Strømprisen: Tilsyn kritisk til fastpris-forslag

Konkurransetilsynet er kritisk til et forslag fra Finansdepartementet som skal sikre bedre fastprisavtaler. «Vil kunne virke mot sin hensikt», skriver tilsynet.

Konkurransetilsynet er kritisk til regjeringens skattegrep som skal gi billigere fastprisavtaler, og sår tvil ved effekten av forslaget.
Publisert:

Det kommer frem på Konkurransetilsynets nettsider.

Tidligere i år varslet regjeringen skattegrep som skal sikre billigere fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger.

Nå er disse på høring med frist 1. september, og Konkurransetilsynet har sendt et kritisk innspill.

«Konkurransetilsynet mener endringene vil kunne virke mot sin hensikt og at norske strømkunder risikerer å få et dårligere tilbud», skriver tilsynet på sine nettsider.

Kraftselskaper tilbyr allerede fastpriser, men i teorien er disse fastprisene høyere enn nødvendig fordi produsentene må ta høyde for at skatten svinger med strømprisene.

Skatteendringen regjeringen har foreslått vil gjøre til at kraftprodusentene betaler skatt ut fra den strømprisen de tilbyr i avtalene, mens skatten i dag er basert på markedsprisen, som svinger mye.

Grepet skal gi lavere risiko for kraftbransjen, så aktørene kan tilby billigere fastpriskontrakter.

«Hensikten med forslaget er å legge til rette for økt forutsigbarhet for sluttbrukere som ønsker det, og et bedre tilbud av fastprisavtaler vil gi økt konkurranse og bedre valgmuligheter», skriver Finansdepartementet i høringsbrevet.

PS! Bare 5,2 prosent av husholdningene og 3,7 prosent av tjenesteytende næringer hadde fastprisavtaler på strøm ved utgangen av første kvartal i år, ifølge Finansdepartementet.

Les på E24+

Dette kan være konsekvensene av makspris på strøm

Kritisk til maksimalt påslag

Konkurransetilsynet er i utgangspunktet positive til endringen, fordi den kan gi kraftprodusentene bedre grunn til å tilby fastpriskontrakter. Men tilsynet mener høringsbrevet i for liten grad belyser om dette faktisk vil skje.

Tilsynet liker ikke forslaget om å begrense påslaget til strømselskapene. Dette er aktører som kjøper strøm fra kraftprodusentene og selger den videre til deg.

Regjeringen legger opp til at strømselskapene maksimalt kan ta 0,5 øre i påslag når de tilbyr fastpriskontrakter til kundene. Men dette kan gi dårligere fastprisavtaler, mener tilsynet. Det etterlyser en vurdering av hvordan regjeringen kom frem til dette tallet.

Et for lavt påslag kan gjøre det ulønnsomt for strømselskapene å tilby slike avtaler, mens et for høyt påslag vil kunne gjøre avtalene dyrere enn det de ellers kunne ha vært hvis konkurransen fikk fungere fritt, mener tilsynet.

«Konkurransetilsynet savner en vurdering av om de foreslåtte endringene faktisk vil kunne bidra til et bedre tilbud av fastprisavtaler», skriver Konkurransetilsynet i sitt høringsinnspill.

Hvis påslaget er for lavt, risikerer man at bare det mest effektive strømselskapet være interessert i å tilby fastpris til kundene, påpeker tilsynet.

«Det er heller ikke sikkert at den mest effektive aktøren vil tilby dette. Den vil da uansett ha begrensede incentiver til å presse produsentene til å tilby lavere priser og vil heller ønske å få kunder til å inngå andre, mer lønnsomme avtaletyper», skriver Konkurransetilsynet.

Les også

Vedum med nye strømtiltak: Vil gjøre fastpris billigere

Sår tvil om effekten

Det er først og fremst utsiktene til strømprisene fremover som avgjør hvor gunstige fastpriser aktørene kan tilby, påpeker tilsynet.

«Siden usikkerheten om fremtidig prisnivå er stor, er det etter tilsynets oppfatning lite trolig at de foreslåtte endringene i beregning av grunnrenteskatten vil være egnet til å løse dagens situasjon med høye strømpriser», skriver Konkurransetilsynet.

«Dessuten påpekes det i høringsnotatet at kontraktsunntaket vil medføre økte administrative kostnader for Skatteetaten», skriver tilsynet.

Tilsynet skriver at det er vanskelig å vite hvilken effekt forslaget vil kunne få.

«Konkurransetilsynet er åpen for at foreslåtte endringer i grunnrenteskatten kan bidra til at produsentene tilbyr større volum av kraft til fastpris og lavere priser, men det er uklart hvor stor denne effekten vil være», skriver tilsynet.

E24 har bedt regjeringen om en kommentar til kritikken.

«Høringsfristen er i dag, 1. september 2022. Når alle høringsinnspillene er mottatt, vil regjeringen gå grundig gjennom dem og gjøre en helhetlig vurdering av forslaget», skriver Finansdepartementet i en e-post til E24.

– Lite trolig

«Endringen som er foreslått vil trolig ikke avhjelpe dagens situasjon med høye strømpriser, og i verste fall kan strømkundene få et dårligere tilbud av fastprisavtaler», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Kundene kan neppe vente seg gunstige fastprisavtaler med det første, påpeker tilsynet.

– Ettersom det forventes høye priser også i tiden fremover, er det lite trolig at det vil bli tilbudt gunstige fastprisavtaler, selv om de foreslåtte endringene i skattereglene skulle tre i kraft, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet.

Publisert: