– Det er avgjørende at fremtidens styremedlemmer integrerer bærekraftstenkning i selskapets overordnede strategi, skriver kronikkforfatterne.

EU tar bærekraftig grep i styrerommene

EU-kommisjonens pågående høringsrunde om «Sustainable Corporate Governance», bekymrer lederne av NHO og de nordiske søsterorganisasjoner. I et leserinnlegg i Financial Times hevder de blant annet at forslaget er ødeleggende for selskapenes evne til å operere effektivt.

  • Turid Elisabeth Solvang og Alexandra Morris
    Turid Elisabeth Solvang og Alexandra Morris
    Stifter og daglig leder FutureBoards | Investeringsdirektør Skagen Fondene
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Mest frykter de nordiske arbeidsgiverorganisasjonene at styremedlemmer skal bli holdt ansvarlig av ‘en udefinert gruppe interessenter’. I et intervju i rett24.no karakteriserer Professor Beate Sjåfjell reaksjonene som ‘premature og følelsesladede’.

Utfordringen er at når styrene ikke ønsker/evner å ta helt nødvendige grep – ja, da kommer reguleringene – nasjonalt og internasjonalt.

I Norge har regjeringen tatt grep gjennom Eierskapsmeldingen, hvor det uttrykkes eksplisitt at selskaper staten har eierinteresser i skal ha en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping. Videre tydeliggjøres at denne planen skal konkretiseres i tydelige mål og strategier for selskapene hvor staten er eier.

Videre har Norsk Utvalg for Eierstyring og selskapsledelse (NUES) nylig sendt ut forslag til endringer i anbefalingen for godt styrearbeid i selskaper notert på Oslo Børs. I høringsuttalelsen foreslås følgende ordlyd: «Styret bør utarbeide klare mål, strategier og risikoprofil for virksomheten, slik at selskapet skaper verdier for aksjonærene på en bærekraftig måte.» Det er ikke nok, men et stort skritt i riktig retning.

Les også: Lite kompetanse om bærekraft i styrer: – Det er litt oppsiktsvekkende

Fra et investorståsted hilses disse forslagene til økt profesjonalisering i styrerommene velkommen. Aktive investorer har lenge engasjert seg i selskapenes strategiske og operative arbeid for å bedre miljø-, samfunns- og selskapsstyringspraksis. Dette gjøres både fordi det er det riktige å gjøre, men også fordi vi vet at mer bærekraftige selskaper skaper større verdier for aksjonærene. I varierende grad er selskapene villige til å lytte, men med tydelige regler og krav fra myndighetene kan fremskrittene komme fortere.

Likevel viser en fersk undersøkelse av Storebrand utført blant styremedlemmene i de 75 største børsnoterte selskapene i Norge, Sverige og Danmark at styrene mangler nødvendig kunnskap og erfaring knyttet til bærekraft. Dette samsvarer med resultatene fra en undersøkelse blant europeiske styremedlemmer, som viser at selv om bærekraft står høyt på agendaen hos toppledelsen og styret, sliter de med å integrere bærekraftstenkning i den overordnede strategien.

En stor utfordring ligger også i å måle og kommunisere resultatene. Dette avviket mellom hva styrene oppfatter som viktig, og hva de reelt sett foretar seg, er faktisk ganske oppsiktsvekkende.

Det er avgjørende at fremtidens styremedlemmer integrerer bærekraftstenkning i selskapets overordnede strategi, og det er kritisk at selskapets verdiskaping måles og rapporteres på en integrert og forståelig måte.

Les denne kronikken også: Endrer verden seg raskere enn i styrerommene?

Det betyr at styremedlemmene må skifte perspektiv. Fra kun å ha aksjonærfokus over til et bredere interessentfokus; fra kortsiktig profitt til langsiktig verdiskaping; fra silotenkning til integrert tenkning, og ikke minst handler det om et radikalt skift i endringsevne og -vilje. Kort sagt handler det om evnen til å tenke nye tanker, fantasi til å forestille seg det utenkelige og nysgjerrighet til å finne de nye løsningene.

Styremedlemmer er få i antall, men tar de endelige beslutningene på vegne av selskapet og aksjonærene de er valgt av. Beslutninger som ikke bare påvirker aksjekursen, men som også påvirker samfunnet bedriften opererer i. Det vil si oss alle. Det er et stort ansvar, og derfor trenger vi de beste: Unge og erfarne, kompetente og kloke kvinner og menn som evner å se det store bildet, tenker langsiktig og setter samfunnets beste først.

Vi vil følge godt med på om årets generalforsamlinger har forstått alvoret. I handlingens tiår er det ingen vei tilbake. Styreromsrevolusjonen blir uunngåelig, også for NHOs medlemmer

Publisert: