Fersk klimarapport: Oljeselskapene gjør for lite

Produktene deres bidrar til enorme klimautslipp, men bare én prosent av oljeselskapenes investeringer går til lavutslippsteknologi, ifølge en fersk rapport.

BEST I KLASSEN: En fersk rapport fra CDP viser at globale oljeselskaper bare bruker drøye én prosent av investeringene sine på lavutslippsteknologi, men de europeiske selskapene er flinkest i klassen. Equinor, her ved konsernsjef Eldar Sætre, gjør aller mest for å omstille seg til lavutslippssamfunnet, men også det norske statsoljeselskapet har en vei å gå, ifølge CDP.
Publisert:

Olje- og gassprodusenter gjør for lite for å tilpasse seg overgangen til lavutslippssamfunnet, konkluderer en fersk rapport fra Carbon Disclosure Project.

Rapporten følger i fotsporene til et lignende arbeid fra 2016, og sammenligner 24 utvalgte oljeselskaper for å måle hvem som er ledende og hvem som henger etter i arbeidet med å tilpasse seg nye klimakrav.

CDP støttes av en rekke store, globale investorer og er en sentral kilde til kunnskap om selskapers utslipp. Rundt 6.300 selskaper leverer informasjon om utslipp og lignende til CDPs databaser.

Oljebransjens investeringer i lavutslippsteknologi utgjør bare 1,3 prosent av årets investeringer. Selv de aller beste selskapene bruker bare syv prosent av de årlige investeringene sine på lavutslippsteknologi, konkluderer CDP.

Dette betyr at det aller meste av av pengebruken deres fortsatt går til fossil energi som bidrar til store klimautslipp. Men bransjen er under press for å øke innsatsen innen lavutslippsteknologi, ifølge CDP.

– Vi har sett store endringer siden vi gjorde forrige rapport for to år siden. Det er mye press fra investorer i form av stemmegivning på generalforsamlinger, sier senioranalytiker Luke Fletcher i CDP til E24.

Han sier at de europeiske olje- og gasskjempene har gjort mer for å diversifisere sin aktivitet enn tilsvarende selskaper andre steder i verden.

– Samlet bruker selskapene anslagsvis 1,3 prosent av sine investeringer på lavutslippsteknologi. Men jeg vil fremheve at de europeiske selskapene mer er i området 3-7 prosent. For eksempel bruker Shell 1-2 milliarder dollar eller 4-7 prosent på lavutslippsteknologi, og Equinor 5-6 prosent, sier han.

– Equinor har også et mål om 15-20 prosent innen 2030, så de har endret seg, og det er også navneskiftet et symbol på. Men mange mener nok at de kan legge om enda fortere, sier Fletcher.

Nye investorkrav

Nedturen i oljeprisen de siste årene har vist at selskapene er sårbare for endringer, og stadig flere investorer krever at selskapene rapporterer om sin klimarisiko. Det norske Oljefondet var blant investorene som i fjor tvang Exxon til å stressteste sin portefølje for klimarelatert risiko.

Så langt fastholder likevel oljeselskapene at det vil være bruk for olje og gass i mange tiår, og at de må fortsette å investere størsteparten av pengene sine i olje og gass for å unngå kraftige produksjonsfall.

I Equinors årlige «Energy Perspectives»-rapport sier selskapet at selv et drastisk fall i oljeforbruket frem til 2050 vil kreve enorme investeringer i ny olje og gass, fordi produksjonen i dagens felt av naturlige grunner faller med opptil seks prosent årlig.

«Et årlig produksjonsfall på seks prosent gir et behov for å sikre leveranser av 480 milliarder fat fra nye kilder – 30 prosent mer enn hele Opecs leveranser de siste 35 årene», skrev Equinor i årets rapport.

Equinor best i klassen

Rapporten fra CDP trekker frem Equinor og andre europeiske olje- og gasselskaper som lyspunkter i en sektor som totalt bidrar til utslipp av 17 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, av verdens totale energirelaterte CO2-utslipp på rundt 32 milliarder tonn.

Equinor står som i forrige rapport helt i spissen for de 24 olje- og gasselskapene som er omtalt. Selskapet regnes som det som gjør mest for å tilpasse seg lavkarbonsamfunnet, blant annet på grunn av lave utslipp per produserte enhet, betydelige investeringer i fornybart og selskapets klimaanalyser, ifølge CDP.

– For eksempel la Equinor frem en analyse av nettoverdien av selskapets eiendeler i et togradersscenario, som var rundt 13 prosent lavere enn i basisscenarioet. Men sektoren som helhet har lang vei igjen å gå, sier Fletcher.

Han har også noen innvendinger til at Equinor ikke har satt seg mål om utslippskutt etter «Scope 3», det vil si en definisjon av utslipp som også omfatter kundenes bruk av oljen og gassen – i tillegg til utslippene fra selve produksjonen.

– Equinor topper vår liste, men i motsetning til Total, Repsol og Shell har ikke selskapet satt seg noen utslippsreduksjon som også gjelder «Scope 3»-utslipp. De gjør det godt på andre områder, men på dette området er ikke selskapets mål like ambisiøst som hos Total, Repsol og Shell, sier han.

Europa går foran

Blant oljeselskapene har det lenge vært et markant skille mellom Europa og USA, hvor de europeiske er mest opptatt av utslippsreduksjoner og omstilling til fornybar energi.

I tillegg til Equinor rangeres også Total, Shell og Eni høyt for sin klimastrategi. Blant selskapene som satser minst på lavutslippssamfunnet er selskaper som kinesiske CNOOC, Rosneft og Marathon Oil, ifølge CDP.

– Tyder tallene på at oljeselskapene ikke er dem som skal lede oss inn i en ny æra?

– Noen av selskapene vil klare omstillingen, men jeg tror ikke alle vil klare det. Du har integrerte selskaper og oppstrømsselskaper innen leting og produksjon som kanskje har mindre insentiv til å gå inn i fornybar energi og nedstrømsvirksomhet, sier Fletcher.

– Utfordringen er hvilken rolle disse selskapene kan spille etter FNs klimapanels 1,5-gradersrapport og det potensielle behovet for å ha netto nullutslipp i 2050. Noen av dem vil gå mer over på gass med mindre utslipp, og 10 av disse selskapene er involvert i fangst og lagring av CO2. Det kan også bli en viktig faktor for å sikre disse selskapenes «lisens til å drive», sier han.

Bruker mer på fornybart

Equinor og andre oljeselskaper bruker mye mer penger på fornybar energi enn før, blant annet fordi kraftig fallende kostnader har gjort sol- og vindkraft mer konkurransedyktig mot fossil energi.

Les mer: – Energiomstilling er det heteste temaet i industrien nå

Siden 2016 har oljebransjen gjort 148 investeringer på til sammen 22 milliarder dollar (186 milliarder kroner) i fornybar energi og fangst og lagring av CO2, ifølge CDP.

Til sammenligning har investeringene i olje og gass ligget på mellom 400 og 800 milliarder dollar årlig, sier CDP.

Fem av de 24 selskapene, inkludert Equinor, har solgt seg ut av oljesand. 15 av de 24 oljeselskapene har satt seg mål om utslippsreduksjoner, og Repsol, Shell og Total er de mest ambisiøse, påpeker rapporten.

TOPPER LISTEN: Norske Equinor topper listen blant 24 oljeselskaper over dem som gjør mest for å omstille seg til et lavkarbonsamfunn. Det viser en fersk rangering fra organisasjonen CDP, som jobber for åpenhet om klima og blant annet samler utslippsdata fra 6.300 selskaper.
Publisert:

Her kan du lese mer om