- Hjelp, småbarnsforeldrene «ødelegger» bedriften min!

Fravær, lav arbeidsmoral og forsentkomming er blitt et kjempeproblem blant de ansatte som nylig er blitt foreldre. Hva kan og bør sjefen gjøre?

E24s jobbeksperter Svanung Bergland og Thor-Arne Wullum svarer på utvalgte spørsmål fra leserne.
 • Svànaug Bergland
 • Thor-Arne Wullum
Publisert:

Min bedrift lider under en «ukultur» av lav arbeidsmoral, foruroligende høyt fravær og mye forsentkomming blant småbarnsforeldrene i bedriften. Hva kan og bør jeg gjøre?

Innsender skriver:

Jeg leder en liten/mellomstor virksomhet i servicenæringen.

Virksomheten har vokst raskt, og vi har klart å tiltrekke oss unge, dyktige medarbeidere. Flere av disse medarbeiderne er i den fasen i livet der familieforøkelse er en naturlig ting.

I de siste par årene har fraværet hos disse medarbeiderne økt foruroligende mye, og har stort sett alltid noe med småbarnsforeldre-rollen å gjøre.

Det gjelder både fravær i arbeidstiden, forsentkomming, korte dager osv. Det er også vanskeligere å få folk til å påta seg oppgaver/prosjekter som medfører overtid og helgearbeid en sjelden gang.

Nå har det utviklet seg en situasjon som både jeg som leder og flere av de andre medarbeiderne opplever som frustrerende og problematisk.

Hva kan jeg gjøre for å forhindre denne «ukulturen»?

Hvilke rettigheter har jeg som leder, og hvordan kan jeg håndtere denne situasjonen uten å miste viktige medarbeidere og dessuten gjenopprette et godt arbeidsmiljø for alle?

Svar fra Thor-Arne:

Frem til og med det kalenderåret barn fyller 12 år har arbeidstaker som har omsorg for barn, i visse tilfeller rett til permisjon, for eksempel når barnet er sykt eller hvis barnet skal følges til legeundersøkelse i forbindelse med sykdom.

Jeg oppfatter imidlertid spørsmålet ditt slik at fraværet ikke først og fremst skyldes barns sykdom, og loven gir ikke rett til fravær fra jobb for bringing og henting i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Såfremt det ikke er avtalt at ansatte har rett til å styre sin arbeidshverdag med denne graden av fleksibilitet, for eksempel i ansettelsesavtale eller i personalreglement/personalhåndbok, kan du som leder kreve at de ansatte er på jobb i det avtalte tidsrom.

Ureglementert fravær kan gi arbeidsgiver rett til å trekke i lønn, og i verste fall kan det gi arbeidsgiver grunnlag for oppsigelse.

Problemet du beskriver med å få ansatte til å påta seg oppgaver/prosjekter som en sjelden gang medfører overtids- og helgearbeid kan du løse ved å pålegge de ansatte å utføre de aktuelle oppgavene.

Det ligger innenfor styrings- og instruksjonsretten din som arbeidsgiver å bestemme dette. Lytt til de ansatte, vær rettferdig og fordel merbelastningen mellom de ansatte etter beste evne når du pålegger ekstra oppgaver/prosjekter.

I stedet for å bruke pålegg og instruks, er det naturligvis også mulig å vurdere bonusordninger for å stimulere til ekstrainnsats.

LES OGSÅ: - Hvor stor feil må en ansatt gjøre før jeg kan reagere?

Svar fra Svànaug:

Utfordringene med å kombinere småbarnsforeldre-rollen med jobb og karriere, er det mange som kjenner på, ikke minst småbarnsforeldre.

Med jevne mellomrom diskuteres dette temaet også i media, ikke minst nå i disse valgtider.

Noen tar til ordet for at småbarnsforeldre burde jobbe deltid for å kunne ivareta barnas beste interesser. Andre mener at dette i praksis vil bety at enda færre kvinner vil satse på en yrkeskarriere med de negative konsekvensene dette vil kunne få for likestillingen.

Individuelle tilpasninger der dette er mulig og ønskelig for begge parter, vil være å foretrekke. Slike ordninger må formaliseres sånn at det ikke er noen tvil hos noen om hvordan ordningen skal fungere. Det er lederens oppgave å passe på at slike tilpasninger ikke reduserer andre medarbeideres mulighet for å lykkes med sitt arbeid.

Jeg oppfatter deg imidlertid slik at du antyder at flere av dine medarbeidere misbruker eller utnytter situasjonen til å skaffe seg kortere arbeidsdager eller mer fri uten at det går utover lønnen.

Det kan høres ut som det er snakk om mer enn «normalt» fravær for medarbeidere som har ansvar for mindreårige barn, og at grensene tøyes stadig mer.

I min erfaring har jeg opplevd at det er mange småbarnsforeldre som sliter med dårlig samvittighet fordi de simpelthen ikke har noe annet valg enn å ta fri fra jobben når det er noe med barna.

Her er vi midt oppe i ett av de mange dilemmaene en leder må forholde seg til:

 • Skal du håndheve din styringsrett og nekte medarbeidere å ta fri for å ta vare på barna sine?
 • Finnes det en god nok grunn til at jobben må prioriteres foran et barn?

Spørsmålet er om det finnes en god løsning for både arbeidsgiver, småbarnsforeldrene og deres kolleger.

Igjen er vi tilbake til at fokus, en åpen dialog og proaktivitet ofte gjør susen. Forsøk å sette saken konstruktivt på dagsorden og sørg for at alle viktige hensyn blir belyst på en tydelig, men løsningsorientert måte.

E24s jobbeksperter Svanung Bergland og Thor-Arne Wullum

Det er gode sjanser for at hvis du er villig til å høre på dine medarbeideres behov og ønsker, vil de høre på dine. Som leder vil du da ha muligheten til å fatte gode beslutninger om hvilke regler utover lover og forskrifter som skal gjelde på dette området hos dere.

Mange kvier seg for å formalisere for mye i sine personalhåndbøker eller regler; fleksibilitet oppfattes som viktig. Erfaringen fra mange virksomheter viser at fleksibiliteten ofte dras for langt, og at det utvikler seg en «ukultur» á la den du beskriver.

Prøv å etablere rettferdige og tydelige regler for alle relevante situasjoner. Ved å ha beskrivelser av hva som gjelder og går hos dere, vil det bli lettere for alle å vite hva de har å forholde seg til, og det blir lettere å følge opp dem som evt. tar seg til rette på en uønsket måte.

Når det gjelder behov for ekstraordinær innsats, helgearbeid osv., kan du jo i tillegg til å fordele belastningen best mulig forsøke å etablere kompensasjonsordninger som kan være attraktive denne kategorien medarbeidere. Lytt til hva de har å si om den saken også.

LES OGSÅ:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Ledelse

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Slik unngår du feriekrøll i foreldrepermisjonen

 2. - Hva gjør jeg med den ansatte som er roten til all konflikt?

 3. Jobbekspertene: «Kan jeg nekte å jobbe overtid?»

 4. Hvordan kan jeg belønne lavt sykefravær?

 5. «Kan ansatt trekkes i lønn for å miste butikkens nøkler hele tiden?»