Norges Bank: Hard brexit vil svekke norsk økonomi

En brexit uten avtale vil trolig dempe norsk vekst, men svakere kronekurs kan bli plaster på såret. Norsk Industri frykter at brexit-effekten undervurderes.

Publisert: Publisert:

Norges Bank hevet renten til 1,50 prosent torsdag, men senker prognosen for rentene på lang sikt. Usikkerhet rundt Storbritannias utmelding av EU er en viktig årsak til at Norges Bank ser mindre sannsynlighet for flere rentehevinger her hjemme.

Storbritannia er Norges viktigste handelspartner målt i eksportverdi.

Når og hvordan skilsmisseprosessen fra EU skal foregå, får derfor også potensielt store konsekvenser for norsk økonomi.

«Dersom Storbritannia skulle forlate EU uten en avtale, eller handelskonfliktene trappes opp ytterligere, kan veksten ute og her hjemme bli lavere enn anslått», skriver Norges Bank i sin ferske pengepolitiske rapport.

Med kun en drøy måned igjen til en mulig brexit uten overgangsavtale (såkalt hard brexit), er de økonomiske konsekvensene fortsatt svært usikre.

Les på E24+

Det store krone-mysteriet: Derfor er Norges valuta så svak

Kan bety svakere krone

Norske og britiske myndigheter er enige om avtaler slik at varehandelen i stor grad vil kunne fungere som i dag også ved en hard brexit.

Norges Bank slår likevel fast at hard brexit vil ha negative konsekvenser for norsk økonomi.

«Svakere vekst hos våre viktigste handelspartnere vil redusere etterspørselen for norske eksportbedrifter, og en noe lavere oljepris kan trekke ned investeringene i oljevirksomheten både på norsk sokkel og internasjonalt», skriver sentralbanken, og tilføyer at det vil trekke ned aktiviteten i norske bedrifter som har spesialisert seg på leveranser til oljevirksomheten.

Norges Bank anslår at prisen på olje og andre råvarer vil kunne avta noe, men holdes oppe av fortsatt god vekst i USA og store fremvoksende økonomier.

«Dersom kronekursen samtidig svekker seg, kan det bidra til å dempe utslagene på norsk økonomi. Den vedvarende usikkerheten om utviklingen internasjonalt kan bidra til at kronen blir svakere enn lagt til grunn.»

Les også

OECD spår svakeste globale vekst siden finanskrisen

Trekker ned vekst

Virkningene av en hard brexit vil være desidert størst for Storbritannia selv.

Norges Bank peker på beregninger fra blant annet IMF, som viser at britisk BNP kan bli rundt 3,5 prosent lavere i løpet av tre år sammenlignet med en myk brexit.

Men svakere vekst ute trekker også ned veksten ellers i Europa og her hjemme. I 2022 vil BNP i euroområdet kunne bli om lag 0,5 prosent lavere som følge av svakere vekst i Storbritannia.

Blir det i tillegg økt usikkerhet og en markert tilstramming i finansielle forhold i euroområdet, vil BNP kunne bli i underkant av én prosent lavere, ifølge Norges Bank.

For Norges viktigste handelspartnere anslår sentralbanken at BNP-veksten vil trekkes ned med mellom 0,6 og 0,8 prosent. På global basis vil det bety en nedgang i veksten på 0,2 og 0,4 prosent.

Norges Bank frykter for øvrig at en hard brexit vil kunne gi markerte utslag i finansmarkedene. I tillegg vil det kunne oppstå vesentlige forsinkelser når varer skal føres inn i Storbritannia, og fortsatt er det usikkert hvordan vilkårene for handelen med tjenester vil påvirkes.

I sentralbankens nye prognoser vil den norske fastlandsøkonomien vokse med 2,7 prosent i år, for deretter å dempes til 1,9 prosent neste år og 1,3 prosent i 2021 og 2022. Banken har da lagt til grunn at Storbritannia ikke forlater EU uten en avtale, men at den britiske veksten likevel dempes i flere år fremover.

Les også

Norges Bank hever renten for fjerde gang på ett år

Knut E. Sunde i Norsk Industri

Mener Norges Bank undervurderer brexit-effekt

– Vi tror brexit-effekten blir større enn Norges Bank har lagt til grunn, sier direktør Knut E. Sunde i NHO-foreningen Norsk Industri.

Han er ikke overrasket over at Norges Bank hever renten, men synes det er pussig at det ligger inne en viss sannsynlighet for renteheving neste år. En av hovedårsakene er nettopp den moderate vurderingen av brexit, forklarer han.

– De har ingen vurdering av effekten fra de avbrutte verdikjedene der britisk industri er involvert. Den norske regjeringen har gjort en god jobb, men den britiske regjeringen vil ikke røre tjenesteeksporten med ildtang, fordi det handler om arbeidsinnvandring.

– Det er stor usikkerhet om hvordan tjenesteeksporten skal håndteres praktisk ved brexit. Vi får masse spørsmål fra våre medlemmer, uten at vi har gode svar. Storbritannia er et stort tjenesteytende land, det er en joker ved brexit.

Norges Bank medgir i rapporten at «prosessen rundt Storbritannias utmelding fra EU og utviklingen i pågående handelskonflikter kan føre til større forstyrrelser i internasjonal handel og i globale finansmarkeder enn vi nå legger til grunn».

Olsen svarer på kritikk

– Norsk Industri har sagt at de frykter svakere vekst ute, og har etterlyst grundigere analyser av handelskrig og brexit. Hva vil du si til dem som er bekymret for at rentene går for høyt opp og at dette ikke er analysert godt nok?

– Vi har ikke noe høy rente nå. Vi har en rente som nærmer seg, kanskje, et normalt nivå. Jeg sier «kanskje», fordi det alltid er usikkerhet rundt å angi hva som er et normalt nivå. Men det normale rentenivået har kommet lenger ned, det er helt sikkert, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til E24.

– I en situasjon hvor veldig mye annet i norsk økonomi vokser på en robust måte, og ting nærmer seg normalen – jeg snakker da om kapasitetsutnytting som er over normalt, prisveksten som er over målet – så er det ikke overraskende at det skjer en gradvis normalisering av renten, og at vi gir gradvis mindre gass i økonomien når vi er inne i en oppgangskonjunktur, sier Olsen.

– Og så veier vi dette mot ting ute, som trekker rentebanen og renteutsiktene fremover ned, tilføyer han.

Her kan du lese rapporten fra Norges Bank
Publisert: