EUs klimapakke kan gi strengere krav i luftfarten – og dyrere billetter

EUs klimaplan «Fit for 55» innfører langt strengere klimakrav til luftfarten enn bransjen har møtt tidligere. Widerøe er positive.

EU har som målsetning å kutte utslippene fra transport med 90 prosent innen 2050. Luftfarten står for omtrent 3,8 prosent av klimagassutslippene i EU.
Publisert:

Denne uken kom FNs klimapanels sjette hovedrapport om klima.

Og i juli la EU frem sin foreslåtte klimapakke «Fit for 55».

I den var det flere forslag som berører luftfarten.

««Fit for 55» innfører langt strengere klimakrav til luftfarten enn bransjen har møtt tidligere».

Det skriver Steffen Kallbekken i en e-post til Aftenposten. Han er forskningsleder ved Cicero senter for klimaforskning.

De foreslåtte tiltakene er grovt sett innenfor tre områder, forklarer administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

  • Innblandingskrav for bærekraftig biodrivstoff. Andelen skal gradvis opp til 2 prosent fra 2025. Så skal andelen trappes opp til 5 prosent fra 2030.
  • Innstramminger i EUs kvotesystem. Det innebærer blant annet nedtrapping av såkalte «gratis kvoter».
  • Fjerne unntak for beskatning av flydrivstoff innenfor EU. Men dette skal tidligst skje fra 2023 og med en gradvis økning. Unntaket skal ikke gjelde flytrafikk til og fra EU/EØS, eller frakt.

Tirsdag 17. august klokken 09.00 arrangerer Aftenposten/E24 en paneldebatt om grønnvasking i transportsektoren. Følg streamen her, på Aftenposten og E24s nettsider. Med på debatten:

  • Norgessjef for SAS, Kjetil Håbjørg.
  • Sjef for Hurtigruten Norge, Hedda Felin.
  • Anja Bakken Riise, som er leder i Fremtiden i våre hender.

Mer like konkurransevilkår og dyrere billetter

– Widerøe er positive til tiltakene som er foreslått i «Fit for 55».

Det forteller Terje Skram i en e-post til Aftenposten. Han er direktør for strategi og infrastruktur.

– Hvilke konsekvenser vil «Fit for 55» få for dere?

– Dersom særnorske avgifter erstattes av EU-avgifter som gjelder for alle, blir det mer like konkurransevilkår.

I dag har Norge en særnorsk CO2-avgift som gjelder på flyvninger innenriks. Denne er for tiden på 592 kroner pr. tonn CO2, ifølge Widerøe. I tillegg er norsk luftfart en del av EUs kvotesystem.

– Dette er gode virkemidler. Dersom pakken blir vedtatt vil det medføre en harmonisering innen hele EU. Det innebærer at fossilt drivstoff blir dyrere. Samtidig settes det krav om introduksjon av bærekraftig drivstoff.

– Vil dette kunne føre til dyrere billetter?

– Slik vi ser det, vil det føre til dyrere flybilletter. Men det vil nok ramme innenriksflyvninger i noe mindre grad, da det allerede er særnorske avgifter samt krav om innblanding av bærekraftig drivstoff.

Bærekraftig drivstoff og elektriske fly, samt at forurenser skal betale. Det mener Skram er de viktigste virkemidlene for å redusere utslipp fra fly.

– Det er uklart nøyaktig hvordan forslagene i «Fit for 55» kommer til å påvirke luftfarten og Norwegian.

Det skriver Andreas Hjørnholm, som er selskapets presseansvarlig.

Men han mener det er positivt at EU presenterer sine ambisjoner.

– Det er ambisjoner som vi deler fullt ut.

Harmonisering av tiltak

Det er for tidlig å si hvordan «Fit for 55» vil påvirke norsk luftfart. Det mener Lothe i NHO Luftfart. Han legger til at en del av forslagene ikke er spikret.

«Fit for 55»-pakken består av flere elementer, og blir iverksatt gradvis». Det forteller Lothe. Og legger til at det er forutsatt at det Kommisjonen har foreslått, får tilslutning av Rådet og Parlamentet.

«En del av tiltakene som foreslås i EU er også allerede iverksatt i Norge. Noe som gjør at vi antageligvis snakker om en harmonisering av norske tiltak med det som foreslås i EU».

Lothe forklarer at tiltakene som Norge allerede har iverksatt blant annet er en nasjonal CO2-avgift. Og fra 2020 er det krav om innblanding av avansert «bærekraftig» drivstoff på 0,5 prosent. Ambisjonen er at dette skal trappes opp utover 2020-tallet.

«Innblandingskrav i Norge bør settes likt EUs forslag, og likeså en eventuell CO2-avgift. Da vil virkemidlene fungere bedre enn at Norge har egne tiltak».

«Nivået på CO2-avgift, samt omfanget av reduserte gratiskvoter i EUs kvotesystem, blir styrende for eventuelle prisøkninger på flyreiser. Dette er foreløpig uavklart.» Det skriver Lothe. Men han legger til at Norge i utgangspunktet har høye avgifter så det er ikke gitt at en harmonisering med EU uten videre vil få dramatiske utslag.

Lothe i NHO Luftfart vurderer det slik: Virkemidlene i «Fit for 55» kan bidra til utvikling av ny klimateknologi og bedre miljøløsninger for luftfarten.

«Men det er en balansegang å unngå å skattlegge luftfarten så mye at man ikke evner å investere og ta i bruk ny klimateknologi».

Bransjen har foreslått et klimafond for luftfarten, forteller Lothe. Fondet skal være finansiert gjennom CO2-avgifter.

Fondet skal kunne bidra til å fremme produksjon og kommersialisering av blant annet bærekraftig biodrivstoff. Dette skal skje ved at fondet dekker omstillingskostnader.

«Etter bransjens mening er det viktigste å få på plass harmoniserte virkemidler internasjonalt».

Lothe mener at EUs forslag slik sett er et steg i riktig retning.

«Men vi trenger ikke bare «pisk», men også «gulrøtter». Dersom deler av avgiftsinntektene brukes til et fond, vil man helt klart oppnå en raskere vei til målet om å kutte utslipp.»

Les mer:

Les også

Norse Atlantic-sjefen: – Nå er vi der vi vil være

Les også

To millioner flyreiser i juli: – Sommeren ble bedre enn forventet

Les også

E24-podden: Widerøe-sjefen om flykjøp, pandemi og herredømmet på Vestlandet

Publisert: