene i forskjellige avtaler, og sjekke at fakturaen stemmer med avtalen.

RMEs første prioritet er å skjerpe kravene til at selskapene skal oppgi informasjon om pris, inkludert spotpris, prispåslag og tilleggstjenester. I tillegg vil de at avtalenavn og avtalelengde skal oppgis på strømregningen.

Et slikt forslag kan potensielt sendes på høring i år og tre i kraft sommeren 2022, opplyser RME.

En rekke andre tiltak vurderes som interessante, men RME vil jobbe mer med dem før de innføres. Dette er noen av dem:

  • krav om å oppgi effektivt prispåslag på regningen, oppgitt på en måte som kan sammenlignes på tvers av strømselskaper – en «universell prisindikator»
  • definere visse standardbegreper som selskapene skal bruke for å forklare sine strømavtaler til kundene, for eksempel hva det innebærer når et selskap omtaler en kontrakt som en «spotprisavtale»
  • påby alle selskaper å levere visse typer avtaler, for eksempel en timespotavtale, som regnes som den enkleste avtaletypen
  • gjøre det lettere å klage, for eksempel ved å etablere en felles portal for innsending av klager. I dag er ansvaret spredt på flere myndigheter, og det kan være vanskelig for kunden å vite hvor de skal henvende seg
  • opprette en felles nettside med informasjon til strømforbrukere, i stedet for å spre informasjonen på flere sider som i dag

Energi Norge samler mange aktører i kraft- og strømbransjen. Bransjeorganisasjonen er enig med forslagene.

– Vi støtter forslagene fra Forbrukertilsynet og RME. Dette er helt i tråd med de kravene som stilles i sertifiseringsordningen Trygg strømhandel som bransjen satte i gang tidligere i år. Vi tror dette vil bidra til et tryggere og enklere strømmarked for kundene, skriver Energi Norge i en kommentar.

NVE-sjef Kjetil Lund.

Vil ikke forby avtaler

Samtidig sier RME at de ikke vil prioritere å jobbe med et forbud mot enkelte typer strømavtaler. Dette foreslo Oslo Economics i sin rapport tidligere i år.

«Dette kan være avtaler som ikke er hensiktsmessige for kunden eller på andre måter hindrer et effektivt sluttbrukermarked», skriver RME.

Strømbransjen har gitt innspill til rapporten, og RME har lyttet til disse.

«Bransjen trekker frem i sine innspill at det kan være utfordrende for myndighetene å utforme et slik forbud da det er utfordrende å definere tilstrekkelig presist hva som er lov, nytten er usikker og det krever fortløpende vurderinger av avtaler», skriver RME.

De peker på at andre foreslåtte tiltak vil kunne føre til at avtaler som ikke er gode vil bli valgt bort.

«Det er derfor usikkert om det er nødvendig å legge ned et forbud mot enkelte avtaler», skriver RME.

Les også

Forbrukertilsynet åpnet sak mot fem nye strømselskaper

Publisert: