Slik bestrider du en sykmelding når du tror den ansatte ikke er syk

«Jeg har en sterk følelse av at de utnytter systemet og at de ikke egentlig er syke». E24s jobbeksperter gir råd om hva denne frustrerte sjefen kan gjøre.

FRUSTRERT: En sjef skriver til E24s Jobbeksperter at han mistenker at ansatte utnytter systemet med sykmeldinger. Hva kan han gjøre?

 • Kristin Norli
Publisert:

Innsender skriver:

Jeg er leder for en liten bedrift som er sårbar for sykefravær og utgifter forbundet med bruk av ekstravakter og vikarer i fraværsperiodene. Jeg sliter særlig med to ansatte som i løpet av året har mange korttidsfravær som gjør at jeg gjentatte ganger må betale lønn i arbeidsgiverperioden, samtidig som jeg må hyre inn ekstravakter med tilhørende lønnsutgifter.

Jeg har en sterk følelse av at de utnytter systemet og at de ikke egentlig er syke. Jeg hørte nylig at det er mulig å bestride sykmeldinger. Kan jeg det og hvordan går jeg eventuelt frem?

Svar fra Thor-Arne Wullum:

Det er riktig at det finnes adgang for arbeidsgivere til å bestride sykmeldinger. Du kan som arbeidsgiver dermed nekte å utbetale lønn i arbeidsgiverperioden.

Arbeidstager har etter folketrygdloven krav på sykepenger når vedkommende er arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes en sykdom eller skade. For å ha rett til sykepenger må arbeidsuførheten dokumenters ved egenmelding eller legeerklæring. Hvis du har grunn til å tro at det er andre grunner til sykefraværet enn de som etter loven gir rett til sykepenger, kan du bestride sykemeldingen eller egenmeldingen.

Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til sykepenger.

Konflikter på arbeidsplassen med påfølgende sykefravær, for eksempel i forbindelse oppsigelser av ansatte, er typiske tilfeller hvor det vil kunne være grunn for arbeidsgiver til å bestride sykemeldingen.

Andre «vanlige» tilfeller er ulike tilstander av sorg eller at arbeidstageren «føler seg sliten og utbrent».

Sorg og utbrenthet kan imidlertid utvikle seg til depresjon, og har arbeidstager fått en depresjonsdiagnose anses dette som en sykdom som gir rett til sykepenger. Fravær fra arbeidet på grunn av pleie av syke familiemedlemmer gir normalt ikke rett til sykepenger.

Slik går du frem:

Du bestrider sykemeldingen ved å skrive brev til det Nav-kontoret arbeidstageren hører under med kopi til arbeidstageren. I brevet gjør du Nav oppmerksom på at bedriften ikke kommer til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Fortell om årsaken til dette og vedlegg dokumentasjonen som underbygger bedriftens standpunkt.

Det kan være fordelaktig om du kan dokumentere at bedriftens standpunkt er tatt etter et forutgående møte eller samtale med arbeidstager, hvor grunnlaget for sykemeldingen ble diskutert. Avslutt brevet med å vise til Folketrygdloven § 8–22 (folketrygdens ansvar når arbeidsgiver ikke betaler), og be samtidig NAV ta stilling til saken.

Vær også oppmerksom på at folketrygdloven på visse vilkår åpner for at arbeidstagere som misbruker egenmeldingsretten, kan bli fratatt retten av arbeidsgiver for en periode på maksimalt seks måneder (før det må foretas en ny vurdering).

Svar fra Svànaug Bergland:

Ordningen med bruk av egenmeldinger som dokumentasjon av sykefravær bygger på et grunnleggende prinsipp om tillit mellom arbeidstager og arbeidsgiver.

Dette tillitsforholdet vil også være avgjørende når det gjelder mulighetene for å redusere eller fjerne fravær av andre grunner enn sykdom.

Det er viktig at leder og medarbeider kan kartlegge og diskutere årsakene til hyppig korttidsfravær på en åpen og konstruktiv mate. Årsakene til hyppig korttidsfravær kan være mange.

Skyldes fraværet kronisk lidelse, vil arbeidsgiver ha rett på refusjon av sykepenger. Erfaringsmessig vil noen medarbeidere kvie seg for å fortelle om slike lidelser til sin leder. Her kan HR spille en nyttig rolle.

Hyppig sykefravær kan imidlertid også være forårsaket av arbeidsmiljøproblematikk. Dersom ledelsen tydelig signaliserer at den setter åpen kommunikasjon og gjensidig tillit og respekt høyt på sin lederagenda, er sannsynligheten for å få forhold som kan være årsaken til hyppig fravær, på bordet slik at de kan bli håndtert.

På denne måten vil kanskje lysten til å gå på jobben bli større enn lysten til å være hjemme. Når alt kommer til stykket har jo arbeidstager og arbeidsgiver felles nytte og glede av å ha en trygg, inspirerende og hyggelig arbeidsplass.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Sykefravær
 3. Arbeidsmiljøloven
 4. Ledelse
 5. Svànaug Bergland
 6. Thor-Arne Wullum

Flere artikler

 1. Jobbekspertene svarer: «Kan jeg be småsyke ansatte jobbe hjemmefra?»

 2. Jobbekspertene svarer: En ansatt bruker egenmelding hver mandag. Kan vi reagere på dette?

 3. Jobbekspertene: Kan sjefen kreve at jeg må ringe hvis jeg er syk?

 4. Betalt innhold

  Politikernes sykmeldinger: Full lønn, ingen oversikt og ingen krav om oppfølging

 5. Betalt innhold

  Når politikerne krangler: Sykmeldinger sender et dyrt budskap