Illustrasjonsfoto.

Jobbekspertene: Kan arbeidsgiver nekte meg å ta en ekstrajobb?

Må man få skriftlig godkjennelse av arbeidsgiver for å kunne ta seg en ekstrajobb? Jobbekspertene svarer.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Spørsmål

Jeg trenger å tjene litt mer penger og vil ta meg en ekstrajobb i tillegg til min vanlige jobb. Men en kollega sier at jeg ikke kan ta ekstrajobb uten å søke lederen min om lov og få hennes skriftlige godkjennelse før jeg kan begynne i ekstrajobben.

Jeg trodde ikke arbeidsgiveren min kunne nekte meg dette så lenge det ikke går utover den jobben jeg gjør for dem. Er det lovlig å gjøre dette?

Les også

Jobbekspertene: Er et skjult lydopptak oppsigelsesgrunn?

Svar fra Svánaug Bergland:

Det enkle svaret på spørsmålet ditt er at en arbeidsgiver ikke bestemmer over fritiden tid og kan derfor ikke nekte deg å ta deg en ekstrajobb utenfor den avtalefestede arbeidstiden. Har du en avtalefestet skift- eller bakvaktordning, kan du heller ikke utføre jobb for en biarbeidsgiver i disse periodene.

Det kan imidlertid være at arbeidsavtalen din begrenser hva slags type ekstrajobb du lovlig kan påta deg. Det vanligste er at man ikke lovlig kan jobbe for virksomhet som konkurrerer med det selskapet du er ansatt i, eller i virksomheter der du kommer/kan komme i interessekonflikt med din hovedarbeidsgiver. I så fall trenger du normalt å innhente skriftlig samtykke på forhånd. Er du i tvil om dette er tilfellet i din situasjon, bør du informere lederen din om planene dine og rådføre deg med han/henne.

Noen virksomheter ønsker å forsikre seg om at en ekstrajobb ikke vil gå utover arbeidstagerens arbeidsinnsats og krever forhåndsgodkjennelse av alle bijobber. Det er høyst tvilsomt om arbeidstagere må ha forhåndssamtykke i andre tilfeller enn nevnt ovenfor.

Arbeidstager må imidlertid ta hensyn til og sørge for at bijobben ikke går utover lojalitetsplikten overfor hovedarbeidsgiver. Hvis dette skjer, må han/hun ev. finne annet ekstraarbeid. Det er nemlig hevet over tvil at dersom ekstrajobben faktisk går ut over ditt egentlige arbeidsforhold, vil det kunne gi saklig grunn for advarsler og i verste tilfelle oppsigelse. Eksempler på dette kan være at ekstrajobb på nattetid medfører hyppig forsentkomming, helge-jobbing kan medføre unormalt mandagsfravær. Jobbing for biarbeidsgiver på hovedarbeidsgivers datamaskiner/IT-systemer, i eller utenfor arbeidstiden, vil også være brudd på lojalitetsplikten.

Jeg anbefaler alltid åpenhet omkring disse spørsmålene når behovet oppstår, så ta gjerne en prat med HR eller din nærmeste overordnede.

Les også

Jobbekspertene: Kan man si opp en selger som ikke selger?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Utgangspunktet i norsk rett er at arbeidstagere selv bestemmer hva de skal benytte sin fritid til. Dette innebærer at han eller hun har anledning til å ta bierverv hos en annen arbeidsgiver for å tjene litt ekstra. Adgangen til å ta bierverv er likevel ikke ubegrenset. Likevel er det slik at arbeidsgivers mulighet til å gjøre inngrep i retten til å ta bierverv, må ha et rettslig grunnlag. For å finne ut om arbeidsgiver har et slikt rettslig grunnlag, må du se i arbeidsavtalen din. Arbeidsavtalen kan nemlig utgjøre en slik begrensning og et slikt grunnlag. Det er adgang til å sette begrensninger når det gjelder arbeidstagernes adgang til å ta bierverv i selve arbeidsavtalen og i tillegg kan det stilles krav om forhåndssamtykke – dvs. at arbeidsgiver må samtykke til at arbeidstager tar bierverv. Et slikt krav om forhåndssamtykke vil i praksis innebære at du som arbeidstager må spørre om lov til ta bierverv.

Dersom virksomheten ikke har krav om forhåndssamtykke eller andre skriftlige begrensninger, må arbeidsgiver finnet et annet grunnlag for å kunne nekte arbeidstageren å ta bierverv. Et mulig grunnlag for å nekte, kan være lojalitetsplikten arbeidstagere har overfor arbeidsgiver. Lojalitetsplikten innebærer at arbeidstager skal ivareta arbeidsgivers interesser og ikke foreta seg noe som er i strid med disse interessene. Bierverv som går på bekostning av arbeidsgivers interesser vil derfor utgjøre et brudd på lojalitetsplikten og være noe arbeidsgiver kan slå ned på. At biervervet utgjør et brudd på lojalitetsplikten kan arbeidsgiver altså bruke som begrunnelse for å motsette seg at arbeidstageren tar biervervet. Hvorvidt det å ta biervervet vil innebære et brudd på lojalitetsplikten, må avgjøres konkret.

Å delta i konkurrerende virksomhet vil typisk være et brudd på lojalitetsplikten, uavhengig av mengden av arbeidet som utføres. Å utføre arbeid for konkurrerende virksomhet vil i seg selv være i konflikt med arbeidsgivers interesser og utgjøre grunn til å nekte.

Et annet eksempel er dersom biervervet går utover arbeidet for hovedarbeidsgiver. Dersom ekstrajobben innebærer arbeid som gjør arbeidstageren sliten og ute av stand til å skjøtte arbeidet for hovedarbeidsgivere, vil dette også etter omstendighetene utgjøre saklig grunn for å nekte.

Oppsummert; så lenge arbeidet ikke er for en konkurrerende virksomhet og den heller ikke går ut over jobben for hovedarbeidsgiver, har man som arbeidsgiver et tynt grunnlag for å nekte arbeidstageren å ta biervervet. Som arbeidstager kan du altså motsette deg at arbeidsgiver nekter deg å ta bierverv.

Publisert: