IEA etterlyser grønt taktskifte: – Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov

For lave investeringer i energi gir risiko for turbulens i energimarkedene, advarer IEA i sin årlige World Energy Outlook-rapport. – Investeringene i omstilling til ren energi er langt unna det som trengs, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Direktør Fatih Birol i Det internasjonale energibyrået (IEA), her fra Equinors høstkonferanse i Oslo i 2019.
Publisert:

Det internasjonale energibyrået (IEA) gir råd til OECD-landene om energispørsmål, og gir også ut den årlige «energibibelen» World Energy Outlook.

I 2021-utgaven understreker IEA at verden fortsatt er langt unna en bane hvor den kan nå klimamålene fra Parisavtalen.

Årets utgave av rapporten sammenfaller med økende energietterspørsel og skyhøye priser på viktige energikilder som naturgass og kull. Også oljeprisen har skutt i været.

Dette gir rekordinntekter for Norge, men for importører gir det høye importregninger og usikkerhet.

IEA har flere ganger varslet om at manglende investeringer i energiforsyningen kan skape problemer. Globale olje- og gassinvesteringer dalte etter oljeprisfallet i 2014–2016 og coronakrisen i 2020, og markedet er ifølge IEA innrettet på at etterspørselen skal holde seg stabil eller falle fremover. Og det går for sakte med grønne alternativer.

– Det er en gryende risiko for mer turbulens i globale energimarkeder, sier IEA-sjef Dr. Fatih Birol i en melding.

– Vi investerer ikke nok til å møte fremtidens energibehov, og usikkerheten legger opp til en volatil periode fremover. Måten å håndtere dette misforholdet på er helt klart gjennom en betydelig økning i investeringene i ren energi, på tvers av teknologier og i alle markeder. Men dette må skje raskt, sier Birol.

Les også

Gassprisene fortsetter oppover: – Desperat etterspørsel etter norsk gasseksport

Selv om verdens investeringer i fornybar energi som solkraft og vindkraft fortsetter å øke, og det brukes mye penger på elbiler, batterier og hydrogen, er det så langt ikke nok til å erstatte verdens omfattende forbruk av fossil energi, ifølge IEA-rapporten.

Byrået kom allerede i mai med en oppsiktsvekkende rapport om hva som skal til for å senke energiutslippene til netto null i 2050. Hvis verden firedobler de årlige investeringene i fornybar energi til 630 gigawatt sol i året og 390 gigawatt vindkraft i året innen 2030, er det ikke behov for ny olje og gass, påpekte rapporten.

«Energiomstilling kan dempe prissjokkene på råvarer, hvis forbrukerne kan få hjelp til å håndtere investeringene i endringene», skriver IEA i World Energy Outlook 2021.

Les også

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Håndbok til viktig klimamøte

Som i kriseåret 2020 kommer IEA-rapporten en måned tidligere enn vanlig. Dette årets utgave er utformet som en håndbok for klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, som skal bidra til at verden når klimamålene i Parisavtalen.

– Verdens sterkt oppmuntrende omstilling til ren energi støter mot de fossile brenslenes vedvarende posisjon i energisystemene våre, sier Birol.

– Regjeringene må løse dette på COP26 ved å gi klare og utvetydige signaler om at de vil oppskalere rene og robuste teknologier. De sosiale og økonomiske fordelene ved å trappe opp omstillingen er store, og kostnadene ved å ikke gjøre noe er enorme, sier Birol.

Rapporten viser til fire ulike scenarioer for den globale energiforsyningen, som anslagsvis vil føre til en global oppvarming på henholdsvis 1,5 grader, 1,65 grader, 2,1 grader eller 2,6 grader.

IEA understreker at det også er store muligheter i det grønne skiftet, og trekker frem at vindturbiner, solcellepaneler, batterier, elektrolysører og brenselceller kan bli et marked på over 1.000 milliarder dollar i året innen 2050. Det er sammenlignbart med dagens oljemarked, påpeker byrået.

Les også

Nye IEA-anslag kan påvirke Equinors regnestykker: – Tester porteføljen vår på flere scenarioer

Oljen faller i alle scenarioer

For første gang legger IEA frem en World Energy Outlook-rapport der alle scenarioene anslår at oljeetterspørselen vil toppe seg og falle i løpet av de neste tiårene.

Det er imidlertid stor forskjell på nivået i de ulike scenarioene. Hvis verden fortsetter med dagens grep for å nå målene (Steps-scenarioet), antas oljeetterspørselen å stige fra dagens 100 millioner fat per dag til en topp på 104 millioner fat per dag rundt midten av 2030-tallet, før den faller svakt frem mot 2050, anslår IEA.

I scenarioet med netto nullutslipp anslår IEA at etterspørselen faller til 25 millioner fat per dag i 2050 i . I Announced Pledges-scenarioet anslås den å falle til 75 millioner fat per dag i 2050.

Oljebransjen står overfor stor usikkerhet når det gjelder prisutsiktene. IEAs anslag for oljeprisen i 2030 varierer fra 77 dollar fatet i Steps-scenarioet (hvor dagens tiltak videreføres) til bare 36 dollar fatet i NZE-scenarioet (som legger opp til netto nullutslipp i midten av dette århundret).

Oljeprisanslagene for 2050 varierer mellom 24 dollar fatet i scenarioet for netto nullutslipp og 88 dollar fatet i Steps-scenarioet.

Advarer: Etterspørselen må kuttes

Det vakte oppsikt da IEA i mai la frem et veikart som viste at det ikke trengs nye olje- og gassprosjekter hvis verden omstiller raskt nok til å nå målet om nullutslipp i 2050. Men IEA har noen trøstende ord til oljenæringen.

«Selv om det ikke trengs noen nye olje- og gassfelt i NZE-scenarioet, betyr det ikke at det å begrense investeringer i nye felt vil lede til den omstillingen som beskrives i NZE», skriver IEA.

«Hvis etterspørselen holder seg høy, vil lavere investeringer føre til for lavt tilbud i årene som kommer, og dette ville føre til høyere og mer volatile priser. Derfor er et sterkt politisk løft for å kutte olje- og gassetterspørselen i linje med NZE en nøkkel for å få til store kutt i utslippene og unngå risikoen for et stramt marked», skriver IEA.

Hvis dagens politikk fortsetter (Steps) vil oljeetterspørselen fortsette å stige frem mot 2030 og først toppe seg på 104 millioner fat per dag på midten av 2030-tallet, anslår IEA. Hvis verdens stater holder sine løfter vil den flate ut i samme periode. En massiv investering i grønne løsninger for å nå nullutslipp i 2050 vil kunne føre til kraftig fall i etterspørselen fra i dag og frem til 2030, anslår IEA.

Dette er IEAs scenarioer

Rapporten fra IEA beskriver fire ulike scenarioer for verdens energiforsyning:

  • Netto nullutslipp i 2050 (NZE): En rapport fra mai utforsket hva som skal til for å sikre netto nullutslipp i 2050, som er i tråd med målet i Parisavtalen fra 2015 om å begrense global oppvarming til ned mot 1,5 grader. Dette scenarioet legger blant annet opp til en dramatisk oppskalering av investeringene i vind- og solkraft
  • Stated Policies (Steps): Dette scenarioet legger til grunn dagens klima- og energipolitikk, som er anslått å føre til global temperaturøkning på 2,6 grader over førindustrielt nivå i år 2100. Her vil nesten all vekst i energibruk komme fra lavutslippskilder, men da holder de årlige utslippene seg rundt dagens nivå
  • Announced Pledges (APS): Dagens løfter om netto nullutslipp fra ulike land blir gjennomført slik planene ser ut nå. Forbruket av fossil energi når toppen i 2025, og CO2-utslippene faller med 40 prosent innen 2040. Dette gir en temperaturøkning på 2,1 grader i år 2100, godt over målet i Parisavtalen
  • Sustainable Development Scenario (SDS): Et slags mellomscenario hvor verden investerer mye i ren energi og landene når sine løfter om netto nullutslipp, men global oppvarming ender på 1,65 grader i 2050

IEA understreker at dagens løfter fra ulike land bare vil kutte utslippene med 20 prosent av det som er nødvendig innen 2030 for at verden skal være på vei mot nullutslipp i 2050.

– Å gå den veien krever at investeringer i rene energiprosjekter og infrastruktur mer enn tredobler seg det neste tiåret, sier Birol.

– Rundt 70 prosent av disse investeringene må skje i fremvoksende økonomer og u-land, der finansieringen er begrenset og kapital er inntil syv ganger dyrere enn i industrilandene, sier han.

Hvis dagens politikk fortsetter (Steps) vil utslippene ligge nokså flatt frem mot 2050 og temperaturen stige md 2,6 grader i år 2100, ifølge IEA. I den andre enden legger nullutslippsscenarioet opp til at utslippene er netto null i 2050 og at temperaturøkningen begrenses til ned mot 1,5 grader.
Les også

Kina stanser kullfinansiering i utlandet: – Beste klimanyhet på mange år

Les også

Råvareanalytiker foreslår 100 mrd. i året til havvind: – Vi må tenke mye, mye større

Les på E24+

(+) Usikkerhet om ny olje og gass: Dette må du vite om IEAs sjokkrapport

Les på E24+

(+) Equinor mener verden ennå kan trenge nye norske oljefelt

Les også

IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato

Les også

Mer politisk brudulje om IEA-rapport: – Henger ikke på greip

Les også

Fersk IEA-rapport: Ser tegn til at oljebransjen omstiller

Les også

Høyeste oljepris på over to år: Sammenlignet IEA-rapport med «La La Land»

Publisert: