Jobbekspert: Usikkert om ulønnet arbeid er bra å ha på CV-en

Et presset arbeidsmarked i Europa og kamp om de beste jobbene i Norge lokker flere til å tiby sin arbeidskraft gratis. Jobbekspertene svarer på om det er lovlig å jobbe uten lønn - og om gratisarbeid er smart å ha på CV-en.

GRATIS: Det kan være fristende for mange, særlig studenter, å tilby sin arbeidskraft gratis for å «få en fot innenfor». Men gratisarbeid trenger ikke se bra ut på CV-en din, mener E24s Jobbekspert Svànaug Bergland.
Publisert:

Spørsmål:

Som leder i et reklamebyrå av mellomstor størrelse har jeg merket meg en interessant utvikling; vi blir stadig oftere kontaktet av studenter og nyutdannede som ønsker å jobbe gratis hos oss for å kunne vise til erfaring fra bransjen ved senere jobbsøk. Vi opplever faktisk også at høyt kvalifiserte utenlandske kandidater søker om ubetalt jobb hos oss – eksempelvis fra Spania.

Av prinsipp har vi ikke benyttet oss av tilbudene, da vi mener at folk skal få betalt for å jobbe – selv om det i perioder kunne vært fristende og siden vi konstant presses i pris fra kundene. Men er det i det hele tatt lov å ansette noen for å jobbe gratis?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

I motsetning til de fleste EU- og EØS-land, finnes det ingen lovregulering av minstelønn i Norge. Det er derfor i utgangspunktet opp til arbeidsgiver og arbeidstager å forhandle om lønn, enten individuelt eller kollektivt gjennom tariffavtaler. Det er dermed i de fleste tilfeller lovlig å ha arbeidstagere som ikke mottar lønn.

Det tradisjonelle synet på hva som kjennetegner et arbeidsforhold er at arbeidstager stiller sin personlige arbeidskraft til rådighet og disposisjon for en arbeidsgiver, og at vedkommende mottar vederlag i form av lønn for den jobben som gjøres.

Når den mest sentrale ytelsen fra arbeidsgiver mangler, kan en, etter min mening med rette, stille spørsmål ved om det er et reelt arbeidsforhold man har med å gjøre.

Dette innebærer i så fall at en arbeidsgiver ikke har den samme styringsretten over arbeidstager som i et ”vanlig” ansettelsesforhold.

Det synes for eksempel tvilsomt om en arbeidsgiver kan nekte en ulønnet arbeidstager å ta fri når arbeidstager selv ønsker, eller at vedkommende kan pålegges å jobbe overtid.

Det er også mye som taler for at en arbeidsgiver ikke kan kreve at arbeidstager jobber i avtalt eller lovfestet oppsigelsestid hvis arbeidstager slutter fordi vedkommende har fått seg en lønnet jobb.

Spørsmålet ditt har også en moralsk side.

Bruk av gratis arbeidskraft fremstår nok som mer moralsk betenkelig hvis det benyttes ferdigutdannede og bruken er profittmotivert, enn hvis det utføres gratisarbeid som ledd i opplæring knyttet til et utdanningsløp.

Svar fra Svànaug Bergland:

Vi har liten eller ingen tradisjon i Norge for denne typen arbeidsrelasjoner. Det er helt klare arbeidspolitiske problemstillinger knyttet til dette.

Dessuten vil dette nok være i strid med de etiske retningslinjene som mange bedrifter har etablert, og som oftest er basert på internasjonale prinsipper og konvensjoner. I disse snakkes det bl.a. om «lik lønn for likt arbeid», noe som vanskelig er forenlig med et ulønnet arbeidsforhold. Det kan stille seg noe annerledes dersom arbeidsforholdet er knyttet til opplæring, men selv her er det mange gråsoner.

Jeg er også usikker på om en periode med ulønnet arbeid vil tilføre verdi til en CV, i hvert fall dersom det dreier seg om en «høyt kvalifisert kandidat», som du sier.

Slike kandidater antas hverken å være villige til å jobbe gratis, eller ha større problemer med å skaffe seg lønnet arbeid. Det må nok forventes at en profesjonell rekrutterer vil stille spørsmål ved dette, både i intervjuer og ev. til referanser.

Les også

Bør jeg ansette en sjef som er samboer med en annen ansatt?

Les også

Ble sparket for tweet: Kan også skje i Norge

Les også

Kan ny arbeidsgiver gjøre endringer
i bonusordningen uten vårt samtykke?

Publisert: