Forskere mener de har løst verdens problemer

Italienere påstår de har løsningen. Norske eksperter er spente, men skeptiske.

<p>SETT OVENFRA: Dette bildet er tatt fra den internasjonale romfartsstasjonen, og viser USAs Midtvesten på nattetid.</p><p> </p>

SETT OVENFRA: Dette bildet er tatt fra den internasjonale romfartsstasjonen, og viser USAs Midtvesten på nattetid.

 

Italienerne Andrea Rossi og Sergio Focardi hevder å ha lykkes med å igangsette kunstige fusjonsprosesser. Men så langt er det få som tror på dem.

Kjernefysisk fusjon er en prosess der flere atomkjerner smeltes sammen til en tyngre atomkjerne. Ved sammensmeltingen frigjøres eller opptas enorme mengder energi.

Fusjonsprosesser foregår normalt ved flere millioner grader. Mange fysikere har håpet at det er mulig å igangsette en kontrollert fusjonsprosess ved romtemperatur og atmosfæretrykk; en såkalt kaldfusjonsprosess.

Det er nettopp dette italienerne bak E-Cat (Energy Catalyzer) påstår å ha oppnådd. Flere og flere fysikere har fått øynene opp for det påståtte gjennombruddet.

Norske fysikere E24 har snakket med synes det er spennende at det angivelige gjennombruddet ennå ikke er motbevist. Like fullt forholder de seg skeptiske og avventende inntil teknologien er bevist.

- Løsningen på energi- og klimakrisen

E24 har også snakket med økonomistipendiat Ingrid Krüger og professor i statsvitenskap, Dag Harald Claes, vedrørende konsekvenser av en eventuell vellykket E-Cat-innovasjon. Begge har spesialisert seg innen energisektoren og holder til ved Universitetet i Oslo.

- Innovasjonen ville bidratt til å løse mye av verdens energiproblemer og påført verdensøkonomien et betydelig positivt sjokk, kommenter Claes.

Nedenfor kan du se en video fra en presentasjon av E-Cat. Videoen er laget av støttespillere til prosjektet (saken fortsetter under videoen).

Den amerikanske miljøøkonomen William Nordhaus har anslått at knappheten på ikke-fornybare naturressurser begrenser veksten i verdensøkonomien med 0,25 prosent hvert år. I så måte utgjør energiressurser som gass, kull og olje de mest vesentlige naturressursene.

Ved et fusjonsteknologisk gjennombrudd ville Marion King Huberts «Peak Oil»-scenario med ett virke mindre skremmende. Teorien går ut på at oljen er i ferd med å ta slutt. Den påfølgende mankoen på olje vil deretter kunne sende verdensøkonomien inn i en resesjon uten sidestykke i verdenshistorien.

Fallende priser

Verdens avhengighet av fossilt brensel ville ifølge ekspertene blitt langt mindre ved et E-Cat-gjennombrudd. På sikt ville prisen på elektrisitet falt som en stein til glede for næringsliv og husholdninger verden over. I neste omgang ville drivstoffprisene fulgt etter.

Gjennom mindre bruk av fossilt brensel, ville vi også sett en betydelig reduksjon i verdens CO2-utslipp. Dette ville igjen minket sjansen for en eventuell klimakrise betraktelig.

De italienske forskerne bak E-Cat promoterer produktet sitt som en løsning på både energi- og klimakrisen, uten å gå veldig nøye inn på de økonomiske mekanismene.

- Ville hjulpet Europa ut av gjeldskrisen

Et reelt E-Cat-gjennombrudd ville dessuten kunne bidratt mye til å løse gjeldskrisene i europeiske og andre vestlige land.

Vesentlig billigere energi og økonomisk oppgang i omverden ville gitt en sårt trengt drahjelp til gjeldstyngede økonomier, blant annet i Sør-Europa.

Økonomistipendiat Krüger kommenterer:

- En billigere, alternativ energikilde vil virket positivt på den økonomiske aktiviteten i oljeimporterende land. Dette ville vært særlig viktig for den gjeldstyngede Eurosonen.

SKEPTISK: Er det en revolusjon eller en svindel? Så langt er det få som våger å være annet enn skeptisk.
SKEPTISK: Er det en revolusjon eller en svindel? Så langt er det få som våger å være annet enn skeptisk.

Et eventuelt fusjonsteknologisk gjennombrudd kan neppe komme på noe særlig tidspunkt for EU enn nå. Riktignok ville det tatt flere år før kommersielle fusjonskraftverk står klare til drift, men trolig ville fortvilelsen i markedene langt på vei blitt erstattet med ny optimisme.

- Jeg tror det ville tatt mange år før vi en eventuell fusjonsenergi slår inn på energimarkedene. Like fullt ville det skapt ny optimisme i den europeiske økonomien, så vel som verdensøkonomien mer generelt, bemerker professor Claes.

Det er imidlertid land hvor et E-Cat-gjennombrudd også ville hatt negative konsekvenser. Dette gjelder først og fremst nasjoner som eksporterer fossilt brensel, deriblant Norge og arabiske land.

Krüger sier at dersom de italieneske innovatørene holder det de lover, ville det hatt en negativ effekt på norsk oljenæring, gjennom redusert etterspørsel og lavere investeringer.

Professor Claes påpeker på sin side at et reelt E-Cat-gjennombrudd ville innebåret en endring i verdens maktbalanse i Russland og Saudi-Arabias disfavør.

- Ville vunnet mange nobelpriser på en gang

Fusjonsprosessen italienerne angivelig har lykkes med går ut på å fusjonere nikkel og hydrogen til kobber. Fusjonsprosesser frigjør enorme mengder energi – spesielt når tyngre grunnstoffer som nikkel er involvert.

- Dersom dette faktisk stemmer, ville innovatørene vinne mange nobelpriser på en gang, både for den revolusjonerende teknologien og bidraget til å løse verdens problemer, sier stipendiat Sunniva Rose, en ekspert innen kjernefysikk ved Universitetet i Oslo.

Reaktorens utforming holdes foreløpig skjult for offentligheten. Flere inviterte svenske og italienske forskere har latt seg overbevise av teknologien. De fleste norske fysikerne forholder seg foreløpig avventende.

- Det norske kjernefysiske miljøet er avventende, men vi følger utviklingen med spenning. Mange har ropt «ulv, ulv» om kaldfusjon tidligere, så holdningene i fagmiljøet er ganske skeptisk, sier Rose.

Åpne om prosessen
I motsetning fra tidligere påståtte gjennombrudd på kaldfusjonfronten har E-Cat-innovatørene vært relativt åpne om prosessen.

I slutten av forrige måned skal en ukjent kunde ha kjøpt en protoype av katalysatoren etter et forsøk med flere inviterte forskere. Maskinen skal ha hatt gitt bortimot 500 kW per time over fem timer. Dette var knapt halvparten av hva E-Cat-innovatørene hadde lovet, men likevel nok til at kunden skal ha vært fornøyd.

Rose sier det er vanskelig å ta stilling til teknologien, så lenge man ikke kjenner katalysatorens struktur. E-Cat har tatt patent på teknologien, men sier de ikke vil røpe boksens innhold, før et større fusjonskraftverk er under utvikling.

E-Cat melder nå at de søker nye investorer for å kunne gjøre nettopp dette.

- Investorer vil løpe en stor risiko for å bli skuffet, men ved suksess blir de trolig styrtrike, avslutter Rose overfor E24.

På forsiden nå