Bensinprisen på nær samme nivå som før oljeprisfallet:
Noen tar seg bedre betalt

Analytikerne peker på at raffineriene har økt marginene sine, men det er trolig ikke hele forklaringen.

Publisert:

I dag møter finansminister Siv Jensen bensinbransjen. Hun vil ha svar på hvorfor bensinprisene holder seg såpass høyt til tross for det kraftige fallet man har sett i oljeprisen det siste året.

E24 har tatt utgangspunkt i historiske bensin- og oljeprisdata og laget en grafisk fremstilling som tydelig viser at forholdet mellom bensinprisen og oljeprisen har blitt svakere det siste året. Bensinprisen holder seg sterk, i lys av fallet i oljeprisen.

For å fjerne valutaeffekter, grunnet styrkelsen av dollaren, har ikke oljeprisen falt like kraftig målt i kroner, har vi regnet om gjennomsnittlig oljepris per måned fra dollar til kroner. Vi har også laget en graf for bensinprisen eksklusive avgifter og merverdiavgift, for å få et best mulig sammenligningsgrunnlag.

På nær samme nivå som før oljeprisfallet

Du kan selve sammenligne i grafen overfor, men vi tar likevel frem noen eksempler:

Oljeprisen lå i snitt på 666 kroner per fat i februar i fjor, mot 446 kroner per fat i februar i år – en nedgang på 33 prosent.

I samme periode falt bensinprisen, eksklusive mva. og avgifter, fra 6,04 kroner til 5,06 kroner – en nedgang på 16 prosent.

Altså bare halvparten av hva oljeprisen falt.

Inkluderer man avgifter og mva., som riktignok forstyrrer bildet noe, blir prisnedgangen på bare 8 prosent.

Den høyeste gjennomsnittlige oljeprisen i fjor så man i juni, da lå den på 677 kroner per fat – kort tid før oljeprisnedgangen startet. Bensinprisen, eks. mva. og avgifter, lå da på 6,20 kroner.

I juli år, siste måned vi har tall for, har oljeprisen i snitt ligget på 460 kroner per fat, mens bensinprisen har vært på 6,10 kroner – altså tilnærmet det samme som før oljeprisnedgangen.

Inkluderer man avgiftene og mva. er også prisen nær uendret.

Les også

Bensinkjedene mener staten må skylde på seg selv: Siv svarer med å kalle dem inn på teppet igjen

– Betydelig bedre marginer

Så hva er forklaringen?

Noen har fått bedre fortjeneste på bensinsalget. Det er i to ledd det kan skje, enten at oljeraffineriene tar seg bedre betalt for bensinen de selger, eller at stasjonene tar seg bedre betalt enn før.

Flere av analytikerne E24 har vært i kontakt med peker på at det er gode tider for raffineriene, som har økt marginene sine.

TYDER PÅ STØRRE MARGINER HOS DISTRIBUTØRENE: Torbjørn Kjus, oljeanalytiker hos DNB Markets.

– Ja, raffineriene har en betydelig bedre margin enn i fjor, sier oljeanalytiker DNB Markets, Torbjørn Kjus til E24.

Men ifølge Kjus ligger ikke alt hos raffineriene, og han tror at også bensinkjedene tar seg bedre betalt.

– Ettersom bensinpriser i kroner også har falt på grossistnivå før mva. og avgifter, ikke like mye som råolje men det er et fall, så tyder det på at også distributørleddet har tatt en større margin.

Ifølge Kjus sine beregninger burde bensinprisen, altså pumpeprisen – inkludert avgifter og mva. og hensyntatt økte marginer hos raffineriene, vært 1-1,50 kroner lavere enn det den er i dag.

Konkurransetilsynet slo nylig fast at det er et stilltiende samarbeid blant de fire store bensinselskapene og at selskapene klarer å etablere to pristopper i uken, ved at bensinkjedene opptrer på samme måte.

– Vi kan ikke se at kjedene i dag drivere ulovlig prissamarbeid, men måten prisene settes på, er uheldig for konkurransen og uheldig for forbrukeren, sier Konkurransetilsynets direktør, Christine Meyer, til E24.

Raffineriproblemer

Hos Nordea peker Thina Saltvedt raffineriene som en av årsakene til de sterke bensinprisene.

– En av årsakene til at bensinprisen har falt mindre enn råoljeprisen er raffineriproblemer i USA og lavere bensinpriser som har gitt en god økning i etterspørselen etter bensin i USA, sier Saltvedt.

Det har ifølge Saltvedt i sin tur ført til økt amerikansk etterspørsel etter bensin fra europeiske raffinerier.

– Og dermed ført til bensinprisene på det europeiske markedet har falt mindre enn råoljeprisen, sier analytikeren.

– Raffineriene i Europa har til endring hatt gode tider i år, ettersom de kan kjøpe inn råolje billig og selge den med en god margin som følge av raffineriproblemene i USA.

Les også

Bensinbransjen svarte Jensen og Mæland med denne grafen

– Det vil uansett bli veldig interessant å se hva som kommer ut av dagens møte. Bensinkjedenes system i Norge der de setter opp prisene to ganger i uken fremstår som noe pussig, og er trolig ikke til fordel for forbrukerne, sier Saltvedt.

God bensinetterspørsel

Også i SEB peker man på at raffineriene nå tjener mer.

– I perioder prises bensin til stor spread mot råolje. Det har vært tilfelle i år. Så oljeprisen har falt en god del mer enn bensinprisen, sier Bjarne Schieldrop, sjefstrateg for råvarer i SEB, til E24.

– Det skyldes flere forhold. Det ene er kjøresesongen i USA (ferietid med økt kjøring journ.anm.), som øker etterspørselen etter bensin. Det andre er at raffinerikapasiteten i USA har vært begrenset. Flere raffinerier som var planlagt at skulle være i drift har ikke kommet på enda. Kapasiteten kombinert med en god etterspørsel etter bensin har gjort at markedet har drevet opp prisene, sier Schieldrop videre.

Schieldrop tror at bensinprisen etter hvert vil komme mer ned, da kjøresesongen går mot slutten og man får mer raffinerikapasitet utover året.

Den grafiske fremstillingen viser historiske månedlige gjennomsnittlige bensinpriser og oljepriser basert på data fra SSB. Oljeprisen har blitt omregnet til kroner, for å fjerne valutaeffekten, og få et mer riktig sammenligningsgrunnlag. Det er gjort basert på månedlige gjennomsnittlige kurser for dollaren – hentet fra Norges Bank.

For å fjerne effekten avgiftsendringer og mva. har på prisen, har vi laget en graf eksklusive dette.

Les også

Joars bensinstasjon har fastpris hele uken

Les også

NHH-professor: – Dette har vi sett over lang tid

Les også

Konkurransetilsynet griper inn i drivstoffmarkedet

Publisert: