Digital kopiering

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Uten særskilt avtale direkte med VG eller med Mediebedriftenes Klareringstjeneste er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.