Nå får Norge sitt første store solkraftverk

NVE har gitt sin første konsesjon til et solkraftverk i Norge. Anlegget i Stor-Elvdal kan dekke 320 husstanders forbruk.

Dette bildet viser et av italienske Enis solkraftverk. Nå gir NVE sin første konsesjon til et solkraftverk, og det skal ligge i Innlandet.
Publisert:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har for første gang gitt konsesjon til et landbasert solkraftverk.

Furuseth solkraftverk i Stor-Elvdal kommune i Innlandet fylke bygges ut av selskapet Solgrid AS. Blant Solgrids eiere er Østfold Energi AS, Akershus Energi AS, Mypower AS, EX3 Energy Sweden AB, Valinor AS og selskapets ansatte.

Vinterens strømsjokk i Norges tre sørligste prisområder har gitt et signal til kraftbransjen om at det trengs mer kraft. Høyere priser gjør solkraft mer lønnsomt, ifølge administrerende direktør Kristin Melsnes i Solgrid.

– Høye kraftpriser er et signal på at det stort behov for mer fornybar produksjon, og solkraft vil spille en stadig viktigere rolle i framtiden. Høye kraftpriser gjør også at det blir bedre lønnsomhet i prosjektene, som bygges uten statlige subsidier, sier Melsnes i en melding.

PS! Et annet kraftverk kan imidlertid komme i drift før Furuseth-anlegget. Scatec har bygget et mindre bakkemontert solkraftanlegg i Lillestrøm for Romerike Avfallsforedling (Roaf). Dette anlegget skal etter planen kobles til nettet i løpet av 2022.

Les også

Enova tar grep etter strømsjokket: Øker støtten til solceller og strømstyring

– En milepæl

I fjor la NVE frem en veileder for søknader om å få bygge solkraftverk, og direktoratet ventet da at det ville komme søknader om dette. Det trengs ikke konsesjon for solkraft på hustak, men større kraftverk må ha konsesjon.

– NVE har nå gitt konsesjon til det første solkraftanlegget i Norge, og det er en milepæl. Omfanget av norsk solkraft er foreløpig lite, men det vokser jevnt. I årene framover forventer vi at solkraft vil bli et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet vårt, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE, ifølge en melding.

NVE mangler kunnskap om effekten av solkraftverk på lokal natur og dyrelivet, og har derfor satt vilkår for konsesjonen at det skal gis informasjon om dette, og om kostnadene for utbyggingen.

– Furuseth solkraftverk vil bidra med viktige erfaringer både for oss og bransjen de neste årene. I norsk sammenheng kommer det derfor til å fungere som et pilotanlegg, sier Nordberg.

Les også

NVE legger frem ny veileder: Forventer søknader om solkraftverk

Én promille av norsk kraft

Solkraftverk leverer relativt lite strøm sammenlignet med vindkraftverk, og anlegget på 7 megawatt kan gi om lag 6,4 gigawattimer kraft i året. Det dekker forbruket til 320 husholdninger.

Bygges det mange slike anlegg, kan det likevel gi et betydelig bidrag til norsk kraftproduksjon. NVE har tidligere anslått at Norge kan ha 7 terawattimer (TWh) solkraft i 2040. Norges samlede kraftproduksjon er i dag på rundt 150 TWh.

Tross rask vekst utgjør solkraft fortsatt en forsvinnende liten andel av norsk kraftproduksjon, ifølge NVE. Ved utgangen av 2021 var 186 megawatt solkraft koblet til nettet. Dette gir en årsproduksjon på 0,15 TWh, eller én promille av Norges kraftproduksjon.

Les også

Solkraften kan mangedobles, men i år blir det brems: – Håndbrekket er på

Starter bygging i august

Anlegget bygges i et område med et grustak og spredt furuskog nær Furuseth transformatorstasjon, med lite ferdsel utenom lokal jakt. Kraftverket legger beslag på rundt 175 mål.

NVE mener miljøulempene ved tiltaket er små, og vektlegger at kommunen er positiv.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått konsesjon til dette historiske solkraftverket. Om alt går etter planen starter vi byggingen av solkraftverket i august, sier Melsnes.

Selskapet har også ambisjoner om å bygge flere solkraftprosjekter i Norge, særlig i Viken-området.

Solgrid driver et solkraftverk i Varberg i Sør-Sverige, som tok 4,5 måneder å bygge. Selskapets mål er å sikre seg kapasitet på 500 megawatt solkraft i Norge og Sverige innen 2025.

Slik så NVE for seg utviklingen i produksjon av solkraft i Norden i sin langsiktige kraftmarkedsanalyse i 2020, målt i terawattimer.
Les også

Opptur for solcellebransjen: – Noen av de største aktørene har en helt tullete vekst

Nåverdi: minus fem millioner

Når konsesjoner tildeles skal det være fordi de negative konsekvensene er mindre enn den samfunnsmessige gevinsten.

Ifølge et NVE-notat om avgjørelsen beregnes det at anlegget har en nåverdi på minus fem millioner kroner.

«Nåverdivurderingene er imidlertid svært usikre, og det er sannsynlig at høyere priser de neste årene kan bidra til økt lønnsomhet», skriver NVE.

Anslaget tar ikke hensyn til at kraftprisene er langt høyere i prisområdet NO1 der kraftverket ligger enn i noen av de andre prisområdene i Norge, påpeker NVE.

«Hvis kraftverket får konsesjon, kan det etter NVEs vurdering bygges relativt raskt og dra nytte av høye kraftpriser i NO1 de neste årene», skriver NVE.

Blant de positive effektene er at anlegget gir et lite bidrag til en bedre kraftbalanse i Norge og har positive klimaeffekter, ifølge NVE. I tillegg mener NVE at kraftverket er nyttig for å dokumentere de faktiske utbyggingskostnadene for denne typen solkraftverk i Norge.

«På basis av ovenstående vurderer NVE Furuseth solkraftverk til å være et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt. Selv om det er usikkert om nåverdien er positiv, viser vi til at solkraftverket vil gi andre nyttevirkninger og medføre små negative virkninger», skriver NVE.

Bekymret for gubbeskjegg

Alle former for kraftproduksjon har en innvirkning på natur eller miljø, og det gjelder også fornybar energi som sol- og vindkraft.

Ifølge NVE har Naturvernforbundet blant annet vært bekymret for rødlistearten gubbeskjegg, som finnes like utenfor planområdet for anlegget i Stor-Elvdal.

Solgrid mener at avstanden mellom forekomsten av gubbeskjegg og grensen for planområdet er relativt stor, påpeker NVE.

NVE vil stille vilkår om at detaljplanen for anlegget beskriver hvor det skal
gjennomføres hogst for å unngå skygge på panelene, herunder om kantsoner rundt vassdrag og lokaliteten med flommarkskog vil bli berørt.

«Kraftverket vil bli synlig fra riksvei 3 og friluftsområder som Storhorta og Hovdsjøfjellet, men de visuelle virkningene fra områdene rundt
vil etter NVEs vurdering være relativt små», skriver NVE.

Rettelse: I en tidligere versjon av saken ble Solgrids solkraftverk omtalt som Norges første solkraftverk, men det finnes et annet, mindre anlegg. Solgrid vil bli det første kraftverket av en størrelse som krever konsesjon. Saken er endret 5. mai kl. 14.55.

Les også

Øker takten for fossilfritt jern og stål: Trenger 12 prosent av svensk strøm i 2030

Publisert: