Kan arbeidsgiver endre ferien min uten mitt samtykke?

Fortvilt innsender skulle på ferie til Kroatia, men så endret arbeidsgiveren ferietidspunktet. Jobbekspertene forteller hvilke rettigheter du har.

E24s jobbeksperter Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum.
 • Svànaug Bergland
 • Thor-Arne Wullum
Publisert:

Spørsmål fra innsender:

Arbeidsgiver sendte i april ut ferielister som viser ferietidspunktet til alle ansatte. Jeg skal etter ferielisten ha fire uker sammenhengende ferie fra første uken i juli.

Til min store overraskelse fikk jeg nylig beskjed om at jeg likevel ikke kan ta ferie før i august. Arbeidsgiver begrunner dette med at et par av mine kollegaer som skulle jobbet i juli har blitt langtidssykmeldte, og at vi akkurat har vunnet en ganske stor kontrakt som det er viktig å jobbe med gjennom sommeren.

På toppen av dette har familien bestilt tur til Kroatia, og denne turen må i så fall avlyses.

Kan arbeidsgiver virkelig endre ferien min uten mitt samtykke?

Svar fra Wullum:

Det hører under arbeidsgivers styringsrett å bestemme når ferie skal avholdes, men arbeidsgiver kan likevel ikke uten videre endre tiden for ferie når ferien først er fastsatt.

Det kan imidlertid tenkes tilfeller der arbeidsgiver har behov for å gjøre endringer, og ferieloven åpner derfor for at tiden for fastsatt ferie kan endres i visse tilfeller når uforutsette hendelser inntrer.

Lovens ordlyd sier at endring bare kan foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendelser vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Av lovens forarbeider fremgår det at det skal ganske mye til for at slike hendelser gir arbeidsgiver rett til å gjøre endringer, og det forutsettes at det er av «vesentlig betydning» for driften at arbeidstaker står i arbeid.

Hva som utgjør et «vesentlig driftsproblem» vil måtte vurderes konkret. Uten at jeg er kjent med hva virksomheten driver med, hvilke oppgaver du utfører eller hvor rammet arbeidsgiver blir av at to ansatte blir langtidssykemeldt, høres det i utgangspunktet ut som arbeidsgiver kan avhjelpe de utfordringer som har oppstått ved sykefraværet og nødvendig arbeid ved kontraktstildelingen ved hjelp av annen arbeidskraft enn din, og det kan også stilles spørsmål ved hvor «uforutsette»” slike hendelser er.

Et visst sykefravær og en kontraktstildeling må i utgangspunktet sies å være en påregnelig del av en virksomhets drift. Vilkårene for endringsadgang vil i så fall ikke være oppfylt.

- Arbeidsgiver må betale

Før beslutning om endring tas må arbeidsgiver under enhver omstedighet drøfte spørsmålet med deg. I drøftingene må du opplyse om at du må avbestille turen til Kroatia og at merutgifter i denne forbindelse vil bli krevet erstattet. Du har da krav på å få dekket for eksempel avbestillingsgebyret.

Det er for øvrig viktig å nevne at begrensningen i arbeidsgivers endringsadgang bare gjelder når arbeidstaker har fått underretning om tiden for ferie. Så lenge feriefastsettelsen ikke er kommet til arbeidstakers kunnskap kan altså arbeidsgiver fritt gjøre endringer. Reglene som er omtalt ovenfor kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Svar fra Svànaug Bergland:

Arbeidsgivere flest oppfatter nok ferieloven som den mest «arbeidsgivervennlige» av de arbeidsrettslige lovene fordi den inneholder en rekke bestemmelser som faller innunder arbeidsgivers såkalte styringsrett.

Det er imidlertid flere begrensinger i styringsretten enn noen arbeidsgivere kunne ønske seg, for eksempel retten til å flytte fastsatt ferie.

Det må noe i nærheten av en force majeure-situasjon til for at arbeidsgiver ensidig kan flytte en fastsatt ferie. Det er vanskelig å være helt konkret i mitt svar til deg fordi jeg vet for lite om virksomheten du jobber i, og om jobben din.

- Ingenting arbeidsgiver kan gjøre

Et nærliggende spørsmål er om ikke arbeidsgiveren din nå uansett må skaffe vikarer for de to sykemeldte og at problemet derfor kan løses på den måten.

Dersom det ikke er mulig for arbeidsgiver å skaffe en stedfortreder for deg, eller eventuelt løse problemet gjennom overtidsarbeid innen gjeldende regler, er det selvsagt helt greit å drøfte en mulig utsettelse av ferien din med deg. Men dersom du ikke kan eller vil flytte ferien din, er det sannsynligvis ingenting arbeidsgiveren din kan gjøre med det innenfor loven.

Noen arbeidstakere jeg kjenner, har imidlertid klart å drøfte seg frem til veldig gunstige ordninger ved å være imøtekommende og fleksibel i en slik situasjon. Husk bare at hvis du aksepterer å flytte ferien din, må du sikre at du får tatt den ut i ferieåret. Adgangen til å overføre ferie til neste ferieår er begrenset til 2 uker (unntatt ved sykdom).

Les også:


- Slik takler du en illojal arbeidstaker
Jobbekspertene: Disse spørsmålene om sykefravær kan du ikke stille
Jobbekspertene: Mannlig leder har vanskelig for å «holde seg i skinnet» - må han få sparken?

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Svànaug Bergland
 3. Thor-Arne Wullum
 4. Økonomi

Flere artikler

 1. Jobbekspertene: Betale ut oppsamlet ferie?

 2. Jobbekspertene: Kan vi gi ekstra ferie til de som ikke reiser utenlands?

 3. - Slik takler du en illojal arbeidstaker

 4. Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

 5. Kan ny arbeidsgiver gjøre endringer
  i bonusordningen uten vårt samtykke?