Oljeministeren klar med årets lisensrunde: Lyser ut 90 nye blokker

Oljeministeren fortsetter å gi gass i oljepolitikken og er nå klar for å lyse ut nye blokker i årets lisensrunde – TFO 2019.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) avbildet på Johan Sverdrup-feltet i oktober i fjor.

Foto: Carina Johansen NTB scanpix
Publisert:,

Onsdag melder Olje- og energidepartementet at de nå lyser ut TFO 2019, som er én av to ordninger for å tildele lisenser på norsk sokkel.

Mens konsesjonsrundene åpner helt nye områder, gjennomføres de også sjeldnere. Siden 2003 har man i tillegg gjennomført årlige lisenstildelinger i åpnede områder, kalt TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder).

Etter at årets runde ble lagt ut på høring i mars er det nå klart hvor oljeselskapene kan søke. Fristen for å gjøre det er 27. august, og så vil det trolig bli klart i januar hvem som faktisk får lisenser i årets runde.

På samme måte som tidligere år utvider man også i år TFO-området. Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg tilbyr nå totalt 90 nye blokker som oljeselskapene kan søke om.

De nye blokkene er fordelt mellom 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

Til sammenligning utvidet man TFO-området med 75 blokker i TFO 2017 og 103 blokker i TFO 2018. I fjorårets runde besto utvidelsen av 47 nye blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet. TFO 2018 endte med en tildelingsrekord på 83 lisenser, fordelt over 37 Nordsjøen, 32 i Norskehavet og 14 i Barentshavet.

Oljenæringen fornøyd

Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) er svært fornøyd med å kunne utlyse lisenser i år også. At oljeselskapene stadig får jevn tilgang på areal å lete i på norsk sokkel mener Freiberg er «en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk».

– Jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier Freiberg og fortsetter:

– Gjennom utvidelsen av TFO-området legger vi til rette for effektiv utforskning av større deler av norsk sokkel, inklusive i Barentshavet. Utvidelsen vil gi selskapene tilgang på nye muligheter som vil kunne bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, også i nord fortsetter Freiberg.

Både miljøbevegelsen og fiskere er kritiske til det som er foreslått i årets lisensrunde, men i oljenæringen er de fornøyd:

– Minst 225.000 arbeidsplasser i Norge er avhengig av petroleumsvirksomheten. Regjeringens utlysning av nye letelisenser er et viktig bidrag til å opprettholde arbeidsplassene og gi mer verdiskaping, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

Schjøtt-Pedersen peker på at det fortsatt er store ressurser som ennå ikke er funnet på norsk sokkel, og han peker på at gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen først ble funnet etter at flere hadde prøvd seg.

Det er imidlertid et annet sted der han har størst tro på nye funn:

– De største mulighetene ligger i nord. Her er det allerede nå sterk leteaktivitet. I TFO 2019 legger regjeringen opp til at dette skal fortsette, da kan vi håpe på funn som fører til gode utbyggingsløsninger og økt verdiskaping i nord, sier Schjøtt-Pedersen.

Fiskere vil ikke åpne øst i Barentshavet

Det har kommet flere innvendinger mot årets lisensrunde, men regjeringen har valgt å utvide området med 90 blokker, det samme som de foreslo da lisensrunden kom på høring i mars.

Norges Fiskarlag mener det kan bli konflikter mellom fiskeri og olje i deler av Barentshavet, og i høringsuttalelsen sin skrev at de at det er stor fiskeriaktivitet i de foreslåtte blokkene i det østlige Barentshavet stort sett hele året.

– Vi stiller oss i utgangspunktet negativ til en åpning av blokkene øst i Barentshavet da en åpning av disse områdene vil føre til store arealkonflikter med fiskerinæringen, skrev Norges Fiskarlag.

Organisasjonen er også bekymret for økt oljevirksomhet i viktige områder for sjøfugl og sjøpattedyr, med viktige gytefelt og fiskeriområder i Barentshavet, og ba staten sette TFO-tildelingen i området på vent.

Fiskerne var også bekymret fordi de mener man vet for lite om skremmeeffekten seismikk har på sjøpattedyr og fisk i Barentshavet, og fordi de mener oljeberedskapen har mangler.

Miljøbevegelsen har i flere år vært kritiske til både tempoet og omfanget av lisenstildelingene på norsk sokkel. Det var de også i denne høringsrunden:

– Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Greenpeace, WWF Verdens naturfond, Norges Kystfiskarlag, Sabima og Bellona mener olje- og energidepartementets forslag til TFO 2019 må forkastes, og TFO-ordningen avvikles, skrev organisasjonene i en høringsuttalelse tidligere i år.

Miljøvernorganisasjonene pekte både på klimautfordringene, finansiell risiko, økologisk trussel og det de mener er en svak oljevernberedskap i verdifulle områder som sine hovedankepunkter.

– Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretagelse av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer, skriver Olje- og energidepartementet i sin melding onsdag.