Jobbekspertene svarer: «Kan arbeidsgiver ansette en ny person i min stilling under tvist om oppsigelse?»

Arbeidstaker mener hen er oppsagt på ugyldig og usaklig grunnlag, og har gått rettens vei. Kan arbeidsgiver da ansette en ny person i samme stilling mens tvisten pågår?

SAGT OPP: Men på feil grunnlag, ifølge arbeidstaker. Kan arbeidsgiver ansette en ny person i samme stilling mens uenigheten pågår i retten?
  • Svànaug Bergland
  • Thor-Arne Wullum
Publisert: Publisert:

Spørsmål:

Jeg er oppsagt på et grunnlag jeg mener er usaklig og ugyldig, og har gått rettens vei for å dom for dette. En knapp måned etter jeg er oppsagt er der nå ansatt en ny person i min stilling. Jeg har krevd å stå i min stilling til saken er oppe og avgjort. Kan arbeidsgiver ansette en ny person i fast i min stilling?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

I utgangspunktet er svaret nei – når du står i stilling vil ikke arbeidsgiver kunne ansette en annen i din stilling. Retten til å stå i stilling mens tvist om gyldigheten av en oppsigelse pågår, innebærer at partenes gjensidige rettigheter og plikter består. Arbeidsgiver kan følgelig ikke frata deg adgangen til å utføre ditt arbeid. Dersom ansettelse av en ny person i din stilling innebærer at dine arbeidsoppgaver blir fratatt deg, kan du kreve rettens kjennelse for at du skal gjeninntre i stillingen.

Arbeidsgiver må likevel på vanlig måte kunne ansette vikar i ditt sted dersom du er syk mens du står i stilling. I tillegg kommer at arbeidsgiver på vanlig måte kan utøve sin styringsrett over deg. Det innebærer at de endringer i arbeidsoppgaver med hensyn til arbeidsoppgaver, ansvarsforhold, arbeidssted, arbeidstidens plassering, arbeidsorganisatorisk plassering med videre, som arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kunne utøve før oppsigelsen, fremdeles består når du står i stilling. Dette beror da på en konkret vurdering av hvilke begrensninger som finnes i din arbeidsavtale, tariffavtaler også videre.

Svar fra Svànaug Bergland:

Jeg forutsetter at din arbeidsgiver ikke har krevet kjennelse for at du må fratre stillingen din inntil det foreligger rettskraftig dom. Når forhandlingene med din arbeidsgiver hittil ikke har ført frem og du har tatt ut søksmål om usaklig oppsigelse, må du nok innstille deg på at det kan ta lang tid før saken er løst.

Selv om du får rettens medhold i at oppsigelsen var usaklig, vil det ikke automatisk bety at du også får rett til å gjeninntre i stillingen din. Dersom du skulle få medhold og rett til gjeninntredelse, viser imidlertid erfaringen at dette kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis – for begge parter. Det kan derfor være klokt å forsøke å opprettholde en saklig og minst mulig konfliktfylt relasjon mellom dere mens saken pågår. Din advokat vil sikkert også kunne gi deg gode råd i så henseende.

Mens saken pågår og du har rett til å stå i stillingen, må uansett din arbeidsgiver overholde sine forpliktelser overfor deg i henhold til arbeidsmiljøloven, ev. tariffavtale og din arbeidsavtale. Dette inkluderer også opprettholdelse av alle avtalefestede lønns- og arbeidsvilkår.

Når det gjelder arbeidsoppgaver, vil erfaringsvis en arbeidsgiver ha behov for å gjøre en del tilpasninger med basis i styringsretten for å sikre at oppgavene løses tilfredsstillende, og slik at den nødvendige arbeidskapasiteten ivaretas. Dersom kommunikasjonen mellom din arbeidsgiver og deg ikke har brutt fullstendig sammen, ville jeg forsøkt å få til en avtale som tydeliggjør din rolle og oppgaver i denne krevende perioden.

Din rett til gjeninntreden i stillingen din, dersom dette blir til konklusjonen på denne tvisten, kan ikke begrenses av at det i mellomtiden er ansatt en ny person. I et slikt tilfelle vil arbeidsgiver måtte forholde seg til både dine og den nyansattes rettigheter og sørge for å organisere arbeidet slik at det tilfredsstiller alle parter.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv

Flere artikler

  1. Jobbekspertene: Kan jobben tvinge deg med på helgetur uten lønn?

  2. Profilert megler saksøker Nordvik Bolig – krever 450.000 i lønn og bonus

  3. Betalt innhold

    «Ikke glem tidligere kolleger. Det kan koste bedriften dyrt»

  4. Jobbekspertene: Fikk ny jobb - ble fratatt alle oppdragene sine

  5. Jobbekspertene: Kan man bli sagt opp om man nekter økt stillingsprosent?