Er det lov å sette aldersgrense for jobbsøkere?

En sjef ønsker seg og vurderer bare søkere som er yngre enn 42 år. Er det lov å sette en slik aldersgrense? E24s jobbeksperter svarer!

E24s jobbeksperter Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum svarer på spørsmål om ledelse, HR, arbeidsrett og spilleregler på arbeidsplassen.

Scanpix / Ida Hanstad, E24
  • Svànaug Bergland
  • Thor-Arne Wullum
Publisert:

Er det lov å utelukke jobbsøkere på grunn av alder?

Innsender skriver:

Jeg overhørte forleden en diskusjon mellom to ledere på min arbeidsplass at de kun vurderer søkere under 42 år til en nyopprettet mellomlederstilling.

Som 43-åring gjorde dette meg betenkt – stillingen de diskuterer krever erfaring og modenhet, men likevel anses en 40pluss-åring som for gammel?

En ting er at dette virker lite gjennomtenkt – men er det lov å diskriminere etter alder på denne måten?

Bli bedre kjent med Svànaug Bergland og Thor-Arne Wullum i intervjuet med E24s jobbeksperter

Svar fra advokat Thor-Arne:

Det følger av arbeidsmiljøloven at aldersdiskriminering i arbeidslivet i utgangspunktet er forbudt.

Forbudet gjelder både ved ansettelse, under ansettelsesforholdet og ved ansettelsesforholdets opphør. Unntak fra forbudet kan bare aksepteres dersom de har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende og er nødvendige for yrkesutøvelsen.

Aldersdiskriminering kan defineres som forskjellsbehandling på grunn av alder.

Som eksempler på aldersdiskriminering kan nevnes lønnsbetingelser knyttet til arbeidstakerens alder og aldersgrenser for bestemte stillinger. Etter loven rammes både direkte og indirekte aldersdiskriminering. Dermed rammes ikke bare tiltak som direkte er knyttet til alder, men også tiltak som i praksis rammer ulikt i forhold til alder.

Som sagt gjelder forbudet mot aldersdiskriminering også ved ansettelse.

Forbudet innebærer blant annet at det i stillingsannonser ikke kan angis at søkere skal eller bør ha en bestemt alder. Videre er det ikke adgang til å unnlate å innkalle en søker til intervju på grunn av vedkommendes alder. Hvis det er slik at en eldre søker som fremstår som kvalifisert, ikke blir innkalt til intervju, vil vedkommende arbeidsgiver ha bevisbyrden for at det foreligger saklige grunner uten tilknytning til alder for ikke å innkalle vedkommende.

Jeg vet ikke hvilken bransje du jobber innenfor, men kan på generelt grunnlag vanskelig se for meg at det finnes saklige grunner til å anse en 43-åring som for gammel til å inneha en mellomlederstilling.

En jobbsøker som er forbigått i strid med diskrimineringsforbudet, kan kreve erstatning for økonomisk tap, samt oppreisningserstatning.

Svar fra Svànaug:

Saken synes opplagt hva gjelder jussen.

Nå er vel lovbestemmelsene om aldersdiskriminering først og fremst relevante og aktuelle for de helt unge eller de eldre arbeidstakerne. Interesseorganisasjonen Seniorsaken jobber aktivt med å tale de yrkesaktive eldres sak.

Det betyr selvsagt ikke at 43-åringer ikke kan være, eller oppleve seg å være, slik som deg: aldersdiskriminert.

Som mangeårig HR-leder har jeg regelmessig selv satt alder på dagsorden i for eksempel rekrutterings-, lederutviklings- eller lederteam-sammenhenger.

Det finnes unntaksbestemmelser i loven som gir en arbeidsgiver mulighet for i helt konkrete og nødvendige tilfeller og situasjoner, å forskjellsbehande på grunnlag av alder.

Slik forskjellsbehandling må kunne begrunnes godt utifra at det finnes et saklig og reelt formål å ta hensyn til. (For eksempel at en ung medarbeider foretrekkes til å håndtere en ung kunde-/brukergruppe) eller at forskjellsbehandlingen er nødvendig for utøvelsen av arbeidet (for eksempel krav til fysikk/muskelkraft).

Forutsetningen er at forskjellsbehandlingen ikke medfører stor ulempe for den som forskjellsbehandles.

Arbeidsgiver må eventuelt kunne begrunne og bevise dette. Den enkelte kan kontakte Likestillingsombudet for å få veiledning dersom en mener seg aldersdiskriminert.

Skulle gjerne ha visst hvilken konkret, situasjonsorientert, saklig, reell og ulempevurdert årsak de to lederne dine har for å sette «aldersgrensen» for en mellomlederstilling 42 år.

Good news for oss som lever av leder- og organisasjonsutvikling, er at det finnes ledere som bruker tiden sin på å diskutere om prestasjonen til den nye medarbeideren avhenger av om vedkommende er 41 eller 43 år.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsliv
  2. Arbeidsmiljøloven
  3. Likestilling

Flere artikler

  1. Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

  2. Kan man sparke en direktør?

  3. Kan jeg bli sagt opp utengrunn i prøvetiden?

  4. – Kan jeg si opp en ansatt på grunn av dårlige arbeidsprestasjoner?

  5. – Kan arbeidsgiver kvitte seg med meg før jeg fyller 72 år?