Vi trenger flere kvinner som tar gründerspranget

Norge trenger gründerne. De som tør å ta sats og prøve noe nytt. Som har en knakende god idé. Og som i tillegg har drivkraften og pågangsmotet til å sette ideen ut i livet.

  • Iselin Nybø
    Iselin Nybø
    Næringsminister, representerer Venstre.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Det er mange slike i Norge. Og vi trenger enda flere. Både menn og kvinner.

Norge står overfor flere utfordringer. Koronakrisen har tvunget mange til å tenke nytt om egen arbeidssituasjon. Klimakrisen tvinger oss alle til å tenke nytt. Til å utvikle grønne løsninger, kutte utslipp og redusere negative miljøkonsekvenser. I tillegg går digitaliseringen i en rasende fart, noe som også innebærer store endringer i både arbeidslivet og samfunnet generelt. Utfordringene er mange, men det er også mulighetene. Og her spiller gründerånden en helt sentral rolle.

Skal vi opprettholde norsk næringslivs konkurransekraft, skape morgendagens eksporteventyr og finne løsningene på klimakrisen trenger vi alle gode ideer. Derfor må vi få flere kvinner til å ta gründerspranget. Tre ganger så mange menn som kvinner velger å bli gründere i Norge. Selv om andelen har variert noe over tid, og avhenger av hvilket tallgrunnlag man legger til grunn, er det påfallende at det er en stabil og stor forskjell mellom kvinner og menn når det gjelder gründerskap.

Derfor har det vært viktig for oss å få kunnskap om hvorfor det er slik. Og iverksette tiltak for å få flere kvinner til å bli gründere. Etter forslag fra Venstre ble arbeidet med en handlingsplan for kvinnelige gründere igangsatt. Denne ble lagt frem høsten 2019, og regjeringen har i ettertid fulgt opp handlingsplanen på flere hold.

For å utvikle en bedre og mer treffsikker gründerpolitikk trenger vi kunnskap. Vi må vite mer om hvor skoen trykker, og hvilke utfordringer kvinnelige gründere står overfor. Derfor ble en kartlegging av forskjellene mellom virksomheter og prosjekter som er ledet av henholdsvis kvinner og menn igangsatt.

Handlingsplanen viste at kvinner i mindre grad enn menn bruker det offentlige virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon. Derfor har vi bedt aktørene øke bevisstheten knyttet til denne problemstillingen og iverksette tiltak for å få frem flere kvinnelige gründere og bedriftsledere. Blant annet har virkemiddelapparatet fått i oppdrag å utvikle et forslag til felles standarder som gir oversikt over hvor mye støtte som går til kvinnelige gründere.

Vi har lagt frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, hvor kvinneandelen er høy. Økt satsing på innovasjon gjennom offentlige anskaffelser, mer privat-offentlig samarbeid og større kontakt mellom oppstartsselskaper og offentlig sektor er noen stikkord for hvordan vi skal stimulere til økt entreprenørskap i og gjennom offentlig sektor.

Regjeringen har også vært med på å finansiere kartleggingen Global Entrepreneurship Monitor, der nye data er samlet inn for Norge og publisert internasjonalt. Dette gjør at vi kan sammenligne entreprenørskap for kvinner i Norge med andre land. Tallgrunnlaget supplerer den nasjonale statistikken, og gir utfyllende informasjon om holdninger til gründerskap og underliggende motivasjon for å bli gründer.

Det har også vært en prioritet for denne regjeringen å gi selvstendig næringsdrivende bedre inntektssikring ved egen og barns sykdom. Derfor har vi økt dekningsgraden for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Først fra 65 prosent til 75 prosent av sykepengegrunnlaget, fra 1. oktober 2017, og videre fra 75 prosent til 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra 1. oktober 2019.

Å være gründer innebærer en hverdag med noe mer usikkerhet enn hvis man er fast ansatt. Da pandemien rammet oss var det derfor viktig for regjeringen å være raskt på ballen med en midlertidig kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Både forenklingstiltak, styrking av sosiale rettigheter og klare retningslinjer for offentlige innkjøp bidrar til å legge til rette for at flere kvinnelige gründere kan ta sats. Utgangspunktet mitt er at vi skal ha en politikk, med et sett virkemidler, som legger til rette for at kvinner kan delta på like fot med menn. Vi er godt i gang og har gjennomført mange av tiltakene i handlingsplanen. Samtidig jobber vi med å utvikle gründerpolitikken videre, og få enda flere kvinner til å etablere nye, vekstkraftige bedrifter.

Les også

Norge ned fra gründertronen: Dette mener gründerne må gjøres

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om