Lang liste over trusler mot skipsfarten. Nesten alle rederier påvirket av Ukraina-krigen.

Ukraina-krigen har hatt store konsekvenser for norske rederier. Krigen har også skjerpet sikkerhetstiltakene om bord. Men en annen ulmende konflikt skaper også bekymring.

Konklusjonen til Norges Rederiforbund er entydig: Norske rederier manøvrerer i stadig mer utfordrende geopolitiske farvann.
Publisert: Publisert:

Onsdag morgen la Norges Rederiforbund frem sin årlige konjunkturrapport. En betydelig del av rapporten er viet Ukraina-krigen og det internasjonale trusselbildet.

I en medlemsundersøkelse som forbundet har gjennomført, svarer åtte av ti at krigen i Ukraina har hatt stor eller svært stor påvirkning på rederiet. Dette
gjelder uavhengig av hvilke segment rederiet driver i.

– Internasjonale sanksjoner påvirker internasjonal skipsfart og rederiene i høy grad.

Det sier Audun Halvorsen, beredskapsdirektør i Norges Rederiforbund: Han lister opp konsekvensene på denne måten:

  • Økte kostnader.
  • Utfordringer knyttet til leveranser og forsyninger.
  • Lavere tilgang på sjøfolk og stengte sjøruter.
Beredskapsdirektør Audun Halvorsen i Norges Rederiforbund

Ber rederne ta spionasjetrussel på alvor

Det handler ikke bare om økonomi og drift. Skipsfarten står også overfor et stadig mer sammensatt trusselbilde, ifølge Rederiforbundets beredskapsdirektør.

Men det er ikke bare fysiske trusler som piratvirksomhet og væpnede konflikter som påvirker den maritime næringen og skipsfarten.

– Også spionasje, påvirkningsoperasjoner og cyberangrep er sikkerhetstrusler som i økende grad gjør seg gjeldende og må tas på alvor, påpeker Rederiforbundet.

Halvorsen understreker imidlertid at det er det enkelte rederiet som gjør verdi- og risikovurderinger, og iverksetter sikkerhetstiltak i tråd med dette.

Dette kan for eksempel dreie seg om tiltak innen fysisk sikring, personellsikkerhet eller digital sikkerhet. Det siste har mange satt på dagsordenen.

– Den høyeste andelen av medlemmene sier at de i løpet av det siste året har iverksatt tiltak innen digital sikkerhet.

Frykter økt spenning mellom USA og Kina

Ukraina-krigen er ikke den eneste konflikten som bekymrer rederne. De handelspolitiske spenningene mellom USA og Kina kan også få store konsekvenser.

– Vi ser av årets medlemsundersøkelse at rederiene, og da særlig de
rederiene som går i interkontinental fart, i stor grad blir påvirket av økte spenninger mellom USA og Kina.

Rederiforbundet mener denne utviklingen kan få store politiske og økonomiske konsekvenser, og svekke internasjonal stabilitet.

– For skipsfarten vil en slik situasjon kunne få betydelige konsekvenser,
og scenarioer for den videre utviklingen i regionen er blant spørsmålene Rederiforbundet vil arbeide mer med i tiden som kommer, opplyser Halvorsen.

Russiske sjøfolk: – Har håndtert situasjon

Det har tidvis under Ukraina-krigen vært rettet oppmerksomhet mot sjøfolk fra Russland og Ukraina. Mannskap fra disse landene har utgjort en betydelig andel, og en rekke norske rederier har ukrainsk og russisk mannskap.

Det er imidlertid ikke innført noen restriksjoner på bruk av mannskap fra Russland.

Ifølge Rederiforbundet har utfordringene knyttet til russisk og ukrainsk mannskap i all hovedsak vært av praktisk art:

  • Tilgangen til mannskap.
  • Muligheten til å gjennomføre mannskapsbytter.
  • Utbetalinger av hyre.
  • Visumproblematikk eller begrensninger på utreise og/eller innreise.

– Vårt inntrykk er at sjøfolk i arbeid for norske rederier i all hovedsak har håndtert situasjonen profesjonelt og løst sine oppgaver om bord, uavhengig av nasjonalitet, oppsummerer Halvorsen.

Publisert: